Предмет на настоящата обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП – публична покана е за избор на изпълнител[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, ул. 8-ми декември, За: Явор Йовчев – главен експерт Обществени поръчки и търгове, България 1700, София, Тел.: 02 8195377, E-mail: yavor@unwe.bg, Факс: 02 8195516Място/места за контакт: Сектор Обществени поръчки и търгове стая 5002Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.unwe.bg/.Адрес на профила на купувача: http://zop.unwe.bg/Document?folderId=118.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП – публична покана е за избор на изпълнител за “Публикуване на обяви в два национални всекидневника за предстоящ прием на кандидат–студенти в ОКС “Магистър” към УНСС

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000Описание:
Рекламни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация и проект на договор, публикувани на официалния сайт на Възложителя: http://zop.unwe.bg/Document?folderId=118

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно техническата спецификация, публикувана на официалния сайт на Възложителя: http://zop.unwe.bg/Document?folderId=118
Срок за валидност на офертата – 90 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Обявите ще се публикуват на втора вътрешна страница на двата вестника, като обявите ще бъдат публикувани в каре с размер две колони х 110 мм.
Цветност: +1 цвят
Обявите са на втора страница във всекидневниците.
Прогнозно количество – 20 (двадесет) броя публикации (по 10 бр. във всекидневник).
Общ всекидневен тираж не по-малък от 90 000 бр.
Изпълнението на поръчката се осъществява след предоставена заявка от Възложителя на Изпълнителя.
В заявката Възложителят уточнява броя и съдържанието на рекламните карета за публикуване в двата всекидневника.
Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата на две равни вноски, след приключване на всяка една от двете кампании.
Общата цена за периода на договора е до 12 500 лв. /дванадесет хил. и петстотин лв./ без ДДС или 15 000 лв. /петнадесет хил. лв./ с ДДС или приблизително 20 бр. рекламни карета общо в двата всекидневника.
Заплащането се извършва не по-късно от 30 (тридесет) дни, след представяне на приемо-предавателен протокол и фактура-оригинал с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя.
Срок на договор – от датата на подписването му до 13.02.2016 г.
Съгласно заявките от Възложителя, публикациите се осъществяват през м. септември 2015 г. и през м. януари 2016 г.
Възложителят има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на рекламните карета, както и спазването на договорния срок на публикациите.
Възложителят изисква от участниците списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години.
Датите на публикациите и съдържанието на всяка обява се определят от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участниците следва да има минимално съдържание, съгласно чл.101в от ЗОП: Приложение 1 – Оферта; Приложение 2 – Ценово предложение; Приложение 3 – Техническо предложение; Приложение 4 – Представяне на участника; Приложение 5 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; Приложение 6 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /в случай, че е приложимо/.
Офертата трябва да съдържа списък на приложените документи, а всяка страница от съдържанието й следва да е номерирана с пореден номер на страницата от участника.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Участникът следва да посочи наименованието на обществената поръчка, по която кандидатства. Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Университет за национално и световно стопанство, гр. София ПК 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул.”8-ми Декември”, каб. 5002. До изтичане на крайния срок, офертите се подават всеки работен ден за УНСС от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

Офертите ще бъдат отворени на 19.03.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на УНСС – София, Студентски град “Христо Ботев”, Ректорат, зала № П008.

Възложителят предоставя достъп по електронен път до:
1. Публична покана.
2. Техническа спецификация.
3. Проект на договор.
4. Документи образци:
Образец № 1 – Оферта;
Образец № 2 – Ценово предложение;
Образец № 3 – Техническо предложение;
Образец № 4 – Представяне на участника;
Образец № 5 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;
Образец № 6 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /в случай, че е приложимо/.
Посочените документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя http://zop.unwe.bg/Document?folderId=118 до изтичане на срока на валидност на публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015