„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 19 СОУ „Елин Пелин”[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

19 СОУ Елин Пелин, ул. Яков Крайков 16, За: Детелина Александрова Арнаудова, България 1606, София, Тел.: 02 9523016, E-mail: sou_19@mail.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://19sou.bg/.Адрес на профила на купувача: http://19sou.bg/filepage/profil-na-kupuvacha.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 19 СОУ „Елин Пелин” , гр.София.
Настоящата процедура се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.
Вид на процедурата: Публична покана за сключване на договор за доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 19 СОУ „Елин Пелин”, гр.София
Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на 19 СОУ
„Елин Пелин” , гр.София, ул. „Яков Крайков” № 16.
Срокът за изпълнение на поръчката е от 01.04.2015г. до 31.12.2015г. Доставките се извършват само в учебните дни от годината. Прогнозният брой учебни дни за календарната 2015 година е 105.
Обемът на доставките на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас на 19 СОУ „Елин Пелин”, гр.София ще се определя и ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора.
Общата прогнозна стойност за доставка на предмета на настоящата поръчка за времето на изпълнение на договора е 24120.00 лева без ДДС и включва изхранването на приблизителен брой от 394 ученика.
Цена и начин на плащане: Участникът съставя офертата си въз основа на приложените в документацията за участие изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката; Посочените цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност и за изпълнение на поръчката в пълен обем, съгласно описанието и изискванията на възложителя; При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима предвид изписаната с думи;
Плащането на доставките се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя, след представяне на фактура и приложен към нея месечен отчет за извършените доставки на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за учениците І-ви до ІV-ти клас на 19 СОУ „Елин Пелин”, гр.София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15500000, 15800000, 15810000, 15813000, 15300000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Закуски за 394 ученици

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24120 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

19 СОУ Елин Пелин

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания:
Да е висококачествена, пълноценна и безопасна в съответствие с всички норми на националното и европейското законодателство в тази област; Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Да отговаря на изискванията на Наредба №9 /16.09.11г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението;
Да отговаря на изискванията на Наредба № 5/25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните; Доставяната храна трябва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на Министерство на здравеопазването и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците;
Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.
Закуската може да бъде някоя от следните видове:
– плодове /различни видове според сезона/ – доставка минимум 2 пъти седмично;
– мляко/млечни произведения – доставка минимум 1 път седмично;
– сандвичи/тестени закуски/ с млечен, месен, зеленчуков продукт и др. – доставка 2 пъти седмично.

Грамажът на закуските следва да е съобразен с рецептите в „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети” Хр. Юруков и съавтори, изд. Техника 2002 г.
Сандвичите да се приготвят с ръжен или пълнозърнест хляб. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти да са с намалена масленост. Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване и с индивидуална книжна салфетка.
Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в хладилни условия при температури + 4°С + 2°С.
Предлаганите мляко и/или млечни произведения да се съхраняват до консумацията в охладено състояние, но да се предлагат при температура не по-ниска от 10° С.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта”, където класирането се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” – (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

Показатели за оценяване на офертите:

1. Предложена цена /С/ – с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
С min
Т ц = 100 х —————–, където :
C n
“100” е максималните точки по показателя ;
“Cmin.” е най-ниската предложена цена ;
“Cn” е цената на съответния участник.

Точките по първия показател на съответния участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 40, където:
“40” е относителното тегло на показателя.

2. Асортимент на предлаганите плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски /А / – с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 30.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-голям брой на асортимента от плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-богатия асортимент по следната формула:

А n
Т а = 100 х ———–, където :
A max

“100” е максималните точки по показателя ;
“An.” е брой на асортимента от предлагани плодове и закуски на съответния участник;
“Amax” е най-големия брой асортимент от предлагани плодове и закуски.

Точките по втория показател на съответния участник се получават по следната формула:
П 2 = Т а х 30, където:
“30” е относителното тегло на показателя.

3. Срок за реакция след рекламация /Е/ – с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 30.
По този показател се оценява бързината на доставка на закуските при направена рекламация от страна на Възложителя на доставената храна, която не отговаря на нормативните изисквания, техническите спецификации и договорните условия. Времето за реакция след рекламация се посочва в минути в Офертата /Образец 1/ и не може да бъде по-малък от 30 /тридесет/ и повече от 90 /деветдесет/ минути.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за реакция след рекламация – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за реакция след рекламация по следната формула:
Е min
Т с = 100 х ———–, където :
Е n

“100” е максималните точки по показателя ;
“Еmin.” е най-краткия срок за реакция след рекламация, предложен от участник;
“Еn” е срокът за реакция след рекламация на оценявания участник.

Точките по третия показател на съответния участник се получават по следната формула:
П 3 = Т с х 30, където:
“30” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2+ П 3

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015