Основна цел и специфични цели Основна цел 1.Основната цел е разработване на целенасочена инвестиционна програма[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, За: Десислава Колева, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9405258, E-mail: DKoleva@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405413Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mrrb.government.bg/.Адрес на профила на купувача: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/0715015/Forms/AllItems.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основна цел и специфични цели
Основна цел
1.Основната цел е разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните планинските и полупланиниските слабо развити райони за преодоляване на икономическата им изостаналост, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.
Специфични цели
1. Да се анализира и оцени социално-икономическото развитие на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланиниските слабо развити райони, да се определят специфичните проблеми за всеки от тях, които са ключови за преодоляването на изостаналостта и се определят наличните местни потенциали, които могат да допринесат за икономически растеж и нови работни места.
2. Да се анализират тенденциите в териториалното развитие – оси и центрове за развитие, процес на урбанизация и се представи визия за целесъобразния териториален модел за дългосрочно развитие – оси, центрове, централни и периферни зони.
3. Да се дефинират стратегическите цели и приоритетите за целенасочено интегрирано развитие на всеки от географските райони, които ще допринасят за привличането на инвестиции и превръщането на тези територии в подходящо място за живеене и правене на бизнес.
4. Да се разработят мерки за целенасочена инвестиционна програма за инвестиции в подкрепа на интегрираното развитие на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските райони.
5. Да се определи финансовата рамка на програмата, както и механизма за управлението и изпълнението й.
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони следва да съдържа самостоятелни части за обособени географски райони, както следва:
1. Подпрограма за развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца);
2. Подпрограма за развитието на района на Родопите;
3. Подпрограма за развитието на района на Странджа;
4. Подпрограма за развитие на планинските и полупланинските слаборазвити райони;
5. Подпрограма за развитието на слаборазвити гранични райони.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000, 71621000Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги по технически анализ и консултантски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Основни дейности
1. Извършване на предварително проучване и анализиране на европейски опит в областта на прилагането на целенасочени програми за преодоляване на изоставане в социално-икономическото развитие.
2. Определяне на териториален обхват на програмата, базиран на териториалния обхват на географските райони, посочени от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН и обхвата на районите за целенасочена подкрепа, определени с прилагането на критериите по чл.6 на Закона за регионалното развитие. При определянето на обхвата следва да се съчетаят географските с икономическите критерии.
3. Разработване на детайлен анализ на социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното състояние и тенденции в развитието на всеки от географските райони. Да се определят специфичните проблеми с важно значение относно бъдещото развитие. Да се анализират териториалните аспекти на проблемите. Да се анализират и дефинират потенциалите за бъдещо развитие за всеки от географските райони.
4. Анализиране на тенденциите на процеса за териториално развитие и урбанизация на територията на всеки от географските райони, като специално внимание се обърне на демографските ресурси, характеристиките им и протичащите демографски и урбанизационни процеси в дългосрочен план. Дефиниране на осите и центровете на растеж. Визия за пространствено развитие на географския район в дългосрочен план. Да се обърне внимание на селските райони, на териториалната стратегия за бъдещото им развитие и използването на потенциала им. Да се определят градските/селищните центрове, които биха допринесли за балансирано устойчиво развитие на селските райони.
5. Разработване на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за всеки от географските райони.
6. Дефиниране на стратегически цели и приоритети за развитие, допринасящи за преодоляване на изоставането в развитието, включващи привличане на инвестиции и откриване на нови работни места за всеки от районите. Постигане на съответствие и съгласуваност между интересите на заинтересованите страни и целите и приоритетите за развитие в приетите стратегическите документи за периода. Отчитане на стратегическата рамка за развитие за периода 2014-2020 г., определена в съответните Регионални планове за развитие, Областни стратегии за развитие, Общински планове за развитие.
7. Разработване на мерки за целенасочена инвестиционна програма за инвестиции в подкрепа на интегрираното развитие на Северозападна България, Родопите, Странджа, планинските, полупланинските и пограничните слабо развити райони. Определяне на инвестиционни приоритети, мерки и ключови проекти за реализацията на стратегията за развитие , за всеки от географските райони, които да се отразят в инвестиционната програма. Описание на логиката на интервенциите. Очаквани резултати и въздействие върху съответния географски район.
8. Определяне на източниците на финансиране и ресурсите необходими за реализация на програмата, включително на възможностите за финансиране по програми, съ-финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. и прилагането на допълнителни финансови инструменти и механизми.
9. Разработване на механизъм за управление на програмата, включително координация и функции на органите при изпълнението на целенасочената инвестиционна програма и постигане на съвместимост с подхода и законодателната рамка за управление на програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
10. Разработване на система за наблюдение и оценка – индикатори, орган(и) за наблюдение, система на докладване на изпълнението на целенасочената инвестиционна програма, тип на оценката.
11. Визуализация на целенасочената инвестиционна програма чрез използване на ГИС.
