Предметът на поръчката е „Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства[…]

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ Добрич, ул.Панайот Хитов №24, За: Силвия Пеева гл.счетоводител, Република България 9300, Добрич, Тел.: 0889 164624; 058 602910, E-mail: csmpdb@abv.bg, Факс: 058 605779Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmpdobrich.com.Адрес на профила на купувача: http://csmpdobrich.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е „Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Добрич и филиалите му в гр.Добрич, гр.Балчик, гр.Каварна, гр.Шабла, гр.Г.Тошево, гр.Тервел, съгласно Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.”
ЦСМП Добрич предоставя на дежурния персонал купони с посочена върху тях стойност, срещу които служителите на ЦСМП Добрич получават храна в обектите за търговия с храни на изпълнителя. Купоните, получени от изпълнителя, срещу предоставените хранителни продукти се отчитат месечно на ЦСМП – Добрич и се издава фактура от изпълнителя, която ЦСМП – Добрич се задължава да изплати.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на разходите за храна за един служител за едно 12-часово дежурство е 2лв. с вкл. ДДС. Прогнозен брой дежурства в ЦСМП – Добрич за 12 месеца е 19708. Прогнозна стойност на поръчката за една година общо за ЦСМП Добрич е 32846.лв., без ДДС.
Прогнозна стойност по филиали(обособени позиции) без ДДС:
ФСМП Добрич – 13982 лв., брой дежурства -8389
ФСМП Балчик –4075 лв., брой дежурства – 2445
ФСМП Каварна – 3963 лв., брой дежурства – 2378
ФСМП Шабла – 2723 лв., брой дежурства – 1634
ФСМП Г.Тошево – 4078 лв., брой дежурства – 2447
ФСМП Тервел – 4025 лв., брой дежурства -2415

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32846 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за изпълнение на поръчката – магазини за хранителни продукти на територията на градовете където ЦСМП Добрич има разкрити филиали – гр.Добрич, гр.Балчик, гр.Каварна, гр.Шабла, гр.Г.Тошево, гр.Тервел.

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП. и трябва да съдържа най-малко:
– данни за лицето, което прави предложението. Заверено копие на документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие на документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице – документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат и заверено копие на валидно удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато участника е обединение, заверено копие на документа за регистрация или заверено копие ЕИК на всеки съдружник в обединението.
– техническо предложение
– ценово предложение, което представлява предложен процент отстъпка от фактурираната месечна стойност на доставените хранителни продукти.
– срок на валидност на офертата
2. Доставяната храна следва да отговаря на изискванията на БДС и да е в срок на годност към датата на доставката.
3. Начин и срок на плащане – плащането се извършва отсрочено, чрез банков превод в левове, в срок предложен от участника в календарни дни, не по малък от 30 (тридесет) календарни дни и не по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на фактурата.
4.Технически изисквания – кандидатът или участникът трябва да разполага с обект за търговия с храни в населеното място където има филиал на ЦСМП Добрич, за който той кандидатства. Кандидатът или участникът представя към офертата списък с функциониращите обекти за търговия с храни, ведно с удостоверения за регистрация на описаните обекти;
5.Договорът за доставка на хранителни продукти, който ЦСМП Добрич ще сключи е за срок от една година.
6.Източник на финансиране държавен бюджет.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 дни от срока на получаване на офертите.
2. Офертата се представя в администрацията на ЦСМП-Добрич, ул.Панайот Хитов №24, в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и за кои обособени позиции се отнася.
3. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.
4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
5.Техническа спецификация и проект на договор, може да се намери на посочения адрес на профил на купувача
6.При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5
7.Офертите ще се отварят на 30.03.2015г.от 10.30 часа в администрацията на ЦСМП-Добрич, ул.Панайот Хитов №24
8.ЦСМП гр.Добрич уведомява писмено всички участници за резултатите от проведената процедура.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015