„Извършване на аварийни строително-монтажни работи на спортни обекти публична общинска собственост, по три обособени[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бургас, ул.Александровска 26, За: Даниел Борисов, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: d.borisov@burgas.bg, Факс: 056 860912Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21321.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на аварийни строително-монтажни работи на спортни обекти публична общинска собственост, по три обособени позиции“

– ОП1 Авариен ремонт на покрив и наводнени помещения на Спортна зала „Младост“

– ОП2 Авариен ремонт на покрив на спортна зала „Бойчо Брънзов“, ж.к. Зорница

– ОП3 Аварийни ремонти на следните обекти:

1. Плувен комплекс „Флора“ – гр. Бургас
2. Спортен комплекс „Изгрев“ – гр. Бургас
3. Спортен комплекс „Славейков“ – гр.Бургас
4. Спортна база „Нефтохимик“ – гр.Бургас
5. Стадион „Долно Езерово“ – гр. Бургас
6. Стадион с.Рудник, Община Бургас – Помощна сграда
7. Спортна зала „Никола Станчев“ – гр.Бургас
8. Административна сграда на ОП „Спортни имоти“ – гр.Бургас

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000Описание:
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„ Извършване на аварийни строително-монтажни работи на спортни обекти публична общинска собственост, по три обособени позиции:
ОП 1 Авариен ремонт на покрив и наводнени помещения по приложено КС на Спортна зала “Младост” гр.Бургас
ОП 2 Авариен ремонт на покрив по приложено КС на Спортна зала “Б.Брънзов” ж.к. Зорница гр.Бургас
ОП 3 Аварийни ремонти по приложени КС-та на следните обекти:
1. Плувен комплекс “Флора” гр.Бургас
2. Спортен комплекс “Изгрев ” гр.Бургас
3. Спортен комплекс “Славейков”
4. Спортна база “Нефтохимик” ж.к. Лазур
5. стадион “Долно Езерово” гр.Бургас
6. Помощна сграда към “Стадион с. Рудник Община Бургас
7. Спортна зала “Никола Станчев” гр.Бургас
8. Административна сграда на ОП “Спортни имоти” гр. Бургас
ВАЖНО! До всички заинтересовани: Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции. Всеки участник има право да подава оферта само за една обособена позиция. Процедурата ще приключи със сключване на договори с трима различни изпълнители. Моля, имайте предвид императивната забрана за лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, да представя самостоятелна оферта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

236343 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

IV. Минимални изисквания към участниците. Изискванията са еднакви и за трите обособени позиции.
1. Доказване на изискване за регистрация.
– Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно:
• Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. В допълнение, регистрацията да отговаря на предмета на поръчката /съответната обособена позиция/ – първа група, пета категория или пета група. От участник, установен в друга държава членка на ЕС, се изисква еквивалентен документ, установяващ упражняването на професионалната дейност, предмет на обособената позиция.
Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, преди подписване на договора. Представянето на декларация е възможност за доказване а обстоятелството към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл.42, ал.1, т.4 ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.
В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителството. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителството. Относно чуждестранните лица, в офертата си те трябва да докажат регистрация в еквивалентен регистър на държавата, в която са установени /документът се представя на оригинален език в превод на български/, или представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им право.
2. Доказване на техническите възможности и квалификацията на участниците /чл.51 ЗОП/
– Участниците трябва да имат опит в изпълнение на СМР / строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата:
Сходно строителство – ремонтни дейности по покриви, фасади, вътрешни помещения – полагане на грунд, боя, смяна на дограма, изолация и др.
За доказване на това изискване се представят
•Списък на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. ( Приложение )
•Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или
•Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат: дата, подпис на издателя и данни за контакт или
•Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности
-Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката:
•1 /един/ Технически ръководител – Професионална област /квалификация/: средно специално образование в сферата на строителството или аналогична специалност /ако образованието е придобито в държава извън България/
•1 /един/ Отговорник по контрола на качеството – Професионална област /квалификация/: средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение/Сертификат за система за управление на качеството в строителството или неин еквивалент
•1 /един/ брой Координатор по безопасност и здраве – Професионална област /квалификация/: средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс КБЗ в строителството или негов еквивалент.
Продължава в поле: Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ПОКАЗАТЕЛ СРП – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
СРП (точки) = 40 х (СРПmin / СРПi), където:
– СРПmin е най-краткият предложен срок;
– СРПi е предложения срок от съответния участник.
Максималният брой точки по тази показател е 40.

2. ПОКАЗАТЕЛ ЦИ – ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Оценките на участниците по показателя ЦИ се изчисляват по формулата:
ЦИ (точки) = 60 х (ЦИmin / ЦИi), където:
– ЦИmin е най-ниската предложена цена;
– ЦИi е предлагана цена от съответния участник.

Максималният брой точки по тази показател е 60

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За доказване на това изискване се представят:
Справка-декларация за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката /Приложение /
Автобиографии на екипа от технически лица по образец /Приложение /, с посочване на образованието професионалната квалификация и професионалния опит;
За всяко от техническите лица, включени в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи Декларация за съгласие за участието му, съгласно Приложение от документацията за участие, подписана от същия

– Валиден сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга страна-членка. Обхвата на сертификация трябва да е за областта на строителството.

Пояснение. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Забележка. Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо единствено с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностоен или по-добър опит и умения.

– Изисквания към техническото предложение
• Техническото предложение, включващо срок за изпълнение на предвидените в количествената сметка СМР-та, изготвено по образец /Приложение / при съблюдаване на изискванията на техническите условия, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, ако е приложимо, се прилага декларация /свободна форма/ относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.
• Работна програма за изпълнение а строителството, съдържаща:Описание на предложенията за изпълнението , които да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да са съобразени с предмета на поръчката, като основните акценти са по отношение на:
Изпълнение на дейностите
Организация, мобилизация и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите
График за изпълнение на СМР – разделен по видове дейности за всеки обект-линеен график
План на необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР – диаграма на работната ръка

ВАЖНО: Участниците по ОП 3 следва да имат предвид, че предложеният от тях срок е общ за 8-те обекта, включени в позицията. Това обстоятелство следва да бъде видно от приложения план-график. Ако участникът предвижда едновременно изпълнение на всички обекти, следва да докаже наличие на работна ръка, разписано подробно в диаграма на работната ръка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015