Предмет на обществената поръчка: Почистване на гробищните паркове в населените места на територията на Община[…]

BG-Аксаково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Аксаково, ул. Г. Петлешев, №58б, За: Руска Георгиева Илиева, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 762157, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157Място/места за контакт: Община АксаковоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.net.Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?Dosie=132.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: Почистване на гробищните паркове в населените места на територията на Община Аксаково през 2015 г.
Описание предмета на поръчката:
Дейностите по почистване на гробищните паркове в населените места на територията на община Аксакво ще се извършват за периода април до ноември и включват: ръчно почистване – метене на алеи, подходи, входове; събиране на отпадъци /оборка/; отстраняване на треви /тесане/ на алеи, около огради и подходи; машинно почистване – отстраняване на треви, издънки и храсти; ръчно събиране, натоварване и превоз на отпадъци. С почистването на гробищните паркове се цели поддържане на естетичния вид, подобряване на облика им и удовлетворяване на обществените потребности.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98371111Описание:
Услуги по поддържане на гробищни паркове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Почистване на 25 бр. гробищни парка, описани в Приложение №1 към „Техническата спецификация”, разположени в населените места на територията на Община Аксаково, както следва: гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Слънчево, с. Припек, с. Изворско, с. Крумово, с. Куманово, с. Климентово, с. Орешак, с. Осеново, с. Радево, с. Ботево, с. Зорница, с. Засмяно, с. Л. Каравелово, с. Г. Кантарджиево, с. Водица, c. Долище, c. Въглен, c. Кичево, c. Доброглед, c. Яребична, c. Новаково.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гробищни паркове на населените места на територията на община Аксаково, описани в Приложение №1 към „Техническата спецификация”

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В настоящата обществ. поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата публичната покана и указанията за участие. 1.Изисквания за технически възможности и/или квалификация на участниците, както и документи, с които те се доказват. 1.1. Минимални изисквания за техническите възможности и/или квалификация на участниците: Участникът следва да разполага най – малко със следното техническо оборудване и механизация: Моторна коса – 1 брой; Моторен трион – 1 брой; Храсторез – 1 брой; Малогабаритен товарен автомобил за извозване на отпадъците – 1 брой. 2. Документи, доказващи техническите възможности и/или квалификация: декларация по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП, съдържаща списък на техническото оборудване и механизация, с които разполага участникът за изпълнение предмета на обществената поръчка, с приложени документи, доказващи наличието на описаното в декларацията техн. оборудване и механизация – копия, заверени от участника на документи за собственост, инвентарни книги, договори за наем, лизинг и др.* В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, горепосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.** Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай, освен документите, определени от Възложителя по-горе за доказване на съответните технически възможности и/или квалификация, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.3. Изисквания съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП. 3.1. Участникът да не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник. 3.2. Участникът да не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността му.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция.Гаранцията за изпълнение на договора при необходимост се удължава, според изискванията на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по сметка на Община Аксаково: IBAN BG71СЕСВ97903332010500 BIC СЕСВВGSF при ЦКБ АД клон Варна.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Аксаково , че е валидна и при всички случаи изтича изцяло и автоматично 1 месец след изтичане срока за изпълнение на договора. В случай на представяне на банкова гаранция, тя трябва да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в договора условия за освобождаването й, като е препоръчително да се ползва образеца, включен в документацията за участие.Ако участникът представи банкова гаранция във форма, различна от предложения образец, то следва задължително съдържанието й да бъде възприето изцяло от образеца и предварително съгласувано с Възложителя. Продължава в Раздел “Допълнителна информация” на наст. Покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

•Компоненти на ценообразуване – часова ставка и допълнителни разходи върху труда – 10% тежест;
•Твърдо договорени единични цени за посочени от Възложителя видове работи – 90% тежест.
Методика за оценка:
Оуч – обща оценка на участника
Общата оценка на ценовото предложение включва оценки на критериите компоненти на ценообразуване:
ФО1 – часова ставка и допълнителни разходи върху труда;
ФО2 – твърдо договорени единични цени за посочени от Възложителя видове работи
Оуч=ФО1+ФО2, където:
ФО1 = (Цмин (лв.)/ Цучастн (лв.)) х 10
ФО1 – оценка по критерия „Часова ставка, допълнителни разходи върху труда”;
Цмин (лв.) – най – ниско предложение по критерия „Часова ставка, допълнителни разходи върху труда”;
Цучастн (лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий.
ФО2 = (Ц1мин (лв.)/ Ц1участн (лв.)) х 30+(Ц2мин (лв.)/ Ц2участн (лв.)) х 20+(Ц3мин (лв.)/ Ц3участн (лв.))х 20 +
(Ц4мин (лв.)/ Ц4участн (лв.))х 20
ФО2 – оценка по критерия „Твърдо договорени единични цени за посочени от възложителя видове работи”, включващ:
Ц1мин (лв.) – най-ниско предложение по критерий „Превоз на отпадъци (лв/м), при средно транспортно разстояние 10 км”;
Ц1участн (лв.) – предложение на оценявания участник по критерий „Превоз на отпадъци (лв/м), при средно транспортно разстояние 10 км”.
Ц2мин (лв.) – най-ниско предложение по критерий „Машинно почистване чрез отстраняване на треви и издънки” (лв/дка);
Ц2участн (лв.) – предложение на оценявания участник по критерий „Машинно почистване чрез отстраняване на треви и издънки” (лв/дка).
Ц3мин (лв.) – най-ниско предложение по критерий „Машинно почистване чрез отстраняване на храсти” (лв/дка);
Ц3участн (лв.) – предложение на оценявания участник по критерий „Машинно почистване чрез отстраняване на храсти” (лв/дка).
Ц4мин (лв.) – най-ниско предложение по критерий „Ръчно събиране и натоварване на отпадъци” (лв/м);
Ц4участн (лв.) – предложение на оценявания участник по критерий „Ръчно събиране и натоварване на отпадъци” (лв/м).
Подреждането в класацията се извършва по низходящ ред, на база получените оценки Оуч, като на първо място съответно е кандидата с най-голямото получено число Оуч.
В случай, че даден участник/ци е предложил 0 /нула/ по критерий, предвиден да се оценява по формула (във всички случаи, посочени по-горе), 0 /нула/ се замества с 0,01.
Забележка: При изчисляване на оценката, всички стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка за която се представя гаранцията за изпълнение.Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Условията за задържане и освобождаван на гаранцията за изпълнение са описани в проекта на договор приложен към документацията за участие.
Финансирането на обществената поръчка е предвидено в бюджета за 2015 год. на Община Аксаково.
Постъпилите в срок оферти се отварят по реда и условията чл. 101г ал. 3 от ЗОП на 13.03.2015 г., от 10,00 часа, в сградата на Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” №58б, Заседателна зала – ІІ етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015