Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване[…]

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса-Враца (РЗОК-Враца), ул. “Иваница Данчов” № 2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111Място/места за контакт: РЗОК-Враца, гр. Враца, ул. “Иваница Данчов” № 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/465.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на услугата са 2 (два) броя служебни автомобили на РЗОК-Враца, описани в техническите изисквания и спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца, автомивка на изпълнителя

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат извършвани качествено и с дължимата грижа за опазване имуществото на Възложителя като се използват перилни и почистващи препарати, неувреждащи третираната повърхност. Участниците следва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: 1. Външно измиване на автомобил, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила; 2. Комплексно почистване на автомобил, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация; 3. Измиване на двигател на автомобил; 4. Пране на тапицерия на автомобил. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 1 (един) час от заявяването. Заявяването се извършва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон или по електронна поща. За изпълнение на дейностите, посочени в т. т. 1, 2, 3, и 4 се съставя месечен отчет за извършените услуги по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците подават оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.
2. Офертите се представят всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до обявения срок в деловодството на РЗОК-Враца на адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. “Иваница Данчов” № 2, лично, чрез куриер или по пощата с известие за доставяне.
3. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране с Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7, 8 и 9, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел първи на поканата интернет адрес в профила на купувача.
4. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 17.03.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на РЗОК-Враца, гр. Враца, ул. “Иваница Данчов” № 2, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015