Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на община Мездра по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение[…]

BG-гр.Мездра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мездра, ул.Христо Ботев №27, За: Диана Павлова, Република България 3100, гр.Мездра, Тел.: 0910 92116, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523Място/места за контакт: Община МездраИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mezdra.bg.Адрес на профила на купувача: http://mezdra.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на община Мездра по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на услуги по информираност и публичност – запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения в които участват само такива лица; Обособена позиция 2: Изпълнение на услуги по информираност и публичност; Обособена позиция 3: Организиране на информационни форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни и организиране на информационни събития подпомагащи инициативите за социалното включване и взаимно разбиране на децата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72413000, 22460000, 22150000, 22120000, 22459100, 92221000, 79951000Описание:
Услуги по уебдизайн
Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
Брошури
Публикации
Рекламни стикери и ленти
Услуги в областта на телепродукцията
Услуги по организиране на семинари

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция 1:
1. Разработване и подържане на интернет-сайт:
2. Изработване на постоянни информационни табели – 6 броя:
3. Изработка на информационни брошури – 1000 броя;
4. Изработка на информационни банери (рол-бан) – 2 броя;
5. Публикации в печатни издания – 4 броя;
По обособена позиция 2:
1. Изработка на информационни стикери – 700 броя;
2. Изработване и излъчване на телевизионен репортаж – 1 брой;
По обособена позиция 3:
Провеждане на три информационни кампании – пресконференции – 3 броя
Организиране на “Кръгла маса” – 1 брой
Организиране на Конференция – 1 брой
Провеждане на форум по актуалните проблеми на обучението в мултикултурна и билингвална среда – 3 броя
Максималната допустима стойност на поръчката трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в публичната покана като девизна цена, както следва:
По обособена позиция 1: Изпълнение на услуги по информираност и публичност – 10 039,78 лв. без ДДС.
По обособена позиция 2: Изпълнение на услуги по информираност и публичност – 2037,29 лв. без ДДС.
По обособена позиция 3:Организиране на информационни форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни и организиране на информационни събития подпомагащи инициативите за социалното включване и взаимно разбиране на децата – 20 262,09 лв. без ДДС.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 32 339,16 лв. без ДДС.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената трябва да бъдат включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност по всяка обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32339 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Мездра

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документи:
1.Заявление за участие и представяне на участника;2. Техническо предложение по всяка обособена позиция поотделно, за която/които участника представя оферта; 3. Ценово предложение по всяка обособена позиция поотделно, за която/които участника представя оферта; 4.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 5.Декларация за участие на подизпълнител; 6.Декларация от подизпълнител, ако се предвижда участието на такъв; 7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
9.Списък на експертите. 10. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт 11. Копие от сертификат, който достоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.12. Проект на договор. 13.Декларация по чл.16г, ал.5, т.2 от ЗОП.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:1. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват, както следва:-по ОП 1 – Уеб дизайн, изработка на уеб сайтове изработка на рекламни материали–по ОП 2 – изработка на рекламни материали;-по ОП 3 – организиране на кампании и/или събития.
Ако участникът представя оферта по всички обособени позиции, обхватът на сертификатът следва да включва уеб дизайн, изработка на уеб сайтове, изработка на рекламни материали и организиране на кампании и/или събития;
2. По обособена позиция 1 участникът следва да има в екипа си поне 2 (два) ключови експерта, които да отговаря на следните минимални изисквания: 2.1. Ръководител екип
• Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация, реклама или дизайн, или еквивалентна специалност; • Минимум 3 години опит по специалността. 2.2. Експерт • Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация, реклама или дизайн или еквивалентна специалност; • Минимум 3 години опит по специалността и опит в областта на изработването на рекламни материали.
По обособена позиция 3 участникът следва да има в екипа си поне 2 (два) ключови експерта, които да отговаря на следните минимални изисквания: 2.1. Ръководител екип • Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация, или еквивалентна специалност;• Минимум 3 години опит по специалността и опит в областта на организирането и провеждането на минимум 2 (две) конференции и/или обучения. 2.2. Експерт • Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация или еквивалентна специалност; • Минимум 3 години опит по специалността и опит в областта на организирането и провеждането на минимум 2 (две) конференции и/или обучения. За ОП 2 не се предвиждат мин.изисквания.
Ако участникът представя оферта по обособени позиции 1 и 3, достатъчно е да докаже, че има на свое разположение минимално изискуемите двама ключови експерти по позиция №1 и експерт с опит в областта на организирането и провеждането на конференции и/или обучения.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обособена позиция №1 е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения в които участват само такива лица. Участникът следва да представи декларация в която се декларира дали кандидатът или участникът съответно всеки от участниците в обединението е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Ако кандидатът или участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

Документи за доказване на минималните изисквания за технически възможности и квалификация:
1. Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Предметния обхват следва да бъде, както следва:
-по обособена позиция 1 – Уеб дизайн, изработка на уеб сайтове, изработка на рекламни материали;
-по обособена позиция 2 – изработка на рекламни материали;
-по обособена позиция 3 – организиране на кампании и/или събития.
2. Списък на експертите.
Ако възложителят установи, че един и същи ключов експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

Определените от възложителят критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица;
В представянето на кандидата или участника, което се съдържа в заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.
Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

Образци и указания към участниците са достъпни след публикуване на поканата на Портала на обществените поръчки в профила на купувача на адрес: http://mezdra.bg/
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 23.03.2015г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Мездра.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015