Предмет на поръчката е сервизно обслужване на противопожарни уреди, съгласно Техническа спецификация посочена[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Георги Николов – експерт търговия, отдел Търговски; Румен Ибришимов – ръководител звено Технически надзор на СПО и механобезопасност, отдел ЗБУТ, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3107/; 0417 83305/3445/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел ЗБУТИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е сервизно обслужване на противопожарни уреди, съгласно Техническа спецификация посочена в профила на купувача.
Противопожарните уреди предмет на поръчката се използват за оборудване на обекти, машини и съоръжения в “Мини Марица-изток” ЕАД – осигуряване на безопасността и здравето на персонала при пожар.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50413200Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сервизно обслужване по договора се извършва след заявка от Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

База на Изпълнителя.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно техническата спецификация.
2. Срок за действие на договора – 18 месеца, считано от датата на сключване на договор или до достигане на общата стойност (до 66 000 лв., без ДДС). Договора се прекратява след настъпване на едно от двете събития, в зависимост от това кое от тях е настъпило по-рано. Сервизно обслужване по договора се извършва след заявка от Възложителя. Срок за обслужване на партида от 120 бр. пожарогасителя – не повече от 4 работни дни.
3. Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014 г. /доказва се с копие на разрешителното, придружено с превод на български език/.
4. Участниците да разполагат с квалифициран персонал – минимум четирима сервизни работници /доказва се с копие на удостоверението за професионално обучение на основание Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. – за всеки един от четиримата сервизни специалисти (работници), придружени с превод на български език/.
5. Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборудване за сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника, с посочени адрес на базата, собственост, телефон и лице за контакт, и включваща описание на техниката и оборудването и/или заверено копие на договор за наемане на техника и оборудване – по образец на Възложителя/.
6. Участниците да притежават валидни сертификати за въведени системи за управление на: качеството (ISO 9001:2008); околната среда (БДС ЕN ISO 14001:2005); здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007), с обхват на приложение, който покрива обхвата на поръчката /доказва се с копие на сертификатите, придружени с превод на български език/.
7. Начин на фактуриране и плащане: Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на всяка заявка (услуга) по договора, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
8. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
9. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено “или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 30, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 11.03.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015