“Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Кристина Димитрова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/284/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива при необходимост”.

Видове дейности, които ще се извършват при изпълнението на предмета на поръчката:
1 Инсталиране на охранителни камери и видеонаблюдение
2 Видеоконтролери за наблюдение и запис за персонални компютри
3 Наблюдение на обекти в реално време през интернет.
4 Монтаж на DVR- системи,
в това число профилактичен преглед на състоянието на изградените системи и отстраняване на евентуални неизправности; ежемесечна профилактика, контрол на записващите устройства и съхранение на записите; изграждане на допълнителни елементи към изградените системи: камери, устройства за наблюдение в реално време /при наличие на интернет комуникации до системата/ и др.

При необходимост Изпълнителят е длъжен да извършва и допълнително възложени дейности и да изгради видеонаблюдение и на допълнително възложени от Възложителя обекти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32323500Описание:
Система за видеонаблюдение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година или до достигане на сумата 66 000.00 лева без ДДС. Ако при изтичане на едногодишния срок тази сума не е достигната, договорът продължава действието си до достигането мй.

При изпълнението на договора да бъдат монтирани камери за видеонаблюдение, осигуряващи: разпознаване на лица в светлата и тъмната част на денонощието; разчитане на номерата на преминаващите през зоната за видеонаблюдение автомобили през светлата и тъмната част на денонощието. Отчитането на дейността – предмет на поръчката ще се осъществява на база: двустранни приемо-предавателни протоколи, подписани от представител на Възложителя и представител на изпълнителя.
Цялостното изграждане на системата ще се констатира с окончателен приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя.При необходимост от доставка на компоненти, различни от тези, посочени в ценовите предложения на изпълнителя, доставката ще се осъществява след възлагане, а заплащането ще се осъществява по фактура след одобряване на цената от представител на Възложителя, в рамките на финансовия ресурс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставеното оборудване ще бъде тествано и проверявано предварително за техническа годност. Изпълнителят поддържа в техническа изправност и годност обектите за целия срок на договора. При възможност ще се използват вложените материали от съществуващо видеонаблюдение /при наличие на такова/. Изпълнителят представя гаранционна карта за изграденото видеонаблюдение. За дейностите по гаранционната поддръжка на изградената система за видеонаблюдение Изпълнителят се задължава: 1.да извършва необходимите вписвания и заверки на техническа документация, касаеща и извършване на ежемесечен мониторинг на системите с цел превантивно сигнализиране на потенциални проблеми и извършване на съгласувани с Възложителя профилактики на системите. 2.да поддържа системата за срока на гаранция и подменя дефектиралите устройства/елементи, в срок, предложен от него /в работни дни/. Заплащането ще се извършва за всеки един обект поотделно с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя при условията на: -завършена технология с всички необходими операции; -изпълнени предписания, предявени от правоимащите контролни органи; -двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършени работи; -оригинална фактура издадена от изпълнителя, надлежно изготвена съгласно ценовото предложение на изпълнителя и изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС.
Цената за допълнително изградени системи се формира в следната последователност:
– проектиране и разчет на системата
– доставка на апаратурата, необходима за работа
– софтуерно съгласуване на елементите на системата
– разчет и доставка на помощни средства и оборудване /кабел, крепежни и усилващи елементи/
– монтаж и транспортни разходи
– настройка,тест и пускане на апаратурата в действие
– гаранционна поддръжка
Изпъл-т е длъжен да поддържа както новоизградените от него системи за видео-е,така и при необходимост и съществуващите до момента.
При предаването на съответната сис-а за видеонаблюдение се извършва обучение на възл-я или упълномощените от него лица за работа със сист-та, което се удост-ва в приемо-предавателния протокол. Обучението на служ-те следва да е включено в общата цена на предлаганите системи. При възн. на необходимост от отстраняв. на възникнали технически проблем/и на изградени вече/съществуващи/ системи, Възл. уведомява Изп-ля, който трябва в 3 дневен срок да отстрани възн-я проблем, като при необходимост монтира оборотен модул,осигур-щ непрекъснатост на видеонабл-то. Дефектиралия модул следва да се подмени с друг такъв /аналогичен/, съобразен с предложените цени. Предлаганата цена за извършения ремонт следва да е съобразена с предложената часова ставка за труд.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 40 % + Г х 10 % + Д х 10 % , където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение, като оценката е комплексна и включва два подпоказателя: Ц1 и Ц2.

Ц = Ц1 х 50 % + Ц2 х 50 %, където:
Ц 1 – Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.II от Техническата спецификация
Ц 2 – Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.III от Техническата спецификация

Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология (максимум 100)
По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.
Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.

Г – Предлаган срок за гаранционна поддръжка – най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най-дълъг срок за гаранционна поддръжка на системите за видеонаблюдение и техните елементи, определен в месеци.

Д – Срок за подмяна на дефектирали устройства/елементи /в работни дни/ – най-висока оценка – 100 т. получава офертата с предложен най – кратък срок за подмяна на дефектирали устройства/елементи /в работни дни/.

Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 “Критерий за оценка”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 20.03.2015 г.. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 23.03.2015 г. от 14:30 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето)
Оферта трябва да съдържа най- малко:
1.Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и други данни, съгласно образец: административни сведения;
2.Техническо предложение съгласно образец;
– Срок на валидност на офертата не по-малък от 2/два /месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата;
– Срок за гаранционна поддръжка;
– Срок за подмяна на дефектирали устройства/елементи;
3.Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквив.Мин. изискване към т. 3: да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент, с обхват дейности, сходни с предмета на поръчката;
4.Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството – ръководни служители. Мин. изискв. към т. 4: Изпълнителят да има на разполож.: мин. 1 инженер, който да осъществява цялостното ръководство при реализ. изграждането на системата, със специалност в сферата на компютърни или информационни технологии; не по-малко от 2 /двама/ специалисти по ел.системи.
5. Декларация, че вложените при изпълнението на обществената поръчка материали и компоненти ще бъдат с гаранция, оригинални, неупотребявани.
6. Декларация /свободен текст/, удостоверяваща наличието на сервизна база на територията на Община Велико Търново и пряка телефонна линия. Мин. изискв. към т. 6: да имат на разположение мин. 1 сервизна база на територията на Община Велико Търново с пряка телефонна линия; 7. Декларация-списък на услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, вкл.стойностите, датите и получателите,придружен със доказателства за извършената/и услуга/и със сходен предмет. Мин. изискване към т. 7: уч-кът да е изпълнил поне 1 договор за услуги, сходен с предмета на поръчката /изграждане на системи за видеонаблюдение/ през последните 3 год.;
8. Описание на техн.възможности на всички предлагани камери/с-ми за видеонабл.
Ценово предложение следва да съдържа:
– Единични цени за артикулите съгласно Техническата спецификация т.I;
– Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно Техническата спецификация т.II;
– Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно Техническата спецификация т. III;
– Предлагани ценообразуващи показатели: часова ставка /в лв./; допълнителни разходи /в %/; печалба /в %/;
– Цена за преглед на състоянието и отстраняване на неизправности при необходимост – за 1 бр. изградена система.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015