Обект на поръчката е доставка на адаптирани млека за деца от 0 до 1 год. за ЦНСТ за малки деца с тежки увреждания,[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Детелина Матева – Ръководител проект Комплекс по интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе Албена Добрева – гл. експерт отдел Обществени поръчки 082 881725;, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881680, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на поръчката е доставка на адаптирани млека за деца от 0 до 1 год. за ЦНСТ за малки деца с тежки увреждания, Звено “Майка и бебе”, Дневен център за деца с увреждания за нуждите на проект “Комплекс по интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе“, със сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще”, компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставането на деца от 0 до 3 години”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15500000Описание:
Млечни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно публикуваното на профила на купувача: Приложение№1;
Мляко за кърмачета от 0 до 6м./Опаковка – 400гр. – 300бр.
Мляко за недоносени и родени с ниско тегло/Опаковка – 400гр.- 30бр.
Мляко при непоносимост към храни за кърмачета от 0 до 6м./Опаковка – 400гр. – 30бр.
Мляко за кърмачета от 6 до 12м./Опаковка – 400гр.- 50бр.
Хипоалергично мляко за кърмачета от 0 до 6м./Опаковка – 400гр. – 20бр.
Хипоалергично мляко за кърмачета от 6 до 12м./Опаковка – 400гр.- 20бр.
Мляко при хабитуално повръщане, констипация и колики/Опаковка – 400гр.-10бр.
Лечебна храна при диярия с пробиотик/Опаковка – 400гр.-100бр.
Посочена прогнозна стойност е без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3221 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл.101 “в” и настоящата покана.
2. Участниците следва да проучат внимателно и да спазват всички изисквания, които се съдържат в настоящата покана и приложенията към нея, публикувани на профила на купувача.
3. Всеки участник да представи само една оферта – варианти не се допускат.
4. Участникът следва да притежава опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 (три) години, включително до крайния срок за подаване на офертите. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка през последните 3 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Участниците да представят Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
Приложенията към настоящата покана са достъпни на Интернет адрес: www.ruse-bg-eu

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа:
1. Образец № 1 – Оферта; 2. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан; 3. Доказателства, съгласно Раздел ІІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката; 4. Техническо предложение за изпълнение обекта на обществената поръчка/ Образец №2; 5. Ценово предложение/ Образец №3, с приложено остойностено приложение;
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и адресирана до: Община Русе, гр. Русе, пл. “Свобода” 6, Информационен център гише “Обществени поръчки”
Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 23.03.2015г. от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015