12. Изготвяне на кратко резюме на целенасочената инвестиционна програма за всеки от географските райони.
13. Провеждане на консултации със заинтересованите страни и с Възложителя, включително представяне на резултатите, постигнати в процеса на работата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за изпълнение: офис на съответния Изпълнител. Консултациите със заинтересованите страни могат да се провеждат на територията на съответните райони. Срещите за координация на изпълнението на задачата се осъществяват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта следва да съдържа следното:

1. Оферта – по Образец № 1 към документацията за участие.
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /представляващия – по Образец № 2 към документацията за участие;
3. Представяне на участника – по Образец № 3 към документацията за участие, включващо:
3.1 Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП – по Образец № 4 към документацията за участие.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
5. Доказателства за икономическо и финансово състояние – не се изискват.
6. Критериите за подбор относно техническите възможности и квалификация на участника са подробно записани в документ “Специфични изисквания за участие в обществената поръчка в “”Профила на купувача” на адрес: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/0715015/Forms/AllItems.aspx
7.Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец № 5 от документацията за участие в обществената поръчка.
8. Техническо предложение – по Образец № 10 от документацията за участие.
9. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – подготвя се от участника на хартиен носител по образеца на Ценово предложение – по Образец № 12 от документацията за участие.
10. Декларация за обективност и независимост – Образец № 13 от документацията за участие в процедурата. – подписва се от представляващия участника и от всички предложени експерти от екипа за изпълнение на поръчката.
11. Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни.
12. Срок за изпълнение – първият етап от изготвянето на целенасочената инвестиционна програма, включващ Северозападна България, Родопи и Странджа, следва да завърши до 16 октомври 2015 г; вторият етап от изготвяне на целенасочената инвестиционна програма, включващ планинските, полупланинските и пограничните слаборазвити райони, следва да завърши до 30 ноември 2015 г.
Крайният срок за изпълнение на обществената поръчка е не по-късно от 30 ноември 2015 г. за представянето на завършен краен продукт по договора за изпълнение.
За изпълнението се изисква спазване на “Техническата спецификация” от документацията за участие.
Цялата информация, съдържаща се в настоящата покана и приложенията към нея, се предоставя безплатно и е публикувана на интернет страницата на МРРБ в “Профил на купувача” – достъпна на посочения в поле I.1) адрес. В указания от възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца, приложен към настоящата покана и при спазване на изискванията, посочени в поканата и приложенията към нея. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и – по възможност – факс и електронен адрес.
Участникът, избран за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 /три/ % от стойността му без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І. Оценка на техническото предложение
1. Разбиране на целите на обществената поръчка и изискванията на техническата спецификация и предлагане на решения за тяхното изпълнение – максимален брой точки 20т.;
2. Описание на предложените методи и подходи, които ще бъдат използвани при разработването на отделните елементи от съдържанието на Целенасочената инвестиционна програма за обособените географски райони и за изпълнение на всяка от дейностите съгласно техническата спецификация – максимален брой точки 20т;
3.Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на обществената поръчка и адекватност на предложените мерки за тяхното управление – максимален брой точки – 20 т.;
4. Роля и участие на заинтересованите страни при разработването, изпълнението и наблюдението на Целенасочената инвестиционна програма – механизми за участие и информиране – 20 т.
;
5. Работен план-график и организация на работата – максимален брой точки – 20 т.
ІІ. Оценка за цена
Оценката за цена се образува по следната формула:
Оцeнка за цена = (мин. предложена цена /цена, предложена в оценяваната оферта ) х 100
Формулата се прилага за всички участници, като максималната възможна оценка за цена е 100 т.
ІІІ. Комплексна оценка на офертата
Комплексната оценка се формира като сбор от получените точки по двата основни компонента (оценка на техническото предложение и оценка за цена), умножени по съответните коефициенти за тежест. Коефициентът на тежест на оценката на техническото предложение при определянето на комплексната оценка на офертата е 0,7, а коефициентът на тежест на оценката за цена е 0,3.
Получените оферти се оценяват по следната формула:
Компл.оценка на офертата = Оценка на техн.предложение х 0,7 + Оценка за цена х 0,3
Максималният възможен брой точки за комплексна оценка на офертата е 100 т.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация, съдържаща се в настоящата покана и приложенията към нея, се предоставя безплатно и е публикувана на интернет страницата на МРРБ в “Профил на купувача” – достъпна на посочения в поле I.1) адрес. В указания от възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца, приложен към настоящата покана и при спазване на изискванията, посочени в поканата и приложенията към нея. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и – по възможност – факс и електронен адрес. Офертите се подават в централната сграда на МРРБ – гр. София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, стая 17 Б.
Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 24.03.2015 г. от 14:00 часа в централната сграда на МРРБ и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Посочената в раздел III прогнозна стойност от 59 000,00 лв. без ДДС, следва да се счита за максимална стойност на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015