“Оптимизация на паркинг зони и изграждане на работна площадка[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Летище Варна, За: Силвена Вичева, България 9000, Варна, Тел.: 052 573350, E-mail: silvena.vicheva@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.fraport-bulgaria.com/.Адрес на профила на купувача: http://zop.fraport-bulgaria.com//vieworder.php?id=d11c5e9c-bc07-11e4-9aca-001cc4bee2fc.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Оптимизация на паркинг зони и изграждане на работна площадка – Обществена зона – Летище Варна”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45235100Описание:
Строителни и монтажни работи на летища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание, представляващо неразделна част от настоящата Публична покана.
Техническото задание и Проектът на договор са публикувани на профила на купувача/възложителя.
Възложителят ще използва собствени финансови средства за извършване на дължимите плащания по сключения договор. Плащането ще се извърши по банков път в съответствие с предложението на участника, избран за изпълнител, отразено в ценовата оферта.
За извършване на оглед на обекта: Боряна Вълкова – Ръководител проекти – тел. 0884/810 004;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Летище Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението – попълва се приложения към поканата образец;
2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, като копие от удостоверение за актуално състояние или копие от удостоверение от търговския регистър на Агенция по вписванията;
3. Техническо предложение – методология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Забележка: Виж Приложение № 6 – „Методика за оценка на офертите“ за повече информация относно съдържанието на Техническото предложение.
4. Списък на сключени/изпълнени от Участника договори с подобен предмет (изпълнение на строителство/рехабилитация на пътища и/или паркинг зони) през последните 5 (пет) години, ведно с референции/препоръки и/или други доказателства, удостоверяващи доброто изпълнение.
Минимално изискване: Участникът следва да има изпълнени най-малко 5 (пет) подобни обекта през последните 5 (пет) години.
5. Списък на екипа, който ще бъде ангажиран за изпълнение на поръчката.
Минимално изискване: Ръководителят на екипа/Техническият ръководител следва да има изпълнени най-малко 5 (пет) подобни обекта (изпълнение на строителство/рехабилитация на пътища и/или паркинг зони) през последните 5 (пет) години;
6. Копие от валидна застраховка професионална отговорност на строителя съгласно ЗУТ, за първа категория строежи;
7. Копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите за втора група, първа категория строежи и талон;
8. Документ, удостоверяващ извършването на оглед на обекта. В декларацията за запознаване с условията на обекта и техническото задание трябва да бъде посочен представителя на Възложителя, в присъствието на който е извършен огледа, който от своя страна удостоверява верността на заявените обстоятелства с подпис.
9. Гаранционен срок не по-кратък от посочените минимални гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от деня на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.
10. Срок на валидност на офертата не по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването и;
11. Общ срок за изпълнение на поръчката ведно с подробен план-график – в календарни дни.
Забележка: Виж Приложение № 6 – „Методика за оценка на офертите“ за повече информация относно съдържанието на План-графика.
12. Обща цена, в лева, без ДДС, за изпълнение на поръчката. Попълва се приложения към поканата образец.
Общата стойност следва да включва всички необходими разходи за изпълнение на поръчката, като, но не само: разходи за управление, труд, материали, механизация, доставка и складиране и др.
13. Декларация за съгласие с клаузите на „Кодекса за поведение на доставчиците на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД (свободен текст) (http://www.fraport-bulgaria.com – За нас/Управление и ценности).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценово предложение – 55%
Техническо предложение – 45%, от които:
– Методология за изпълнение и подробен план-график за изпълнение на строителните работи – 20%
– Срок за изпълнение на поръчката – 25%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик. Офертите се представят в деловодството на отдел “Поръчки” – гр. Варна, летище Варна, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, терминал 3, ет. 1.
Получените оферти ще бъдат отворени на 11.03.2015г. от 13.00 часа в залата на отдел “Поръчки”, Терминал 3, Летище Варна.
При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015