Избор на изпълнител за строителство на обект „Аварийно възстановителни работи на ЦДГ „Иван Вазов”, с.Невша,[…]

BG-с. Ветрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ветрино, ул. Г.С. Раковски №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, За: Мария Пенчева – гл.специалист в отдел МИРЕ, Република България 9220, с. Ветрино, Тел.: 05161 8942, E-mail: oppo@abv.bg, Факс: 05161 2139Място/места за контакт: ул. Г.С. Раковски №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл.ВарнаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vetrino.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.vetrino.bg/orders.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за строителство на обект „Аварийно възстановителни работи на ЦДГ „Иван Вазов”, с.Невша, община Ветрино, област Варна

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212000, 45261000, 45400000Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Покривни работи
Довършителни строителни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сградата на ЦДГ „Иван Вазов” с.Невша представлява масивна сграда на един етажа с частичен сутерен, със застроена площ от 470 м2 и е строена през седемдесетте години на миналия век. Над етажа е изпълнена стоманобетонна плоча и дървена покривна конструкция с дъсчена обшивка и керемиди. Покривът на сградата е провиснал, нарушена е покривната конструкция, има счупени керемиди. Поради високото ниво на подпочвените води, в следствие на земетресения и атмосферните влияния има конструктивно улягане, стените на сградата са пропукани и конструкцията се нуждае от укрепване. Част от дограмата е провиснала и усукана. Голяма част от външната и вътрешна мазилка на сграда е подкожушена. При по – интензивен дъжд сe наливат и зидовете и има опасност от срутване.
При ремонта ще се подмени изцяло покривната конструкция, ще се препокрие с нови керемиди, ще се направи отводняване на покрива с нови улуци и водосточни тръби. Външната дървена дограма ще бъде подменена с нова PVC дограма, ще се направи изкърпване на вътрешни и външни мазилки, вътрешно и външно боядисване, конструктивно укрепване на основите на сградата и ремонт на ВиК и ел. инсталациите и на мълниезащитната инсталация.
Средствата за настоящата поръчка са утвърдени с Решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и ПМС 367 от 06.11.2014 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

125600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Невша, община Ветрино

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към техническите възможности на участниците.
1. През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне един обект сходен с предмета на настоящата поръчка.
За „сходни с предмета на настоящата поръчка” ще се считат строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или ремонт или реконструкция на сгради и/или съоръжения.
Горното обстоятелство се доказва с представен от участника списък на изпълнените договори за строително – монтажни работи, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказателството за изпълнения договор се предоставя от участника под формата на УДОСТОВЕРЕНИЕ за добро изпълнение , което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строително-монтажните работи, или чрез представяне на копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, както и такива, които да отговарят за контрола на качеството.
Горното обстоятелство се доказва с представен от участника списък на техническите лица, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството.
3. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този вид СМР, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалент.
Горното обстоятелство се доказва от участника чрез представяне на доказателство за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този вид СМР, а именно за обекти от първа група,V-та категория.
* Забележка: Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, в случай, че учатникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І. ЦП – Ценово предложение – с тежест 30 точки
Предложената от участника цена, не може да надвишава прогнозната стойност указана в настоящата документация. В цената участниците следва да включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
*Забележка: Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІ. ТО – Техническа оценка – с тежест 70 точки

ТО=СИ+ГС+ОТР

1. СИ – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 20 т.
Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по – кратък от 90 календарни дни.
*Забележка: Ако участник предложи по-кратък срок за изпълнение на поръчката от 90 дни, офертата му ще бъде предложена за отстраняване.

2. ГС – Гаранционен срок – с тежест 20 т.
ГС = ГС1 + ГС2
А/ ГС 1 – Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – с тежест 10 т.
Б/ ГС 2 – Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – с тежест 10 т.

*Забележка: В случай, че се констатира предложен гаранционен срок под установения минимум съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти или нереалистично голям предложен срок /повече от два пъти от минималния срок/ по този показател, офертата на участника се предлага за отстраняване.

3. ОТР-Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката – с тежест 30т.
ОТР=СИД+АР
А/ СИД-Стратегия за изпълнение на договора – с тежест 15т.
Включва описание на етапите на изпълнение на договора, последователността на дейностите, процеса на управление на изпълнението на договора, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и възложител и вътрешен контрол, който изпълнителя ще осъществява в съответствие с действащото законодателство и изискванията в тръжната документация и организацията и подхода за изпълнение на поръчката.
Б/ АР- Анализ на рисковете – с тежест 15т.
Включва идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, степен на въздействие върху изпълнението при възникването им и съответното предлагане на ефективни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Комплексната оценка – КО = ЦП+ ТО

Участникът спазил всички изисквания и условия на възложителя и предложил икономически най-изгодното предложение ще бъде определен за изпълнител.

Подробното съдържание на “Методиката за оценяване на офертите, показателите и относителната им тежест”, която е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка може да видите на интернет адреса на Възложителя – секция “Обществени поръчки Профил на купувача”, посочен по-горе в настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Ветрино предоставя пълен свободен достъп по електроенен път на документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя – секция “Обществени поръчки Профил на купувача”, посочен по-горе в настоящата покана.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1.Образец № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.Образец № 2 – Представяне на участника;
3.Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, ако участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец, като за целта се попълва Декларация (Образец № 3) за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – документ за самоличност (заверено от участника копие).
4.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което удостоверява, че строителят отговаря на изискванията за изпълнение на строежи от първа група, пета категория, в която попада обекта на поръчката, ведно с талон към него – копие заверено от кандидата;
5.Декларация (свободен текст), че участникът се задължава ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора да представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора
6.Документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава) – заверено копие от кандидата;
7.Образец № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
8.Образец № 5 – Списък на строителството, което е сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строително-монтажните работи, или чрез представяне на копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
9.Образец № 6 – Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;
10.Образец № 7 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (попълва се по преценка на участника);
11.Образец № 8 – Техническо предложение;
12.Образец № 9 – Ценово предложение;
13.Проект на договор – подписан и подпечатан от участника;
14.Нотариално заверено пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо офертата на участника (ако това лице не е законен представител, когато това е приложимо).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
Всички документи трябва да са:
Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по поща и куриер. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

При сключване на Договор определения за изпълнител участник следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.03.2015г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на втория етаж в сградата на общинска администрация Ветрино.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015