Обектът на настоящата обществена поръчка е по смисъла на Глава 8 “а”, чл.14, ал.3 и 4 от Закона за обществени поръчки. Обществената[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

137 СОУ “Ангел Кънчев”, бул. “Европа” №135, За: Мариана Закова-директор, Катя Делева – счетоводител, България 1336, София, Тел.: 02 8272494, E-mail: sou137@abv.bg, Факс: 02 8257353Място/места за контакт: 137 СОУ “Ангел Кънчев”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.137sou.org.Адрес на профила на купувача: http://137sou.org/index.php/bg/profil-na-kupuvacha.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на настоящата обществена поръчка е по смисъла на Глава 8 “а”, чл.14, ал.3 и 4 от Закона за обществени поръчки.
Обществената поръчка е с предмет на дейност доставка на закуски на ученици от първи до четвърти клас включително за период от м. Април до м. Декември 2015 г. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и условията на ПМС N 308 /2010г.
Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I до IV клас.
1.Приготвянето и доставката на закуските се извършва ежедневно при спазване изискванията на Възложителя по отношение на посочен адрес, време на доставяне, меню.
2. Броят на закуските е съгласно заявка на Възложителя, като той си запазва правото да увеличава или намалява броя на заявените закуски спрямо присъстващите деца.
3. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно посочените приложения, като не се допуска повторяемост за 10 (десет) дни. Закуската за един ученик следва да е с грамаж не по-малко от 120гр.
4. Седмичното меню да бъде една седмица предварително предоставяно на Директора на училището или упълномощено от него лице за съгласуване или евентуални корекции. Менюто да се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 37 на Министерство на здравеопазването за Здравословно хранене на учениците и Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, обн. ДВ, бр.73/20.09.2011г., Наредба № 23 /19.07.2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението.
5. Закуските да се приготвят в деня на доставката.
6. Не се допуска доставка на закуски приготвени от предния ден.
7. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните.
8. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 9. Приготвените закуски, следва да се доставя пакетирани индивидуално за всеки ученик, като опаковката следва да е с ненарушена цялост и да предпазва храната от външно замърсяване. Разходите по транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото на доставката са за сметка на изпълнителя.
10. Закуските следва да бъдат придружени от протокол, удостоверяващ произхода, качеството и безопасността , съдържание и грамаж, производител, брой доставени закуски, дата на производство и срок на годност.
11. При транспортирането да се спазват изискванията на приложение II, глава IV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
12.Участникът трябва да има собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на храни. Автомобилите трябва да имат издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти. 13. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна при установяване на закуски с отклонение в качеството и да извърши пълната им подмяна до един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението.
14. Доставяната храна трябва да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. Участникът трябва да притежава регистрация на обектите в БАБХ за извършване на съответната дейност, предмет на обществената поръчка.
Средствата, с които се осигурява доставката на закуски , се определят с Постановление N 308 от 20 декември 2010 г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година . При промяна на сумата, предвидена от МС за съответната финансова година, Възложителят си запазва правото да промени цената на настоящия договор, променяйки стойността на всяка закуска с процентното съотношение на предложената от изпълнителя цена и крайната допустима по постановлението.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15131700, 15211100, 15530000, 15542100, 15544000, 15545000, 15612500, 15811100, 15811200, 15811511, 15811510, 15813000, 15851220, 15851210Описание:
Приготвени храни от месо
Филета от прясна риба
Масло
Извара
Твърдо сирене
Сирене за намазване
Хлебарски продукти
Хляб
Питки
Приготвени сандвичи
Сандвичи
Хранителни продукти, използвани за закуска
Тестени храни, пълнени
Обработени тестени храни

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежедневна доставка на закуски на учениците от І до ІV клас във 137 СОУ”Ангел Кънчев”- гр. София – прогнозна стойност 30 456,00 лв. / тридесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева / с ДДС. Прогнозната стойност обхваща изпълнение на договора за период от 90 дни при прогнозирано среднодневно количество -430 / четиристотин и тридесет / закуски. Посоченото количество е прогнозно и може да възникне необходимост от доставка на по-голямо количество или да не се доставя до размера на посоченото, в зависимост от нуждите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30456 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

