Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Електроенергиен системен оператор”ЕАД, МЕР Варна, ул.”Оборище” 13а, За: инж. Лъчезар Узунов – по техн.въпроси,тел. 052/574-146, моб: 0886011887.; инж. Николай Николов – по процедурни въпроси – 052/684177, България 9000, Варна, Тел.: 052 684177, E-mail: n.nikolov@vn.eso.bg, Факс: 052 609992Място/места за контакт: ул.”Oборище” 13аИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WnY1MlZNaklPakFBd1Q3Z0Jid0VsSmV4UXdueTNyNmVBaGJDRG1VN3ZjVT0=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената в документацията спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В автомивката на Изпълнителя за съответната обособена позиция в гр. Варна и гр. Добрич.

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Обект на поръчката:
a)за обособена позиция 1: Дейности по измиване на леки автомобили, обслужвани от МЕР Варна,ТИЦ и ТДУ Изток.
Леки автомобили – 30 бр.;
Джипове – 10 бр.;
Автобус – 1 бр.
б)за обособена позиция 2: Дейности по измиване на леки автомобили, обслужвани от МЕПР Добрич
Леки автомобили– 5 бр.;
Джипове – 5 бр.;
2. Срок за изпълнение на поръчката: една година, считано от датата на влизане на договора в сила.
3. Гаранция за изпълнение на договора: 100/сто/ лева.
4.Място на изпълнение на поръчката: Почистването на леките автомобили, следва да се извършва в автомивката на Изпълнителя за съответната обособена позиция в гр. Варна и гр. Добрич.
5.Цена: Да се посочaт единични цени по позиции за изпълнение на поръчката, в които следва да се включат всички преки и непреки разходи, които Участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Цените трябва да бъдат посочени в лева, без начислен ДДС.
6.Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените услуги, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни след представяне на:
а) оригинал на констативен протокол подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен от отчет за извършените работи /списък на обслужените автомобили/ за съответния месец.
б) оригинал на данъчна фактура.
Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура по договора в срок не по-късно от 5 (пет) календарни дни от подписването на протокола за извършените работи и да я представи на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Срок на валидност на офертата: минимум 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
8. Качеството на изпълнение на поръчката трябва да съответства на техническите изисквания.
9. Изискуеми документи и информация:
9.1. Документ, в който е посочен единен идентификационен код /ЕИК/ на участника съгласно чл.23 от Закон за търговския регистър (заверено копие).
9.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
9.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор
9.4. Техническо предложение.
9.5. Ценова оферта.
9.6. Списък-декларация на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката (оригинал).
9.7. Документ за собственост на обекта или валиден договор за наем (заверено от участника копие)
9.8.Валидно разрешение от Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ). /(заверено от участника копие)
9.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника)
9.10. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
10. Минимални изисквания за допустимост на участниците:
10.1. Участникът трябва да разполага с минимум двама служители към момента на подаване на офертата и през целия период на договора, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на поръчката.
10.2 Участникът трябва да разполага с минимум 1 (една) собствена или наета автомивка с минимум 2 (две) работни места за едновременно обслужване, за леки и леко-товарни автомобили.
11. Критерий за оценка на офертите: „Най-ниска цена”.
12. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:
Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
13. Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в 1 екземпляр в запечатан непрозрачен плик в деловодството на адреса на възложителя: гр. Варна 9000, ул. “Оборище” № 13А, ет. 5, ст. 511 до 16,00 часа на 11.03.2015г.
14. Отваряне на подадените оферти: Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 12.03.2015 г. от 10:00 часа на адреса на възложителя: гр. Варна, ул. “Оборище” № 13А, ет. 5, ст.518.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
Отваряне на подадените оферти: Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 12.03.2015 г. от 10:00 часа на адреса на възложителя: гр. Варна 9000, ул. “Оборище” № 13А, ет. 5, ст.518.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015