„УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА”[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Национална спортна база” ЕАД, гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 38, За: Евелина Гюрова, България 1000, София, Тел.: 02 9300767, E-mail: nsb_ead@abv.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nsb.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsb.bg/buyersprofile/bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД ОБЕКТИ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000Описание:
Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА)

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.
1.1. В случай че участник е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде представено заверено копие на действащ договор за обединение (консорциум или гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите). Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи относно:
– съвместно участие и изпълнение на обществени поръчки (общо или за конкретната поръчка);
– определяне на физическо лице, което да представлява обединението за целите на участието и изпълнението на обществени поръчки/настоящата поръчка;
– разпределение на правата и задълженията между участниците в обединението с оглед изпълнението на обществените поръчки, спечелени от обединението, с изрично посочване на членовете отговорни за изпълнението;
– съставът на обединението да не бъде променян и всички членове на обединението да са задължени да останат в него за целия период от подаването на оферта за настоящата обществена поръчка до крайния срок за изпълнението на предмета на поръчката.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение-участник.
2. От участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник:
2.1. За когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП, включително когато обстоятелствата касаят отделен член на участник-обединение;
2.2. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
2.3. Който участва и в обединение, подало самостоятелна оферта.

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ (КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР)

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

1.1. Участникът да е извършвал сходна с предмета на поръчката дейност през последните 2 /две/ години, считано до датата на подаване на офертата, като представи списък с основните договори за извършване на ДДД дейности, относими към предмета на поръчката.
1.2. Участникът да разполага с необходимото техническо оборудване и възможности за осигуряване на качеството на предлаганата услуга.
1.3. Участникът да има на свое разположение необходимия персонал за изпълнение на предмета на поръчката, както и да представи опис на препаратите /по видове и количество/ , които ще използва.
1.4. Удостоверение за професионална правоспособност за ръководител на ДДД дейности, издадено от Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/, съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
1.5.. Удостоверение за професионална правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, издадено, съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
1.6.Участникът следва да притежава и представи:
– валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008;
– валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004;
– валиден сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасност при работа BS Ohsas 18001:2007.

1.5. Участникът може да предложи по своя преценка и всяка друга информация, която счита за приложима по предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Избраният критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Всяка допусната до оценка оферта получава комплексна оценка (КО), изчислена в точки с максимален брой 100 т. (с точност до втория знак след десетичната запетая) по следната формула:

КО = К1 + К2
Отделните показатели (К1 и К2 ) от комплексната оценка се формират и оценяват (в брой точки) за офертата на всеки отделен участник, както следва:

1. Показател К1 – Цена – тегловен коефициент 70%, максимален брой точки – 70 т.
Показателят К1 се изчислява

Минимално предложена цена
K1 = ——————————————————– х 70
Предложена от оценявания участник цена

/изразява съотношението между най-ниската предложена цена, констатирана от комисията при отварянето на всички оферти (ценови предложения), определена като минимална, и цената от офертата (ценовото предложение) на оценявания участник/

2. Показател К2 – Подробност на описанието и необходимите дейности по ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ и оптималност и детайлност на организационния план за извършване на дейностите: тегловен коефициент 30%, максимален брой точки – 30 т.
– от 21 до 30 точки получава участник, който е посочил изчерпателно, детайлно и последователно описани и обосновани необходими дейностите за извършване на УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ; наличие на логично и отчетливо структурирана организация на работата, със съответен организационен план за поетапно и координирано извършване на дейностите по предмета на поръчката; начинът по който участникът възнамерява да изпълни точно и пълно задълженията си; възможност за действия при извънредни обстоятелства; предприемане на мерки за оптимално изпълнение и при спазване на съотносимите законови регламентации.
– от 11 до 20 точки получава участник, който е посочил отделните дейности, необходими за извършване на УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ, но без ясно обособяване на последователност в организационния план; посочените действия са целесъобразни, но недостатъчно ефективни, с оглед качествено и точно изпълнение на поръчката; не са изчерпателно посочени мерките, които следва да бъдат предприети за оптимално изпълнение
– от 1 до 10 точки получава участник, който единствено е маркирал дейностите по извършване на УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ, без разграничение на необходимите начини за постигане оптималност на дейността по изпълнение на поръчката; в организационния план се съдържат практически неизпълними или трудноизпълними дейности, недостатъчни за осигуряване на точно и качествено изпълнение на поръчката.

Участникът получил най-високата комплексна оценка се класира на първо място. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, на първо място се класира офертата с най-ниската предложена цена. В случай, че и цените са еднакви, офертите се сравняват по показателя с втората по ред относителна тежест – показателя К2.
Участник, който не е направил предложение по някой от показателите или е направил предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя, указани в Техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение, ще бъде отстранен от участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015