Доставка на боя, разредители, спрей и други материали необходими[…]

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров №68, За: Ралица Тодорова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.ПоповоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=163.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на боя, разредители, спрей и други материали необходими за нуждите на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово за 2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44800000, 44810000, 44820000, 44832000Описание:
Бои, лакове и маджуни
Бои
Лакове
Разтворители

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите артикули от боя, разредители и други необходими за маркиране са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна на сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел : ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.Видовете артикули са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договор. Количеството на всяка отделна доставка се извършва след изрична писмена заявка от страна на Възложителя (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка (т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).Доставките ще се извършват в максимален срок до 1 (един) работен ден след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в рамките на работното време на Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора и до определеният максимален финансов ресурс от Възложителя, а именно: 6000,00 лв.(шест хиляди лева) лез вкл.ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описание на минималните изисквания за изпълнение на доставките предмет на настоящата публична покана могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес :
http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА;
2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл.ДДС съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс.Стойността на доставките ще се заплаща по банков път от стопанската дейност на Възложителя и съгласно условията на договора в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя;
3.Критерий за оценка на офертите- Предложена най-ниска обща крайна цена в лева без вкл.ДДС за извършване на доставките, като предложената крайна единична цена в лева без вкл.ДДС за всеки конкретен артикул включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на доставката до административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово. Посочените единични цени в ценовото предложение не подлежат на промяна през целия период на договора;
4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите;
5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно:
5.1.Данни за лицето, което прави предложението (Представяне на участника- образец); 5.2.Техническо предложение- образец; 5.3. Ценово предложение- образец; 5.4.Декларация за приемане условията на проекта на договора- образец; 5.5.Срок на валидност на офертата;
6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР :Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключването на договор, класираният на първо място участник представя:
6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или представянето им служебно на Възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: – откаже да сключи договора; – не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП; – не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП.
7.Срок на договора- от датата на сключване до 31.12.2015г. вкл.
8.Срок на валидност на предложението- 90 ( деведесет) дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес:
http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.
Получените оферти ще се разглеждат на 18.03.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015