Предметът на услугата включва осъществяване на надзор по изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия,[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, бул.Шести септември № 93, За: Мария Калинова – юрисконсулт, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 644106, E-mail: dgsplovdiv@ucdp – smolian.com, Факс: 032 644106Място/места за контакт: Териториално поделение Държавно горско стопанство- ПловдивИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: / / dgsplovdiv.ucdp – smolian.com/ http: / /ucdp – smolian.com/.Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=552.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на услугата включва осъществяване на надзор по изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България.
Надзорът по изпълнение на горскостопанския план на ТП „ДГС – Пловдив” трябва да бъде осъществен, съгласно всички изисквания, регламентирани с Наредбата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77200000Описание:
Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на услугата включва осъществяване на надзор по изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В териториалния обхват на ТП “ДГС- Пловдив”, с адрес: бул.”Шести септември” № 93

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2.Регистрационни документи на участника:
2.1. Данни за лицето, което прави предложението – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, телефон, факс.Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие.2.2. При участници обединения – копие на договора за обединение, в който трябва да е посочен представляващият.
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението всички членове на обединението трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно едно лице, което да ги представлява при участието им в настоящата процедура, като пълномощното /оригинал или копие/ се прилага към офертата.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения трябва да се съобрази с разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;2.4. Приложение № 1- техническа спецификация и Приложение № 2- проект на договор;.2.5. Оферта – Приложение № 3;2.6. Административни сведения – Приложение № 4;2.7. Техническо предложение – Приложение № 5;2.8. Ценово предложение – Приложение № 6;2.9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 7;2.10. Декларация за ползване/неползване на подизпълнител/и (представя се независимо дали се предвижда ползване на подизпълнител/и) – Приложение № 8;2.11. Декларация за съгласие от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката – Приложение № 9;2.12. За физически лица – Удостоверение за вписване в регистъра на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 3 от ЗГ;2.13. За ЮЛ, ЕТ и техни обединения:
3.13.1 Удостоверение за вписване в регистъра на ИАГ по чл. 241 от ЗГ на търговеца за дейностите по инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии.
3.13.2. Удостоверения за вписване в регистъра на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 3 от ЗГ на физическите лица, назначени на трудов договор. В случаите на чл. 243, ал. 3 от ЗГ, в които се касае за търговци, чийто членове на управителни органи са вписани в регистъра за упражняване на лесовъдска практика по чл. 233, ал. 1, т. 3 от ЗГ се представят удостоверенията, издадени за тези членове на управителните органи.Оферти могат да подават физически, юридически лица или еднолични търговци, както и техни обединения, вписани в регистъра по чл. 235 и/или чл. 241 от Закона за горите (ЗГ). Физическите лица, вписани по чл. 235 от ЗГ трябва да притежават удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 3 от ЗГ. Юридическите лица (ЮЛ), едноличните търговци (ЕТ), както и техните обединения, вписани по чл. 241 от ЗГ трябва да притежават удостоверение за регистрация за дейностите по инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, както и издаването на съпровождащите ги документи.
Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо лице /ФЛ/ или юридическо лице /ЮЛ/, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интеренет адрес или друго.
Срок за изпълнение на услугата: до 6 /шест/ месеца, считано от датата, следваща датата на подписване на договора.
Място за изпълнение на услугата: Териториалният обхват на ТП „ДГС – Пловдив”, обл. Пловдив.
Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферти не се приемат.
Офертата се подава на български език. Всички документи, които се прилагат към офертата трябва да бъдат на български език, в т.ч. сертификати, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.
Предметът на поръчката не съдържа обособени позиции. Участниците задължително представят оферта, която е за пълния предмет на поръчката. Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на поръчката, ще бъде отстранявана.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва «Оферта», наименование на участника, предмет на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.
Когато за някой от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил собственоръчен подпис и свеж печат и е записал:
– „Вярно с оригинала”;
– датата, на която е извършил заверката;
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Офертите се разглеждат от комисия, назначена с Решение на Възложителя. Заседанието на комисията за разглеждане и оценка на офертите ще се проведе на 13.03.2015 г. от 10.00 часа в административната сградата на ТП „ДГС – Пловдив”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 93.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015