Съгласно изискванията на: Закон за водите, Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, Комплексни разрешителни[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Даниел Демирев – експерт търговия; Деница Славова – еколог, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3073/; 0417 83305/3083/, E-mail: ddemireff@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, звено ЕкологияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Съгласно изискванията на: Закон за водите, Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, Комплексни разрешителни (КР) №№ 398- НО/2010 г. и 403-НО/2010 г. на „Мини Марица Изток” ЕАД, Разрешителни за заустване на руднични води в повърхностни водни обекти № № 33120022/10.06.2009. г., 33120078/31.07.2014. г. и 33120021/10.06.2009. г., произтичат задължения, съгласно които водите подлежат на задължителен химичен анализ и мониторинг на тяхното състоянието. Резултатите от същия се изпращат в съответната РИОСВ и БДУВ. Предметът на поръчката: „Мониторинг на води“ – (рег. № 18/2015 г. – ПП) е разделен на две обособени позиции както следва: Позиция № 1 – Мониторинг та 34 броя водни проби от повърхностни води на територията на Дружеството; Позиция № 2 – Мониторинг на 21 броя водни проби от подземни води на територията на Дружеството. Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе. Участниците могат да подават предложение за една или всички обособени позиции, но задължително за целия обем от дейности включен в съответната обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90733100, 90733700Описание:
Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката, посочени в Приложение № 1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територия на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, Инкотермс 2010.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно технически изисквания и условия за изпълнение – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе в настоящата публична покана.
2. Срокове и начин на изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договори за двете обособени позиции. Начина за изпълнение на дейностите е описан в Приложение № 1 – Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе.
3. Условията на плащане: по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Възложителя на протокол за резултатите от извършения мониторинг и фактура-оригинал.
4. Участниците да притежават и представят с офертата си следните копия на документи: Валиден сертификат за акредитирана лаборатория по БДС EN ISO 17025:2006 или еквивалент.
5. Не се позволя в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена, класирането се извършва по обособени позиции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Посочената в раздел III, прогнозна стойност, разделена по обособени позиции е както следва: 30000,– лв. без ДДС за обособена позиция № 1 и 26500,– лв. без ДДС за обособена позиция № 2. Офертата е по образец на Възложителя. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417/8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на комисията ще бъдат публикувани в профила на купувача. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 26.03.2015 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Възложителя (административна сграда, партер). На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015