Доставка на лекарствен продукт Carboplatin, парентерална форма, с АТС L01XA02, за лечение на онкологични заболявания. Всеки[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД, бул.Стефан Стамболов № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7, За: Румяна Комитова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 866404, E-mail: odisp@abv.bg, Факс: 056 859830Място/места за контакт: бул.Стефан Стамболов № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkobs.bg.Адрес на профила на купувача: http://onkobs.bg/?p=2024.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствен продукт Carboplatin, парентерална форма, с АТС L01XA02, за лечение на онкологични заболявания. Всеки участник трябва да посочи само търговското наименование на оферирания лекарствен продукт, без уточняване на конкретна готова дозирана лекарствена форма(краен продукт).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000Описание:
Фармацевтични продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозно количество – 300 000 мг ;
При изпълнение на договора, прогнозното количество ще се променя, съобразно реалната необходимост от лекарствения продукт.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

болничната аптека на „КОЦ-Бургас” ЕООД

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Източник на финансиране и начин на плащане-Заплащането ще се извършва със собствени средства на Възложителя, с преводно нареждане, по банкова сметка на Изпълнителя, указана в договора, след извършване на доставката. В съпътстващата всяка доставка фактура, освен задължителните по ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС реквизити, задължително се вписват и срока на годност, партидните номера и номера на разрешението за продажба на лекарствения продукт, издадено от ИАЛ.
Доставката се счита за извършена след издаване на приемателен опис и заверяване на фактурата – оригинал, от Управителя на болничната аптека.Срокът на възможно отложено плащане на всяка доставка е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на извършването й. 2. Начин на образуване на предлаганата цена и условия за изпълнение на предмета на поръчката:1. Предлаганата цена за mg, с ДДС за оферирания лекарствен продукт, в лева, трябва да е закръглена до четвърти знак след десетичната запетая и да включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт и всички други разходи(ДДС), до краен получател – болничната аптека на лечебното заведение.Оферираният лекарствен продукт да бъде с държавна регулирана цена, съгласно чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ и да не надвишава референтната стойност за mg, с ДДС в Позитивния лекарствен списък – Приложение 2, актуален към датата, определена за отваряне на офертите, както и да не надвишава към същата дата договорената с НЗОК цена.2. Договорът ще се изпълнява на периодични доставки, по предварителна писмена заявка. Срокът на изпълнение на периодичните доставки е до 10(десет) работни дни от подаване на заявката. При възникнала необходимост извън сроковете на периодичните доставки, доставката да се осъществява в срок до 5(пет) работни дни от подаване на заявката. При неизпълнение на задължението за доставка в определените срокове, определеният за Изпълнител участник ще дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,7% за всеки просрочен работен ден върху стойността на неизпълненото, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди, в случаите когато те надхвърлят договорената неустойка. Възложителят ще има право да извърши прихващане на неустойките от дължимите към Изпълнителя суми. При изпълнение на договора, доставяните лекарствени продукти следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 30% от обявения от производителя. В случай на доставка на лекарствени продукти с по-кратък срок на годност, Изпълнителят ще заплаща неустойки, подробно описани в проекта на договора.При блокиране и изтегляне на партиди от лекарствения продукт по силата на Наредбата за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства от производители, складове за търговия на едро с лекарства, аптеки, дрогерии и лечебни заведения, същите се възстановяват в болничната аптека, като количество и спецификация, за сметка на Изпълнителя.В случай, че към момента на сключване на договора е настъпила промяна на стойността по чл.55 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти – референтната цена, или промяна на договорираната такава от НЗОК и същата стане по-ниска от стойността, посочена в ценовата оферта на участника, определен за Изпълнител, в договора се посочва оферираната цена, но Възложителят безусловно ще заплаща лекарствения продукт при изпълнението на договора на по-ниската цена.След сключване на договора, при промяна на стойността по чл.55 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти – референтната цена, или промяна на договорираната такава от НЗОК, в случай че същата стане по-ниска от договорената, Възложителят безусловно ще заплаща лекарствения продукт на по-ниската цена, от датата на влизане в сила на конкретното решение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При извършена и приета доставка на ЛП със завишена цена, независимо от момента на констатиране на това обстоятелство, Изпълнителят дължи на Възл-ля стойността на завишението. За целта, Изп. ще бъде длъжен да издава необходимия документ по ЗСч за корекция на цената в срок до 5(пет) работни дни от датата на получаване на искането за това от В-ля.При изпълнение на сключения договор, В-лят ще изготвя своите заявки за ЛП по конкретни готови дозирани лекарствени форми(краен продукт), които, към датата на подаване на заявката, фигурират в ПЛС – Приложение 2, от същия ПРУ. Заявките ще се изпращат от В-ля по факс на избрания за изпълнител, посочен в предложението за изпълнение на поръчката. Изп-лят ще бъде длъжен да потвърди получаването на писмената заявка на факс 056/876656.При невъзможност да изпълни заявката, в предложения от него срок, Изп-лят ще бъде длъжен да изпрати писмен отказ. В случаите на отказ, Възл-лят ще има право да закупи отказаните ЛП от друг доставчик. Разликата в цената на ЛП по сключения договор и на другия доставчик(когато е положителна величина) ще се дължи от Изп. като неустойка.При неизпълнението на задължението за доставка в заявената конкретна готова дозирана лекарствена форма, определеният за Изп-л уч-к ще дължи неустойка , в размер на 30% от стойността на неизпълнението. Възл-лят ще има право да извърши прихващане на неустойките от дължимите към Изп.суми. 3. Док.за участие 3.1. Представяне на участника – обр.№ 4; 3.2. Копие на Разрешение за производство на ЛП, или разрешение за ТЕ с ЛП, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ;3.3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, което прави предложението, в случай, че това не е законният представител на уч-ка – нотариално заверено пълномощно; 3.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, по обр.№ 5;3.5. Декл-я за приемане на условията в проекта на договора – обр.№ 6;3.6. Декларация за участие или не на подизпълнители и Декларация от подизпълнителите за съгласие – образец № 7, № 8;3.7. Оферта по образец № 1.3.8. Техническо предложение – образец №2;3.9. Ценово предложение – образец № 3.В случай на използване на подизпълнители, се представят документи от т.3.1. и 3.2. за всеки от тях. Документите да се представят като оригинали или заверени от участника копия, на БЕ или официален превод.Възл.предоставя пълен достъп до документацията на сайта на „КОЦ-Бургас” ЕООД – www.onkobs.bg.Място, ден и час за отваряне на офертите – В „КОЦ-Бургас”ЕООД, в гр. Бургас,бул. ”Ст.Стамболов” № 73, Хир.корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7, на 12.03.2015 г., от 09.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и редставители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Определеният за изпълнител участник ще бъде длъжен да представи гаранция за добро изпълнение, в размер на 2% (два процента) от прогнозната стойност на договора, без ДДС, в една от формите, предвидени в чл. 60, ал. 1 от ЗОП.
При сключване на договор, класираният на първо място участник ще бъде длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015