„Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите[…]

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СО-район Овча купел, бул. Цар Борис ІІІ №136В, За: Мирослав Симеонов– домакин на СО-район „Овча купел” – тел. 02/955 44 62, вътр.105, Р.България 1618, гр. София, Тел.: 02 9554462, E-mail: sook@mail.bg, Факс: 02 9559568Място/места за контакт: СО- район Овча купелИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ovchakupel.bg.Адрес на профила на купувача: www.ovchakupel.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на СО- район „Овча купел”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197642, 30192000, 22850000Описание:
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Принадлежности за офиса
Класьори и аксесоари за тях

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките е в зависимост от конкретните нужди на Възложителя.
Ориентировачните количествата са посочени в Техническите спецификации неразделна част от публичната покана и приложенията и са публикувани на интернет адреса на възложителя: www.ovchakupel.bg, раздел “Профил на купувача”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СО- район “Овча купел”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробна информация и изискванията за изпълнение на поръчката се намират на интернет адреса на възложителя: www.ovchakupel.bg, раздел “Профил на купувача”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛ – цена за изпълнение на поръчката – максималния брой точки 100т.
Оценка на показател – Финансова оценка-ФО
ФО = (Цmin / Цi) x 100
Където Цi e предложена крайна обща единична цена от сбора на всички артикули (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на съответния участник,
Където Цmin e минималната предложена крайна обща единична цена на сбора на всички артикули (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СО – район “Овча купел” предоставя достъп по електронен път до Приложение към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферти и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на Възложителя: www.ovchakupel.bg, раздел “Профил на купувача” . Неразделна част от настоящата публична покана са приложенията към същата.
Постъпилите оферти се отварят в заседателната зала ет. 2 на СО-район „Овча купел”, адрес: гр.София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136В на 13.03.2015 г. от 11.00 часа.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015