„Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата[…]

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областен управител на Кюстендилска област, ул. „Демокрация“ № 44, За: Йордан Тодоров; Катя Анастасова, РБългария 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550289; 078 550680, E-mail: Todorov@kn.government.bg, Факс: 078 550690Място/места за контакт: Областна администрация – КюстендилИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kn.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.kn.government.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-sled-01-10-2014g.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи на територията на Кюстендилска област за 2015 година ”
Почистване на сгради и прилежащите им площи, стопанисвани от Областния управител на Кюстендил:

Почистване на работните и санитарни – битови помещения, както и прилежащите им коридори, фоайета, междуетажни площадки и стълбища (етажи I-VI включително) в административна сграда на Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“ 44.
Почистване на обекти за обществено ползване санитарно – битови сгради, както и прилежащите им площи, находящи се в зоните на ГКПП Гюешево и ГКПП Олтоманци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000 (QB29) Описание:
Услуги по почистване и хигиенизиране
(За право, свързано с недвижими имоти
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общия обем е описан подробно в документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кюстендилска област

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно приложените технически спецификации за всяка позиция

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:
1. Предлагана цена – 70 точки;
2. Предложени допълнителни услуги от кандидата извън описаните в техническите спецификации – 20 точки;
3. Отчетени възможни рискове за изпълнение и предложени мерки за преодоляване – 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за попълване на офертите по възлагане на обществената поръчка, може да бъдат получени на интернет страницата www.kn.government.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-sled-01-10-2014g /профил на купувача – обществени поръчки след 01.10.2014/., както и в Областна администрация с административен център гр. Кюстендил всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа от посочените лица за контакт

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015