“Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от Софийска вода, в кв. Нови Искър, на транспортно разстояние[…]

BG-Костинброд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Костинброд Еко, ул. Охрид №1, За: Теодора Вълчева, България 2230, Костинброд, Тел.: 02 4896757, E-mail: t.valcheva@epm-bg.com, Факс: 02 4896756Място/места за контакт: 1404 София, бул. България 69, Инфинити тауър, етаж 2Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.epm-bg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от Софийска вода, в кв. Нови Искър, на транспортно разстояние около 25 км в едната посока, на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото Костинброд Еко АД за срок от 24 месеца” с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000Описание:
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество е съгласно изразходвани средстма за предходна година по заявка на Възложителя за периода април 2013 – април 2014, като следва да бъде сключен договор за 24 месеца, но не повече от количеството, чиято обща стойност е 66 000 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в кв. Нови Искър, на транспортно разстояние около 25 км в едната посока, на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от оператора на депото Костинброд Еко АД за периода януари 2015 – октомври 2016 година” с адрес: община Костинброд, землището на село Богьовци, Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд, област София.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на разположение необходимите технически ресурси и опит, които да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на поръчката, както следва:
1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходен предмет следва да се разбира: договор за изпомпване, транспортиране и заустване в пречиствателна станция на замърсени промишлени води.
Участникът доказва своя опит с прилагането на заверени копия на референции/препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в справката–декларация № 9. Списък на договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, придружен от удостоверение за добро изпълнение по смисъла на чл.51, ал.1, т.1 във връзка с ал.4 от ЗОП. Списъкът следва да включва договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, подробно описание на обхвата и обема на дейностите, стойност (изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението, получателите (възложителите). В удостоверението за добро изпълнение към договорите следва да бъде посочен предмета на договора, стойността и периода на изпълнение. В случай, че участникът не представи копие удостоверението за добро изпълнение, този договор няма да бъде приет за изпълнен.
2. Кандидатът да разполага със собствен специализиран транспорт за извозване на производствените отпадни води – да притежава като собственост минимум 2/броя/ транспортни средства – цистерни и да разполага чрез договори за наем или др. с поне още 3 /пет/ броя транспортни средства. Транспортните средства, с които ще се изпълнява поръчката, да са снабдени с Джи Пи Ес или аналогични устройства за проследяване на курса и мястото на заустване. Участникът доказва наличието им със копия от регистрационните документи на транспортните средства , удостоверяващи неговата собственост и с копия от сключените договори за наем или друг удостоверяващ правата му за ползване документ. Копията да са заверени с „Вярно с оригинала” и печат на кандидатът.
3. Участникът да има валиден към датата на подаване на офертата и до края на 2016 година сключен договор със „Софийска вода” или друга пречиствателна станция в Столична община или област София за заустване на отпадъчни води.
Изискването се доказва чрез копие от договорния документ.
4 – Участникът да има издаден регистрационен документ по реда на чл. 35 от ЗУО за транспортиране на отпадък с код 19 07 03 – Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 (утайки от пречиствателното съоръжение за инфилтратни води) и с код 19 08 14 – Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (утайка от съоръжение за измиване гумите на колите),

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015