Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати, по вид, изисквания и прогнозни количества, посочени в приложение[…]

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич АД, ул. Панайот Хитов № 24, За: Елена Григорова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600160, E-mail: oblb@bergon.net, Факс: 058 600414Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-dobrich.com.Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-dobrich.com/bg/obshtestveni_porychki.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати, по вид, изисквания и прогнозни количества, посочени в приложение № 1 към настоящата документацията за участие. Поръчката обхваща 24 групи дезинфектанти. Източника на финансиране е собствени средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000Описание:
Дезинфектанти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество или обем: посочено в Приложение №1 към документацията за участие за всяка група дезинфектанти поотделно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“МБАЛ- Добрич” АД гр. ДоБрич Болнична аптека

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Условия на доставка: По заявка от възложителя, с транспорт на изпълнителя. Срок за доставка: До 5 (пет) дни от момента на заявяването от страна на възложителя. Срок за отложено плащане на доставките: До 60 (шестдесет) календарни дни след датата на доставка. Общи изисквания към доставяните дезинфекционни и почистващи препарати: 1. Да са произведени от производител, който прилага и поддържа система за управление на качеството ISO 9001 и/или 13845, и/или еквивалентна;
2. Да имат разрешение или удостоверение за регистрация за пускане на пазара на биоцид, издадено от Министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди; 3. Да са придружени от описание и указания за употреба на български език. Данните в описанието трябва напълно да съответстват на посочените в съответните разрешителни или удостоверения;
4. В случай, че преди и/или след употребата им трябва да се използва друг съпътстващ препарат, това задължително да бъде указано в ценово предложение, като оферираната цена е крайна и Възложителят няма да заплаща допълнително цена за съпътстващия продукт. 5. Препаратите за дезинфекция на инструменти да съответстват на изискванията на Директива 93/42 ЕЕС; Да имат нанесена “СЕ” маркировка.6. Остатъчният срок на годност да не е по-кратък от 60 % от общия срок на годност. Специфични изисквания към доставяните продукти- посочени в документацията за участие.
Изисквания за представяне на мостри:
Участниците са длъжни да представят образци (мостри) на предлаганите продукти, които трябва да бъдат в стандартна или в демонстрационна опаковка (тестер). Участници, които предлагат препарати, с които лечебното заведение е работило, могат да не предоставят мостри, при условие, че декларират това обстоятелство, като посочат позицията и препарата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите да се събират под формата на писмени предложения, в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да съдържат най-малко: 1. административни сведения за участника;2. техническо предложение;3. ценово предложение; 4. срок на валидност на офертата; Офертите се получават в деловодството на “МБАЛ- Добрич” АД гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” № 24 всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на офертите. Получените оферти ще бъдат отворени на 20.03.2015 г. в 09.00 часа в приемната на управлението на “МБАЛ- Добрич” АД гр. Добрич.
Цялата документация и приложенията към нея могат да бъдат открити на интернет адреса в профила на купувача на “МБАЛ- Добрич” АД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015