„Избор на местен ежедневен вестник за публикуване на обявления за предстоящи търгове по реда на Закона за държавната[…]

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Дупница, ул. Саморанска № 35, За: инж. Атанас Диманков, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 51380, E-mail: dldupnica@abv.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на местен ежедневен вестник за публикуване на обявления за предстоящи търгове по реда на Закона за държавната собственост, Наредба № 7/ 14.11.1997 г за продажба на движими вещи- частна държавна собственост и др. нормативни актове, за нуждите на ТП ДГС Дупница“, разпространяващ се в област Кюстендил

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000Описание:
Публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената по договора е прогнозна и при достигането и преди изтичане на срока по договора, същият се прекратява. Прогнозна стойност на обществената поръчка е до 250,00 (словом: двеста и петдесет) лева без вкл. ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да разполага с техническо оборудване – печатна база, автомобили и др.(доказа се с: копие на документи за собственост, удостоверение/я за пускане в експлоатация и др., заверени с гриф „Вярно с оригинала”).
В случай, че участникът не разполага със собствено техническо оборудване може да използва ресурсите на други физически или юридически лица, при условие, че докаже, че има на разположение тези ресурси, за което трябва да представи писмени доказателства /напр. копие от договор, заверен с гриф “Вярно с оригинала”, сключен между него и физическо или юридическо лице, с който на участника се предоставя право на ползване. Участникът да представи списък на техническото оборудване – печатна база, автомобили и др. (Списъкът следва да бъде подписан от лицето, което представлява участника).
Трудови договори, от които е видно, че длъжностите на наетия персонал на изпълнителя са пряко свързани с предмета на поръчката (журналисти, IT специалисти и др.) .Участникът следва да представи минимум 3 бр. референции (препоръки) за добро изпълнение по изпълнени договори със същия или сходен предмет на договора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик лично от представляващ на оферента, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху пликовете се посочва предмета на обществената поръчка, обособената позиция, за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
Офертите се подават До 16:00 ч. на 28.02.2014 г. на адреса на ТП ДГС Дупница, гр. Дупница, ул. ”Саморанска” № 35.
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертите на указаното място и в срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.
При приемане на оферта, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.
Цялата документация е достъпна на интернет адрес на ЮЗДП ДП- www.uzdp.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015