„Основен ремонт на 4 (четири) броя детски площадки на територията[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев № 1, За: инж. Мария Колибарска, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867740, E-mail: nikibo@blgmun.com, Факс: 073 884451Място/места за контакт: Община БлагоевградИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/1814/POKANA-11032015.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт на 4 (четири) броя детски площадки на територията на гр. Благоевград”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236000Описание:
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да извърши ремонтни строително-монтажни работи по „Основен ремонт на 4 (четири) броя детски площадки на територията на гр. Благоевград”, съгласно одобрените количествени сметки.
Прогнозна стойност: 92 083.33 лева без ДДС или 110 500 лева с ДДС осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава, разпределен по обекти както следва:
1.Обект: „Основен ремонт на детска площадка в ж.к. „Запад“, гр. Благоевград“ – 23 333.33лв. без ДДС или 28 000лв с ДДС;
2.Обект: „Основен ремонт на детска площадка на ул. „Огражден“, кв. „Струмско“, гр. Благоевград“ – 29 166.67лв. без ДДС или 35 000лв с ДДС.
3.Обект: „Основен ремонт на детска площадка при блок №4 в ж.к. „Ален мак“, гр. Благоевград“ – 17 500лв. без ДДС или 21 000лв с ДДС;
4.Обект: „Основен ремонт на комбинирана детска площадка на ул. „Марица“ в гр. Благоевград“ – 22 083.33лв. без ДДС или 26 500лв с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

92083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. благоевград, общ. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
Всяка оферта следва да съдържа:
1. Административни сведения за участника-Представяне на участника./Попълва се Образец №1/
2. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /по Образец № 2 ведно с Приложение № 2 към „Предлагана цена” за видовете РСМР /, отправено от Управителя/изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал.
3. Ед. цени да бъдат изготвени със следните елементи на ценообразуване:
3.1. Средна часова ставка – до 2.80 лв. на час.
3.2. Допълнителни разходи върху труда до 90%.
3.3. Допълнителни разходи върху механизацията до 35%.
3.4. Доставно-складови разходи до 8%.
3.5. Печалба до 10%
3.6. Разходни норми -УСН, Билдинг, СЕК.
4. Участникът следва да е изпълнил общо строителство и строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години, като е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Доказва се с представяне на Списък на основните договори за строителство изпълнено през последните 5 (пет) години, Образец №8, в който се посочва:
– строителството, изпълнено през последните 5 години, считано до датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:
– посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, и/или данни за сертификатите/докладите за съответствие на площадките с изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, или
– удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
– копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
За „строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: извършване на строителни работи на спортни терени, терени на съоръжения за отдих и развлечения и детски площадки.
5. Да притежава собствена или наета механизирана техника за изпълнение на поръчката /доказва се с декларация по образец по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП – образец №3/, както следва:
5.1. Бордова товарна кола до 3 тона-1бр.;
5.2. Пробивна машина /бормашина/-2бр.;
5.3. Заваръчен апарат-1бр.;
5.4. Компресор подвижен -1бр.;
5.5. Механична трамбовка-1бр.
6. Да притежава собствена или наета работна ръка. Доказва се с декларация по образец №4, в която се посочва: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството.
6.1.Строителен инженер с минимум 5 г. стаж по специалността или строителен техник с минимум 7 г. стаж по специалността -1бр.;
6.2. Квалифицирани работници за строителни работи:
6.2.1. работници бетонджии-2бр.;
6.2.2. работници дърводелци-2бр.;
6.2.3. работници кофражисти-2бр.;
6.2.4. работници за полагане на настилки-2бр.
6.3.6. Общи работници -3бр.
***Продължава в полето “Допълнителна информация”- Виж!!!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане: Икономически най – изгодна оферта.
Комисията оценява постъпилите предложения в съответствие с предварително обявените условия, критерий и показатели за оценка.
Коф. = К1 + К2 + К3
Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка-икономически най-изгодно предложение.
1. К – Предложена цена
Офертата на участниците се оценява по следната формула:
К1 = най-ниска предложена цена х 60
цена на участника
*** Където „най -ниска предложена цена” е сумата от предложените стойности за всяко РСМР (крайна цена за изпълнение на всички обекти), а „цена на участника” е сумата от предложените стойности за всяко РСМР (крайна цена за изпълнение на всички обекти), посочена в предложението. В случай че участник е посочил цена за изпълнение, която надвишава осигуреният от Възложителя финансов ресурс (прогнозна стойност) и за всеки обект поотделно, то неговото ценово предложение няма да бъде оценявано.
2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката
Офертата на участниците да се оценява по следната формула:
К2 = (Срок минимум) х 25
(Срок участник)
Където „Срок минимум” е най – краткия предложен срок за изпълнение в календарни дни, а „Срок участник” е предложения от оценявания участник срок за изпълнение в календарни дни.
Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число!
Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 45 и по–голям от 60 календарни дни!
3. К3 – Гаранционен срок
Предложен гаранционен срок – изчислява се по формулата:
К3 = (Гаранционен срок участник) х 15
(Максимален гаранционен срок)
Където „Гаранционен срок участник” е средноаритметичният гаранционен срок, образуван от сумата от гаранционните срокове за всеки един от обектите в предложението разделен на броя на обектите, а „Гаранционен срок максимум” е най-дългият средноаритметичен гаранционен срок, образуван от сумата от гаранционните срокове за всеки един от обектите разделен на броя на обектите, предложен измежду всички участници.
*** Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти като минималният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 5 (пет) години. В случай че участник е посочил по-кратки срокове от указаните, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано.
*** Посочените от участниците Максимални гаранционни срокове не могат да бъдат по големи от 8 (осем) години. В случай че участник е посочил по-дълъг срок от 8 години, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

***Продължение от полето “Изисквания за изпълнение на поръчката”- Виж!!!
7. Линеен график за изпълнение на поръчката с посочване на всеки един от обектите, като срокът за изпълнение не може да бъде по-малък от 45 и повече от 60 календарни дни общо за всички обекти.
8. Качеството на влаганите материали се доказва с декларация-Образец №6. Към декларацията се прилагат сертификати за съответствие – същите се представят с подаване на офертата.
*** Към декларацията се представя снимков материал за визуализация на детските съоръжения и оградите.
9. Участникът следва да извърши оглед на място на обектите/ площадките, предмет на поръчката. Доказва се с декларацията за извършен оглед на място-Образец №5 – същата се представя с подаване на офертата.
10. Декларация за съгласие с условията и клаузите заложени в проекта на договора – Образец №7.
11. Участникът следва да има сключена валидна застраховка “професионална отговорност”, съгласно чл. 171 от ЗУТ. Доказва се с представяне на копие от Застрахователна полица.
12. Участниците да са сертифицирани по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват включващ предмета на поръчката. Представят се заверени от участника копия на валидни сертификати.
13. Участниците да са сертифицирани по стандарт ISO 14001:2008 или еквивалент, с обхват включващ предмета на поръчката. Представят се заверени от участника копия на валидни сертификати.
……………………………………………………………………………………………………………..
Допълнителна информация!
Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи.
Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:30 ч. на 20.03.2015 г.
Офертите ще бъдат отворени на 23.03.2015 г. от 11:30 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация – гр. Благоевград.
Приложение:
1. Образец на АОП за публична покана.
2. Образци на документи-Предложение за изпълнение на поръчката.
3. Проект на договор за строителство.
4. Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка.
5. Схеми на разположение на площадките.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015