Сключване на застраховка “Каско ” на МПС за нуждите на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, ул. Московска № 3, За: Радослав Божков, Р България 1000, София, Тел.: 02 9210259, E-mail: rezerv@statereserve.bg, Факс: 02 9877977Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване, Отдел Маркетинг, обществени поръчки и продажбиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.statereserve.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/sklyuchvane-na-zastraxovka-%E2%80%9Ekasko%E2%80%9D-na-mps-za-nuzhdite-na-drzhavna-agencziya-%E2%80%9Edrzhave/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сключване на застраховка “Каско ” на МПС за нуждите на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси (ДА ДРВВЗ)”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66500000Описание:
Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е в размер на 4 000 лв.
Обществената поръчка е финансирана с бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата, която участниците в обществената поръчка представят, трябва да отговаря на чл. 101в от ЗОП, като към нея трябва да бъдат приложени:
1. Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата
1.1. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор/споразумение за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока на изпълнение на настоящата поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се установи, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност заедно и поотделно за участието и изпълнението на поръчката, както и че съставът на обединението няма да се променя за срока на изпълнение. В случай, че в договора/споразумението не е посочен представляващия обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в оригинал или нотариално заверен.
В случай, че избраният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, договорът се подписва с новосъздаденото юридическо лице.

2. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката – представят се по следния начин:
2.1. декларация, съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие;
2.2. декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка;
2.3. Разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издадено от Комисията за финансов надзор;
2.4. Документи, доказващи технически възможности и квалификация на участника или на компанията майка на участника в процедурата, доказващи кредитен рейтинг на кандидата за участие или на компанията майка на кандидата за участие в процедурата минимум “А”, присъден от „Стандарт енд Пуърс” (Standard & Poor’s), или минимум “A2”, присъден от „Мудис Инвесторс Сървис” (“Moody’s Investors Service), или минимум “А”, присъден от „Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings”), или минимум “B+”, присъден от „Ей Ем Бест Къмпъни” (AM Best Company”)”, Символите „+” и „–” към рейтинга на съответната рейтингова агенция се използват, за да се представи относителната кредитоспособност в рамките на една рейтингова категория и се приемат от Възложител.
* Когато се доказва кредитен рейтинг на компанията майка, участникът следва да представи и документи, от които е видно, че принадлежи към нейната структура.

3. Техническо предложение – по образец на Приложение № 4 от документацията за участие;
4. Ценово предложение, поставено в плика с офертата – по образец на Приложение № 5 от документацията за участие;
5. Подписан и/или подпечатан проект на рамков договор, но непопълнен – по образец на Приложение № 3 от документацията за участие;
6. Попълнена оферта – по образец на Приложение № 6 от документацията за участие;
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 8 (когато е приложимо!);
8. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, по образец на Приложение № 9 от документацията за участие;
9. Други документи, по преценка на участниците.
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва по формулата О комплексно = А1+ А2 с максимална стойност 100 точки, където:

А1. Обща стойност на застрахователната премия с относителна тежест 50 точки;
А2. Обща стойност на застрахователната сума с относителна тежест 50 точки.

А1 = 50 х минимална предложена премия / предложена от участника премия;

А2 = 50 х предложена от участника застрахователна сума / максимална предложена
застрахователна сума.

Комисията по избор на изпълнител на обществената поръчка определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Окомпл) за всяка оферта се образува като сума от точките от показателите.

На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и цялата документация за участие в обществената поръчка, са публикувани в Профила на купувача на адрес http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/sklyuchvane-na-zastraxovka-%E2%80%9Ekasko%E2%80%9D-na-mps-za-nuzhdite-na-drzhavna-agencziya-%E2%80%9Edrzhave/ и могат да бъдат изтеглени свободно и безплатно от всяко заинтересовано лице.
Оферти се подават до 17:00 на 13.03.2015г. в деловодството на ЦУ на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” –гр. София, ул.”Московска” No 3.
Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
Отварянето на офертите се извършва на 16.03.2015г. в 11.00 ч., в административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” No 3, ет. 1, стая 102. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015