Предмет на поръчката е „Избор на външни експерти в екипа за управление на проект:BG161PO001/2.2-01/2011 „Развитие на високоскоростен[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Васил Василев – Директор на дирекция РКИС, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492030, E-mail: v.vasilev@esmis.government.bg, Факс: 02 9498787Място/места за контакт: ул. Ген. Й. В. Гурко № 6Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.Адрес на профила на купувача: www.esmis.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „Избор на външни експерти в екипа за управление на проект:BG161PO001/2.2-01/2011 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена икт инфраструктура“ с 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Юрист
Обособена позиция № 2: Координатор за Южна България
Обособена позиция № 3: Координатор за Северна България

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79140000, 71541000Описание:
Други юридически консултации и услуги
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Публичната покана на Възложителя може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: www.esmis.government.bg Задачи на външните експерти като Изпълнители по :1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЮРИСТ
Експертът юрист отговаря за законосъобразното решаване на правните въпроси, свързани с изпълнението на всички дейности по проекта, като:
•изготвя документации за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
•подпомага ръководителя на проекта за осигуряване на законосъобразност на процедурите;
•участва в провеждането и възлагането на необходимите обществени поръчки;
•подготвя договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, както и други необходими договори (за учредяване на право на преминаване и др.);
•консултира ръководителя на проекта относно възможностите за предоставяне на изградената ИКТ инфраструктура за управление и поддръжка на оператор;
•подготвя документацията за провеждане на процедура по съответния ред за предоставяне на изградената ИКТ инфраструктура за управление и поддръжка от оператор;
•консултира ръководителя на проекта относно съответствието на дейностите по проекта с условията на разрешената държавна помощ (достъпни на уебсайта на възложителя, секция „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България“, Програмни документи);
•изготвя всички документи (решения, обявления, информация за сключен договор и др.), които се изпращат до Агенция по обществени поръчки и УО на ОПРР съгласно ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
•консултира ръководителя на проекта в отношенията му с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление;
•изготвя юридически становища по въпроси, поставени от ръководителя на проекта, свързани с изпълнението на проекта;
•отчита ежемесечно отработените си часове по проекта по утвърдената отчетна форма на програмата и ги представя за одобрение и заверка на ръководителя на проекта, съгласно предложената си ценова оферта, с която е участвал в процедурата и която става неразделна част от договора .
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: КООРДИНАТОР ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Експертът Координатор за Южна България отговаря за координиране и контрол, включително на място, на дейностите, свързани с изпълнението на проекта за изграждане на широколентов достъп в Южна България, включително работата на външните изпълнители, като:
•организира изпълнението на проекта по места съгласно плана на проекта;
•извършва проверки на място в местата, определени в Южна България;
•докладва всяка седмица на ръководителя на проекта за прогреса по изпълнението на проекта в локациите в Южна България;
•участва в актуализиране на данните, свързани сплан – графика за изпълнение на дейностите, съгласно договори на изпълнителите;
•осъществява комуникация с изпълнителите по договорите относно възникнали проблеми, уточняване на детайли, технически спецификации, контрол и съдействие;
•описва, класифицира и преглежда кореспонденцията, свързана с проекта за Южна България;
•отчита ежемесечно отработените си часове по проекта по утвърдената отчетна форма на програмата и ги представя за одобрение и заверка на ръководителя на проекта.
3.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: КООРДИНАТОР ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
Експертът Координатор за Северна България отговаря за координиране и контрол, включително на място, на дейностите, свързани с изпълнението на проекта за изграждане на широколентов достъп в Северна България, включително работата на външните изпълнители, като:
•организира изпълнението на проекта по места съгласно плана на проекта;
•извършва проверки на място в местата, определени в Северна България;
•докладва всяка седмица на ръководителя на проекта за прогреса по изпълнението на проекта в локациите в Северна България;
•участва в актуализиране на данните, свързани с план – графика за изпълнение на дейностите, • осъществява комуникация с изпълнителите по договорите•описва, класифицира и преглежда кореспонденцията,•отчита ежемесечно отработените си часове по проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61141 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул.”Ген. Й. В. Гурко” № 6, гр. София и територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи абсолютно всички изискуеми документи съгласно ЗОП и Публичната покана на Възложителя.
