Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Избор на изпълнител за отпечатване на сборник[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул.”Цар Освободител”№ 15, За: Василка Петкова, Бистра Петрова, Р България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sofia.bg/.Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/publichni_pokani.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет:
„Избор на изпълнител за отпечатване на сборник с докторантски разработки за нуждите на проект „ Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по договор за БФП № BG051PO001-3.3.06-0044”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22110000Описание:
Печатни книги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации (приложение № 1) към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът, избран за изпълнител, следва да представи всички необходими документи и декларации, предвидени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, и да сключи писмен договор с Възложителя по реда, предвиден в глава 8а от ЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола по реда на чл. 101г, ал. 4 от ЗОП.
Определеният изпълнител следва да изпълни всички изисквания, заложени в техническите спецификации – Приложение № 1 към настоящата документация.
Определеният изпълнител следва да извърши набор, предпечат и корекция на текстове на английски език, научни текстове, диаграми и схеми от областта на различни хуманитарни и социални науки – психология, социология, политология и др.
Определеният изпълнител следва да извърши отпечатване на сборниците и подвързването им с меки корици. Други специфични изисквания – термолепене.
Определеният изпълнител следва да извърши доставка на отпечатаните сборници на място и във време, определено от Възложителя (Стопански факултет, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл.3).
Определеният изпълнител следва да изпълни обществената поръчка за срок не по-дълъг от 10 календарни дни, считано от датата на представяне на текста.
При забавено изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят дължи неустйка на възложителя в размер на неусвоените в резултат от забавата средства по договор за БФП № BG051PO001-3.3.06-0044.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отгаварят на обявените от възложителя условия и изисквания и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта“. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата, са както следва:

П1 предлаганата цена – тежест в общата оценка 40 %
най-ниската предложена от участник цена за изпълнение на поръчката *100
предлаганата от съответния участник цена за изпълнение на поръчката
Констатирани технически и/или аритметични грешки в ценовото предложение ще се отстраняват от членовете на комисията, при спазване на следното правило:
при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата.

П2 срок (в календарни дни) за изпълнение на поръчката – тежест в общата оценка 60 %
най-краткият предложен от участник срок за изпълнение *100
предлагания от съответния участник срок

Предложеният от участниците срок за изпълнение не може да бъде по – дълъг от 10 календарни дни, считано от датата на представяне на текста. Оферираният срок следва да бъде в календарни дни, може да бъде само цяло число и не може да бъде нула!
Оценката по всеки показател може да бъде от 0 до 100 точки.

Комплексната оценка (ИНИО) на всяка оферта ще се определя по следната формула К= П1*40% + П2*60%

Комплексната оценка (ИНИО) може да бъде с максимална стойност 100 точки.
Всяка оценка (на показателите и общата) на съответния участник се закръглява от членовете на комисията до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ttps://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/publichni_pokani
Офертите на участниците ще бъдат отверени на 12.03.2015 г. в Зала 1, сградата на Ректората, гр. София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15 от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015