„Доставка, чрез покупка на работно облекло за нуждите на[…]

BG-гр. Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Смядово ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Ришки проход № 2, За: инж. Ангелина Станчева, Република България 9820, гр. Смядово, Тел.: 05351 2280, E-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bgМясто/места за контакт: ТП ДГС СмядовоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgssmiadovo.dpshumen.bg/.Адрес на профила на купувача: http://dgssmiadovo.dpshumen.bg/?p=458.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез покупка на работно облекло за нуждите на ТП „ ДГС Смядово” за 2015 год.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000, 18141000, 18221300, 18800000Описание:
Работно облекло
Работни ръкавици
Дъждобрани
Обувни изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 1275,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на ТП “ДГС Смядово”. Подробна информация за количество и обем на поръчката – описана в Техническата спецификация, достъпна в Профил на купувача, посочен в настояшата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1275 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово, ул. “Ришки проход”№2, ет.2

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По техническата спецификация към пубичната покана.
1. Техническо предложение – по образец;
2. Ценово предложение-по образец ;
3. Административни сведения за кандидата – по образец ;
4. Декларация за приемане условията от проектодоговора – по образец;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата по чл. 101 а, ал. 2 трябва да съдържа всички документи по чл. 101 в от ЗОП:
Данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства:
1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец, приложен към документите за участие и публикуван на посочения в тази покана Профил на купувача;
2.Ценово предложение в съответствие с образец, приложен към документите за участие.Същото не може да надхвърля пределната прогнозна стойност, посочена от Възложителя в настоящата покана;
3.Декларации и други документи, приложени към документацията за участие, публикувани в сайта.
Съдържанието на офертата се поставя в непрозрачен запечатан плик, който е надписан от участника и съдържа наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон и имейл за връзка, предмет на процедурата.
Оферти след изтичане на обявеният срок – 16:00 часа на 13.03.2015 г., не се приемат. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик.
Такава оферта незабавно се връща на кандидата (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия регистър.
Приемането на офертите се извършва на адреса на възложителя: гр. Смядово, обл. Шумен, ул. “Ришки проход” № 2, ет. 2 деловодство.
Разглеждането на офертите от комисията ще се извърши на 16.03.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на стопанството – гр. Смядово, ул. “Ришки проход” № 2, ет. 1 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015