„Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел[…]

BG-Костинброд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Костинброд Еко, ул. Охрид №1, За: Теодора Вълчева, България 2230, Костинброд, Тел.: 02 4896757, E-mail: t.valcheva@epm-bg.com, Факс: 02 4896756Място/места за контакт: 1404 София, бул. България 69, Инфинити тауър, етаж 2Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.epm-bg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд за периода април 2015 – декември 2016 година ” с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София. с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09000000Описание:
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката е на стандартно дизелово гориво/евродизел/ Е5 на партиди за доставка от по 900 литра франко площадката на Регионално депо Костинброд, в землището на с. Богьовци, община Костинброд. Доставката на всяка партида ще се извърши най-късно до 3 календарни дни след датата на получаване заявката за нея на адреса на електронната поща или факс-апарата на Изпълнителя.Общото количество е съгласно изразходвани средства за предходна година по заявка на Възложителя за периода април 2015 – декември 2016, като следва да бъде сключен договор за 18 месеца, но не повече от количеството, чиято обща стойност е 66 000 лева, без ДДС. Прогнозното количество е около 33000 / тридесет и три хиляди/ литра или по 1800 литра/месец. Количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да закупи цялото посочено количество.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на площадката на Регионално депо Костинброд, по заявка от оператора на депото Костинброд Еко АД за периода януари 2015 – октомври 2016 година” с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на разположение необходимите технически ресурси и опит, които да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на поръчката, както следва:

1.) Участникът трябва да може да удостовери съответствието на предлаганите от него горива и масла с изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол/изм.ДВ бр.103/28.12.2012г./, изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България;
2.) Участникът следва да може да удостовери произхода на горивата и маслата, които разпространява в България като представи действащ договор с производител или разпространител или вносител за дистрибуция на горива и масла, предмет на настоящата поръчка, на територията на страната, както и да предостави списък на бензиностанциите си на територията на Софийска област;
3.) Участникът трябва да докаже, че има опит в изпълнението на такава услуга и има сключени поне 3 (три) договора за доставка на гориво и получени референции за добро изпълнение.
4.) Участникът трябва да докаже, че има на разположение транспортни средства, подходящи за транспортирането на горива и изпълнението на тази услуга.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015