„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с[…]

BG-Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: Радостина Стефанова, РБългария 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396141, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773Място/места за контакт: Община СевлиевоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sevlievo.bg.Адрес на профила на купувача: http://sevlievo.bg/bg/article/1585/izbornaizpalnitel-1.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда на територията на гр. Севлиево“, находяща се на ул. “Хан Аспарух” № 3, бл. “Христо Ботев 1” с РЗП: 4 200 м2

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71240000, 71251000, 71356100, 71621000Описание:
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по техническа проверка
Услуги по технически анализ и консултантски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка включва: 1. Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ. 2. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свързано с изискванията на Закона за енергийната ефективност. Изпълнителят се задължава да извърши възложените работи по вид, количества и обекти, уточнени от представител на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в гр. Севлиево

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В общественат поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя в настоящата покана и Техническата спецификация.1 Общи изисквания: До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства:а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:-престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; б/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
2. Изискванията по буква „а” по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47 ал.4 от ЗОП;3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1. по-горе с декларация. 4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. «а» – «д» от ЗОП, ( т. 1, «а» по-горе), а по отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация.5. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.1, буква „а”.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.1, буква „а”, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издава документ по т.1, буква „а”, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 7. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.7. Минимални изисквания към участниците за технически възможности:7.1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „еднаква/сходна” услуга следва да се разбира изпълнението на всяка една от дейностите, включени в обхвата на поръчката, а именно: обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти, без оглед на това дали услугите са изпълнявани заедно или отделно.7.2. Участникът следва да разполага с екип от минимум 6 експерти, както следва:7.2.1. Архитект – висше образование, магистърска степен по архитектура, или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;-минимум 5 г. професионален опит по специалността; -участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда. Продължава в Допълнителна информация от настоящия образец

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = Ц х 60 % + С х 40 %, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата от участника цена, който определя най-доброто ценово предложение. Предложенията по ценовия критерий се оценяват по следната формула: Ц = Ц 1 х 50 % + Ц 2 х 50 %, където:Ц 1 – Цена за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 – т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП);Ц 2 – Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП). Всяко предложение се оценява съответно след прилагане на следната формула:Ц 1 = Ц1min/Ц1n х 100; Ц 2 = Ц2min/Ц2n х 100;Ц min (1-2) е най-ниската предложена цена за съответната дейност, а Цn (1-2) е предложената цена за съответния вид дейност от n-тия участник. С – Срок за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката (в календарни дни, но не повече от 30 календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от представител на Възложителя. Най – краткия предложен срок (в календарни дни) се оценява със 100 т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответства на поставените изисквания за изпълнение, получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула: С = С min/С n х 100, където С min – е най- краткия предложен срок за изпълнение на дейностите, а С n е предложения срок за изпълнение на дейностите от n-тия участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

7.2.2. Строителен инженер – висше образование, магистърска степен строителен инженер, или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент;-валидна поименна застраховка „Проф.отговорност в проектирането и строителството”;-минимум 5 г. проф. опит по специалността;-участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда.7.2.3. Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-валидна поименна застраховка „Проф. отговорност в проектирането и строителството”;-минимум 5 г. професионален опит по специалността;-участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда.7.2.4. Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и клим., или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-валидна поименна застраховка „Проф. отговорност в проектирането и строителството”;-минимум 5г. проф. опит по специалността;-участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда.7.2.5. Инженер ВиK – висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-валидна поименна застраховка „Проф. отговорност в проектирането и строителството”;-минимум 5 г. проф. опит по специалността;-участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда.7.2.6. Строителен инженер – висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” ;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;-валидна поименна застраховка „Проф. отговорност в проектирането и строителството”;-минимум 5 г. професионален опит по специалността;-участие в извършването на сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 сграда.7.3. Участникът трябва да разполага минимум със собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване чрез безразрушителни методи на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитвателна апаратура и техника – уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електро измервания и др. или да декларират възможност за използване на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изискв-я към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ.7.4. Заверено копие на документ (удостоверение), удостоверяващ вписване на участника в публичния регистър на лицата по чл. 23 от ЗЕЕ, издаден от АУЕР.По т. 7.1:Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (едновременно: обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти), изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказ-во за извършена услуга. Списъкът съдържа посочване на ст-те, датите и получателите, както и доказ-во за извърш. услуга със сходен предмет /по образец № 11/;Удост-ния за добро изпълнение, съгл. изискването на чл.51, ал.4 от ЗОП.В случай, че участникът в процедурата е обединение на физ. и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.По т.7.2:Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на ОП с посочване на образованието, проф. квалификация и проф.опит на лицата, които ще отговарят за изпъл-то на поръчката /Образец № 10/.По т. 7.3:Декл-я за наличното техн. оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на ОП./по образец №12/. По т.7.4:Всеки участник следва да е вписан в публичния регистър на лицата по чл. 23 от ЗЕЕ

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015