137 СОУ”Ангел Кънчев”- гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на доставката е сградата на 137 СОУ „ Ангел Кънчев”, от 9.50 ч. за първа смяна и от 15.50 ч. за втора смяна. Доставките се извършват в учебни дни, с изключение на дните, включени в срочни, междусрочни, годишни ваканции и неприсъствени дни. Основният компонент на закуската трябва да вчлючва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на две седмици закуските не се повтарят.Закуските могат да бъдат от следните групи: сандвичи с млечен продукт/ сирене, кашкавал, извара, млечни салати/ ; сандвичи с меса/ колбаси/ риба или яйца; сандвичи със зеленчуци; тестени закуски с ограничено влагане на мазнини – баници с млечна , зеленчукова или месна плънка, пици, сиренки, кифли – не повече от веднъж седмично.Тестените закуски и сандвичите да бъдат произведени в деня на консумацията. Месата и колбасите в закуските не трябва да бъдат тлъсти. Хлябът за сандвичите трябва да е ръжен или пълнозърнест. Доставяните закуски да не са от рода на вафли, чипс и сладкарски изделия- баклави, торти, пасти и др. Грамажът на закуските и техните компоненти да бъде съобразен с рецептурите в „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, Хр. Юруков и съавтори, Техника 2002 г., одобрен от МЗ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване на офертите и относителната им тежест:
Показател 1 – Предложена цена /П ц/ – с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30 точки. Максималната относителна тежест получава офертата с предложена най-ниска цена – 30 точки.Точките на останалите участници се получават, като най – ниската предложена цена от кандидат в процедурата се дели на цената, предложена от оценявания кандидат и полученото се умножава по коефициента на тежест 30, или:

Най- ниска цена
Пц = ———————- х 30
Цена на кандидат


Показател 2 – Асортимент на предлаганите закуски /П а/ – с максимална относителна тежест в комплексна оценка – 40 точки.Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най- голям брой на асортимента от предлагани закуски.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-богатия асортимент по следната формула:

Брой на асортимента, предлаган от оценявания кандидат
Па = —————————————————————————–х 40
Максимален брой на асортимента

Показател 3 – Срок за реакция след рекламация /П с/ – с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30 точки. По този показател се оценява бързината на доставка на закуски при направена рекламация от страна на Възложителя за несъответствие с техническите спецификации и договорните условия. Времето за реакция след рекламация се посочва в минути в Техническото предложение и не може да бъде повече от 60 /шестдесет/ минути. Максималната относителна тежест получава офертата с предложен най-кратък срок за реакция след рекламация – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за реакция след рекламация по следната формула:

Най- кратък срок за реакция, предложен от участник
Пс = ———————————————————————- х 30
Срок за реакция на оценявания кандидат

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: КО=П ц + П а+ П с. Максималната стойност на КО е 100 точки. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
При получен равен краен резултат в точки между двама или повече кандидати, на по- предно място се класира този, който е получил повече точки по показателя „Предложена цена”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: Плик №1 “ДОКУМЕНТИ” 1. Оферта ( приложение №1 ) с административни данни. 2. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице- документ за самоличност. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени- в легализиран превод на български език. 3. Нотариално заверено пълномощно, в случай че участника се представлява от трето лице. 4. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни. 5. Удостоверение за регистрация на транспортните средства на собствен или нает транспорт за превоз на храни, съгласно изискванията на ЗХ. При нает транспорт да се представи заверено копие на документ, удостоверяващ наемането. 5. Проект на договор съгласно условията,посочени в поканата . 6. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (прилага се в началото на офертата, преди всички документи, образец ). 7. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по- кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и делът на неговото участие. В тези случаи следва да се представят посочените по- горе документи за съответния подизпълнител отделно. Плик № 2: ” ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ”: В плик №2 – Техническо и ценово предложение 1. Техническо предложение – примерно меню за един месец по седмици ; 2. Ценово предложение. Цената се представя по следния начин: Единичната цена за 1/ един / брой закуска, се представя в български лева за 1/ един / ученик с включен ДДС и всички разходи по изпълнението на поръчката, както и посочена обща цена. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора. Възложителят е предложил в публичната си покана, изпълнителят да представя фактура до 10-то число на следващия месец за извършените доставки през предходния месец. Плащането се извършва по банков път до 20/ двадесет / работни дни от датата на представяне на фактурата, съдържаща всички необходими реквизити по Закона за счетоводството. Ценовата оферта се подписва от законния представител на участника, който подава предложението или от упълномощено от него лице. Двата плика на офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка и името и адреса за кореспонденция, тел., факс и e-mail на оферента.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2015