Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги на територията[…]

BG-Брезник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападно държавно предприятие ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство – Брезник, ул. Андрей Михайлов № 108, За: Румен Раенков, Република България 2360, Брезник, Тел.: 07751 3888, E-mail: dgsbreznik@abv.bg, Факс: 07751 3878Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgsbreznik.blogspot.com.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3/; http://dgsbreznik.blogspot.com/2015/02/26-272.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги на територията на република България за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Брезник”, разделен на две обособени позиции със съответни условия, както следва:

1. Обособена позиция № 1 – Извършване на пощенски услуги, включени в обхвата на универсална и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), както следва:
1.1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски пратки без предимство, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг;
б/ малки пакети до 2 кг.
1.2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски колети до 20 кг.
1.3. Допълнителни услуги „препоръка” и „известие за доставяне”.

2. Обособена позиция № 2 – Извършване на куриерски услуги, както следва:
2.1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни пощенски пратки и колети.
2.2. Допълнителни услуги „фиксиран час на доставка”, „обратна разписка” и „обратни документи”.

Участниците могат да представят оферта за една или повече обособени позиции без възможност да представят варианти на оферти. При избор на участник за изпълнител на обществената поръчка и за двете обособени позиции се подписва един договор за обществена поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64113000, 64120000Описание:
Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Куриерски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е 400 лева без ДДС, разпределена за отделните обособените позиции, както следва:
1. За Обособена позиция № 1 – Извършване на пощенски услуги, включени в обхвата на универсална и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) – 250 лв. без ДДС.
2. За Обособена позиция № 2 – Извършване на куриерски услуги – 150 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Брезник, ул. Андрей Михайлов № 108

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да не са свързани лица по смисъла на Закона за обществените поръчки с директора на Югозападно държавно предприятие, с директора на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник” и служители на ръководна длъжност в тези организации.
2. Да не са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
3. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
4. Да притежават валидна индивидуална лицензия по чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗПУ, респективно удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗПУ, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията.

При сключването на договор, определеният за изпълнител, представя документ, издаден от компетентен държавен орган, за отсъствие на обстоятелствата по т. 3. и декларация за отсъствие на обстоятелствата по т. 2. за всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 3. не се представят, когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. За Обособена позиция № 1 – Извършване на пощенски услуги, включени в обхвата на универсална и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ):

1.1. Място на приемане на пратките и колетите, П1 – с максимална тежест – 10 точки.
Участници, приемащи пратки и колети от адреса на Възложителя, получават 10 точки. Участници, приемащи пратки и колети от точка на достъп на пощенския оператор на територията на гр. Брезник, получават 0 точки.

1.2. Цена за вътрешни кореспондентски пратки до 2 кг., П2 – с максимална тежест – 65 точки.
Участникът с най-ниска обща цена за вътрешни кореспондентски пратки се оценява със 65 точки. Останалите участници се оценяват по формулата П2 = 65х(Аmin/Аi), където Аmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Аi е цената, предложена от конкретния участник.

1.3. Цена за вътрешни малки пакети до 2 кг., П3 – с максимална тежест – 5 точки.
Участникът с най-ниска обща цена за малки пакети се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата П3 = 5х(Бmin/Бi), където Бmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Бi е цената, предложена от конкретния участник.

1.4. Цена за вътрешни пощенски колети до 20 кг., П4 – с максимална тежест – 5 точки.
Участникът с най-ниска обща предложена цена се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата П4 = 5х(Вmin/Вi), където Вmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Вi е цената, предложена от конкретния участник.

1.5. Цена за допълнителни услуги „препоръка” и „известие за доставяне” за вътрешни кореспондентски пратки до 2 кг., П5 – с максимална тежест – 15 точки.
Участникът с най-ниска обща предложена цена се оценява с 15 точки. Останалите участници се оценяват по формулата П5 = 15х(Гmin/Гi), където Гmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Гi е цената, предложена от конкретния участник.

Сборът на оценките по показателите от П1 до П5 формира комплексна оценка за извършване на пощенски услуги (П компл), както следва:

П компл = П1+П2+П3+П4+П5

2. За Обособена позиция № 2 – Извършване на куриерски услуги:

2.1. Място на приемане на пратките и колетите, К1 – с максимална тежест – 15 точки.
Участници, приемащи пратки и колети от адреса на Възложителя, получават 15 точки. Участници, приемащи пратки и колети от точка на достъп на пощенския оператор на територията на гр. Брезник, получават 10 точки. Участници, приемащи пратки и колети от точка на достъп на пощенския оператор на територията на гр. Перник, получават 0 точки.

2.2. Цена за вътрешни пощенски пратки и колети със срок на доставка до 2 работни дни, К2 – с максимална тежест – 60 точки.
Участникът с най-ниска обща цена за вътрешни пощенски пратки и колети се оценява със 60 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К2 = 60х(Дmin/Дi), където Дmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Дi е цената, предложена от конкретния участник.

2.3. Цена за вътрешни пощенски пратки и колети със срок на доставка до 1 работен ден, К3 – с максимална тежест – 20 точки.
Участникът с най-ниска обща цена за вътрешни пощенски пратки и колети се оценява със 20 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К3 = 20х(Еmin/Еi), където Еmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Еi е цената, предложена от конкретния участник.

2.4. Цена за допълнителни услуги „фиксиран час на доставка”, „обратна разписка” и „обратни документи” за вътрешни пощенски пратки и колети, К4 – с максимална тежест – 5 точки.
Участникът с най-ниска обща предложена цена се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К4 = 5х(Жmin/Жi), където Жmin е най-ниската обща цена, предложена от участник, а Жi е цената, предложена от конкретния участник.

Сборът на оценките по показателите от К1 до К4 формира комплексна оценка за извършване на куриерски услуги (К компл), както следва:

К компл = К1+К2+К3+К4

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет-страницата на Възложителя.
Обществената поръчка се финансира със средства от стопанската дейност на Възложителя.
Офертите се отварят на 17.03.2015 год. в 10.00 часа в административната сграда на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Брезник”, на адрес: гр. Брезник, ул. Андрей Михайлов № 108.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) дни от крайния срок за представяне на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015