1.4.1.1. Площта, предмет на услугите по почистване е около 10000 м2 за Ректората и 4700 м2 за МФСЗ. 1.4.1.2. Изпълнителят следва[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат – Национална спортна академия „Васил Левски”,, За: Красимир Деливерски, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776603, E-mail: deliverski@nsa.bgМясто/места за контакт: Ръководител ЗОССИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.4.1.1. Площта, предмет на услугите по почистване е около 10000 м2 за Ректората и 4700 м2 за МФСЗ.
1.4.1.2. Изпълнителят следва да извършва услуги по комплексно вътрешно почистване – цялостно ЕЖЕДНЕВНО поддържане на чистотата във всички помещения на Ректората и в Многофункционалната спортна зала при НСА “В.Левски” -гр.София, Студентски град, което включва следните ЕЖЕДНЕВНИ дейности:
1. Почистване и измиване на твърди настилки (мрамор, изкуствена настилка, мозайка, гранит, теракот, балатум, дървени настилки и др.);
2. Събиране и изхвърляне на отпадъци. Събиране на сметта от кошчетата в чували, и изхвърлянето им на определеното за тази цел място. Съдовете за отпадъци се почистват и измиват ежедневно.
3. Избърсване на прах по бюра, шкафове, первази и цялостното обзавеждане на помещенията, спортни уреди и съоръжения, включително и на офис техниката (компютри, факсове, принтери, телефони и др.);
4. Основно почистване, дезинфекция и дезодориране на санитарно-хигиенните помещения. Почистването на санитарните възли се извършва минимум два пъти дневно – сутрин и в края на работния ден.
5. Почистване на стъклените повърхности на входните врати и на вратите между фоайето и стълбището.
6. Почистване на стъкла и огледала във входните зони, фоайетата и залите.
1.4.1.3. Помещенията се почистват след предварително изготвен и утвърден от Възложителя график.
1.4.1.4. В Ректората помещенията се почистват след приключване на работното време на администрацията – 16.30 часа или преди започване на работния ден.
1.4.1.5. За кабинетите на Ректор и неговите заместници Кандидатът следва да предвиди един служител, който да е на разположение през целия работен ден от 8.00 до 16.00 часа и който да поддържа чистотата в тях и съответните санитарни помещения. Кабинетите следва да са почистени и готови за работа до 8.15 часа. Достъпът до кабинетите ще се регламентира при сключване на договора след съгласуване с охранителната фирма. Спортните зали в МФСЗ се почистват преди започване на учебния процес – 8.00 часа.
1.4.1.6. Преди влажното почистване на подовите повърхности същите следва да бъдат почистени и изметени от прах и др.
1.4.1.7. При необходимост се перат мебелите – гарнитури и др. подобни.
1.4.1.8.Почистването на всички коридори и заседателна зала в Ректората, всички коридори, фоайето, залата по волейбол и залата по скално катерене в МФСЗ следва да бъде извършвано машинно със специална подопочистваща машина.
1.4.1.9. Избраният изпълнител се ЗАДЪЛЖАВА БЕЗПЛАТНО да почиства при провеждане на мероприятия, възникване на еднократна необходимост, провеждане на кандидат студентска кампания и/или при възникване на други нужди.
1.4.1.10. Еднократно безплатно да почиствам със специална подопочистваща машина тартановата настилка на закритата лекоатлетическа писта находяща се в Закрити спортни съоръжения на НСА „Васил Левски”.
1.4.1.11. Един път годишно машинно премахване на защитен филм, измиване и полиране /запечатка/ на твърди настилки (мрамор, мозайка, дървени настилки, балатум, изкуствени настилки) – нанасяне на защитен филм върху измитата настилка, който придава гланциран вид на повърхността, възпрепятства натрупването на нови замърсявания и значително улеснява поддържането на чистотата и хигиената..
1.4.1.12. Възложителят си запазва правото да възлага еднократно допълнителни обекти за БЕЗПЛАТНО почистване на Изпълнителя, в случай че има нужда от такива.
1.4.1.13. Изпълнителят за своя сметка /безплатно/ следва да определи персонален отговорник за контакти с Възложителя, който да следи за качественото изпълнение на услугите. При констатиране на повреди или липси, както и при некачествено изпълнение или възникнала необходимост Възложителят уведомява незабавно служителя определен за контакти с Изпълнителя за отстраняването им.
1.4.1.14. В предложението кандидатът следва да посочи организацията на работа и начина за изпълнение на почистването.
И други съгласно документацията за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200Описание:
Услуги по почистване на сгради, без жилищните

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

10000 м2 за Ректората и 4700 м2 за МФСЗ на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в сгради на висшето училище в гр.София: Студентски град

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сгради на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС и МФСЗ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 3000 (три хиляди) лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие.
И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 09:50

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 13.03.2015 г. да се запознаят предварително на място с обектите, помещенията и площите предмет на почистване и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015