Доставка,монтаж,пускане в експлоатация на фабрично нов инжектор за Компютър томограф,обучение на персонала за[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис ІІІ, Бул.Кн.Мария Луиза №108, За: Ивелина Цветкова, България 1233, София, Тел.: 02 9322521, E-mail: ivetobg7@abv.bgМясто/места за контакт: Нправление договори,договорни партньори и обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/nmtb-sofia.eu.Адрес на профила на купувача: http/nmtb-sofia.eu.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка,монтаж,пускане в експлоатация на фабрично нов инжектор за Компютър томограф,обучение на персонала за работа с апарата и гаранционно обслужване на същият за нуждите на НМТБ ” Цар Борис III” град София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000Описание:
Медицинско оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой фабрично нов инжектор за компютър томограф.Техническите изисквания към апарата са посочени в техническата спецификация-Приложение №1, неразделна част от документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НМТБ Цар Борис ІІІ гр.София бул.Кн.Мария Луиза №104, отделение по Образна диагностикса

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адрес и до датата,посочена в поканата на възложителя и съдържа:
1.Сертификати ISO 9001-2008 или еквивалентен за управление на качеството на участника.2.Оторизационно писмо от производителя с потвърждение за:Извършване на представителство,търговска и сервизна дейност на територията на Република България.Декларация за осигуряване на резервни части минимум 7год. след пускане на съоръженията в експлоатация.3.Списък на доставките на апаратура,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,считано от дадата на подаване на заявлението или на офертата,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателства за извършените доставки-минимум един брой удостоверения за изпълнението на договори,произхождащи от възложители по договорите.4.Декларация за съответствие на мед.изделие по чл.14,ал.2 от ЗМИ,съставена от производителя или неговия упълномощен представител-копие на оригинала и в превод на български език/в случай,че оригинала е на чужд език/,заверени от участника с гриф “Вярно с оригинала”.5. EC сертификат за оценка на съответствието за мед.изделия,когато в оценката е участвал нотифициран орган-копие на оригинала и в превод на български език/в случай ,че оригиналът е на чужд език/,заверени от участника с гриф ” Вярно с оригинала”. 6. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху мед.изделия,в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. 7.Техническо предложение,придружено с доказателства за пълно техническо съответствие на предлагания апарат с изискванията на възложителя/каталози,брошури,технически спецификации на производителя и др.с посочени точно:страници и точки от които е видно съответствието по всяка една точка от предложението с посочените от възложителя в техническата спецификация изисквания по образец приложение №3/.8.Декларация свободен текст от управителя,че разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на доставката,монтажа,пускането в експлоатация и гаранционната поддръжка на апаратурата.9.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката,който ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители/ако се предвиждат такива/.10.Декларация за приемане на условията в проекта на договор-свободен текст.11.Начин и срок на плащане до 60дни след извършване на доставката,монтажа и пускане в експлоатация на апарата срещу издадени:приемо-предавателни протоколи за пускане в експлоатация и предоставена фактура..12.Гаранционен срок на апарата-не по-малко от 12 месеца,считано от момента на пускане на апарата в експлоатация,надлежно потвърдено с декларация от производителя на медицинското оборудване.13.Офертата е със срок на валидност 30 дни от датата,която е посочена за дата на получаване на офертата,съгласно условията на процедурата.14.Срока за изпълнение на поръчката е до 15/петнадесет/ работни дни ,считано от датата на сключване на договора и писменно искане от възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложенията е най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адреса и до датата,посочени в поканата на възложителя и съдържа:
1.Оферта -Приложение-Образец №2.
2.Документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код,съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-по предоставено Приложение- Образец №5.
4.Документи,доказващи техническите възможности на участника,съгласно изискванията на възложителя посочени в глава 9 на документацията на поръчката и в част Изисквания за изпълнение на поръчката от настоящата покана .
5.Ценово предложение по предоставен Образец №4 /в отделен запечатан плик/.
6.Декларация за обстоятелствата по чл.33,ал.4 от ЗОП, когато е приложимо-Приложение-Образец №6.
Отварянето на подадените оферти на участниците ще се състои на 19.03.2015год. от 11:00 часа в Административната сграда на НМТБ ” Цар Борис ІІІ”,бул.Кн.Мария Луиза №108,ет.4, зала №2.
Документацията на поръчката е достъпна на профила на купувача на интернет страницата на лечебното заведение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015