Публичната покана на Възложителя може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: www.esmis.government.bg
При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва:Копие от документа за самоличност; Декларация по чл. 47, ал. 9 от от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а – д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – образец III. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец I от настоящата документация; Ценово предложение, попълнено съгласно образец II от настоящата документация. (Поставя се в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и наименованието за съответната обособена позиция за която се отнася, поставен в големия плик с офертата. В случай, че това изискване не бъде изпълнено участникът се отстранява от процедурата).Срок на валидност на офертата – със срок на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя. Доказателства за професионалната квалификация на участниците, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатстват:
По обособена позиция № 1: „Юрист“, участникът трябва да представи:
•Копие от диплома за завършено висше юридическо образование, степен „Магистър“, Удостоверение на Министерството на правосъдието за придобита юридическа правоспособност, или да представи Удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон ( напр. Закон за адвокатурата, Закон за нотариусите), или еквивалентен документ, от които може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ на основание чл. 53, “б“, т. 1 и 2от ЗОП.
•Копие на трудова и/или служебна книжка или еквивалентен документ, удостоверяващ юридическия стаж.
•Списък на проектите, в които участникът е участвал, включващ възложител/контрагент, предмет на проекта, период на изпълнение и стойност (свободен формат на текстово оформяне).
•Доказателства за професионален опит при изготвянето на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и участие в провеждането им, съгалсно легалното определение за професионална компетентност, посочено в параграф 1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на ЗОП.•Техническо предложение за изпълнение на поръчката.•Ценово предложение.
•Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).
6.2. По обособена позиция № 2: „Координатор за Южна България“, участникът трябва да представи:
•Диплома за средно образование – заверено от участника копие. •Валидна шофьорска книжка – минимум категория B – заверено от участника копие.•Декларация че не е „свързано лице” по смисъла на параграф 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с органа на изпълнителната власт и/или членовете на екипа.•Списък на проектите, в които участникът е участвал, включващ възложител/контрагент, предмет на проекта, период на изпълнение и стойност (свободен формат на текстово оформяне). •Техническо предложение за изпълнение на поръчката.•Ценово предложение.•Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).
3. По Обособена позиция № 3: „Координатор за Северна България“, участникът трябва да представи:
•Диплома за средно образование – заверено от участника копие. •Валидна шофьорска книжка – минимум категория B – заверено от участника копие.•Декларация че не са „свързани лица” с органа на изпълнителната власт и/или членовете на екипа.•Списък на проектите, в които участникът е участвал, включващ възложител/контрагент, предмет на проекта, период на изпълнениe•Техническо предложение•Ценово предложение.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта” при следната методика по посочените показатели, съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Юрист
Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най– изгодното предложение може да получи 100 т. Сборът от точките по всички показатели и подпоказатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът, събрал най–много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.Формула за определяне на краен коефициент „К” К = Ц + Т където:
Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника с тежест на критерия 40 %. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо сумарно възнаграждение за изпълнение на поръчката. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 40 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = (Ц min х 100) х 40% , където: Ц min-е най-ниската предложена цена Цn – е цената на n-тия участник
Техническа оценка на участника – методология за изпълнение на поръчката с тежест на критерия 60 %, включваща следните подпоказатели -Познаване на приложимите нормативни изисквания и информационни източници за качествено изпълнение на поръчкатадо 50 точки и Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката до 50 точки
ОБЩО: до 100 точки. При оценяването се събират получените оценки по двата показателя от техническата оценка на участника,чиято максимална стойност е 100 точки и общата получена оценка се умножава по 60 %.
По обособени позиции 2 и 3 – за Координатори: Формула за определяне на краен коефициент „К”
К = Ц + Т където:
Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника с тежест на критерия 40 %. Т – Техническа оценка на участника – методология за изпълнение на поръчката с тежест на критерия 60 %, включваща следния показател: Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката. При оценяването на техническата оценка на участника, чиято максимална стойност е 100 точки и общата получена оценка се умножава по 60 %. Цялата методика е подробно описана в публичната покана на интернет страницата на ИА ЕСМИС: www.esmis.government.bg

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на поръчката е считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката и е до приключване изпълнението на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.
Оферти ще се приемат всеки работен ден в деловодството на ИА ЕСМИС, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 в срок до 17:00 часа на 12.03.2015 г.включително.
Отварянето на офертите ще се извърши на 13.03.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публичната покана на Възложителя съдържа подробна информация за предмета на поръчката, изискванията към участниците и може да бъде намерена на интернет страницата на ИА ЕСМИС в раздел ” профила на купувача” на адрес: www.esmis.government.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015