Изграждане и функциониране на комуникационна стратегия на събитията, финансирани от Столична програма „Култура“[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. Московска №33, За: Теодор Христов, България 1000, София, Тел.: 02 9377366, E-mail: t.hristov@sofia.bg, Факс: 02 9377324Място/места за контакт: ул.Париж №3, партер, стая №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=23325&companyId=20779.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане и функциониране на комуникационна стратегия на събитията, финансирани от Столична програма „Култура“ – 2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341100Описание:
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане и функциониране на комуникационна стратегия на събитията, финансирани от Столична програма „Култура“ – 2015г.- съгласно Приложение 2-техническо задание.
Посочената прогнозна стойност е без включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столична община,ул. “Московска” №33

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за технически възможности:
-Участниците трябва да разполагат с квалифициран екип от специалисти за извършване на услугите, както следва:
– 1 експерт- С не по-малко от 5 годишен опит в разработването и изпълнението на цялостни комуникационни планове.;
– 1 експерт- С не по-малко от 2 годишен опит в културна или образователна институция;
– 1 експерт- С не по-малко от 4 годишен журналистически опит в печатна медия;
– 1 експерт- С не по-малко от 3 години професионален фотографски опит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А. Техническо предложение – максимален брой – 50 точки
Б. Цена за изпълнение – максимален брой – 50 точки
В. Обща оценка
Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:
Оn = Тn + Цn, където
Оn – общата оценка на n-тата оферта,
Тn – техническата оценка на n-тата оферта,
Цn – финансовата оценка на n-тата оферта.
Съгласно Приложение 3-Методика за оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа:
1.1. Оферта- Образец №1;
1.2. Ценово предложение- Образец №2;
1.3. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА-Приложение №1
1.4. Техническо предложение -изготвя се на база на техническото задание, съобразено с методика за оценяване- Приложение №2 и Приложение №3.
1.6. Списък с имената на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката – по образец (Образец № 3), придружен с документи, удостоверяващи професионална квалификация на лицата.
1.7. Декларация за ангажираност на експерт Образец № 4
2. Oбразци №1, №2, №3,№4,проект на договор , Приложение №1,Приложение №2 и Приложение №3 за настоящата обществена поръчка, са публикувани на интернет адреса на Столична община- www.sofia.bg (в секцията Електронна община, раздел “Профил на купувача/Обществени поръчки”).
3. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
4. Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език.
5.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис, в срока указан в настоящата покана.
6. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящата покана изисквания няма да бъде разглеждана!
7. При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост и декларация по чл.47, ал.5. от ЗОП.
Отварянето на офертите ще се състои на 18.03.2015г. в 13:00 часа, в сградата на Столична община – гр. София – 1000, ул. “Париж” №3, ет.1, ст. 109.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015