„ Доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ[…]

BG-гр.Омуртаг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Омуртаг към Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП – гр. Шумен, ул.Г. С. Раковски № 21, За: инж.Петър Петров, Република България 7900, гр.Омуртаг, Тел.: 0605 62154, E-mail: dgs.omurtag@dpshumen.bg, Факс: 0605 63581Място/места за контакт: ТП ДГС ОмуртагИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dgsomurtag.dpshumen.bg/?p=343.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг“ през 2015г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 42675100, 44512700, 44541000Описание:
Смазочни масла и препарати
Части за верижни триони
Пили и рашпили (едрозъби пили)
Шарнирна верига

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Усвояване до определен максимален ресурс от 300,00 лв. без вкл. ДДС.Прогнозен срок за изпълнение на услугата дванадесет месеца от датата на подписване на договора.Подробна информация може да получите на профила на купувача на интернет страницата на възложителя:http://dgsomurtag.dpshumen.bg/?p=343

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП ДГС Омуртаг с адрес : гр.Омуртаг,обл.Търговище, ул.” Г. С. Раковски” 21 .

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Условия по изпълнение на поръчката:
1.1.Доставката ще се извършва след изрично подадена заявка, от страна на възложителя до изпълнителя на посочените за това адрес, тел., факс или e-mail;
1.2.Мястото на изпълнение: административната сграда на ТП ДГС”Омуртаг “, с адрес: гр.Омуртаг, обл.Търговище,ул.”Г. С. Раковски” № 21;
2.Условия и начин на финансиране:
2.1. Съгласно условията на договора .
3.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДГС”Омуртаг ” гр.Омуртаг, обл.Търговище, ул.”Г.С. Раковски ” № 21 всеки работен ден от 08.00 да 16,00 часа включително, в срока посочен като краен срок на валидност на публичната покана в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е достъпна на сайта на “СИДП” ДП гр. Шумен – с адрес : www.dpshumen.bg в раздел “ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” на адрес : http://dgsomurtag.dpshumen.bg/?p=343 Когато кандидатът пожелае да получи документацията за участие по куриер,документите се изпращат за сметка на кандидата.
Офертите за участие се приемат в деловодството на ТП ДГС Омуртаг на адрес: гр.Омуртаг,обл.Търговище,Ул.Г.С.Раковски № 21 всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в срок до 25.03.2015г.Разглеждането на офертите от комисията е публично и ще се извърши на 26.03.2015г. от 10,00 часа в административната сграда на стопанството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015