„Строително – ремонтни работи на покрива и 1-ви и 2-ри етажи на предоставената на РЗОК – Пловдив сграда за архивохранилище[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна Здравноосигурителна Каса – Пловдив, ул.Христо Чернопеев № 14, За: Антонина Славова Славова – директор на РЗОК- Пловдив, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603000, E-mail: plоvdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/564.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Строително – ремонтни работи на покрива и 1-ви и 2-ри етажи на предоставената на РЗОК – Пловдив сграда за архивохранилище в гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, ПИ с индентификатор 56784.511829”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка – приложение № 2, качена на профила на купувача, едновременно с публикуване на настоящата покана в Портала на обществените поръчки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

76235 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, ПИ с индентификатор 56784.511829”.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, получените оферти трябва да имат минималното съдържание по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и в срокът им на валидност да отговарят на следните изисквания:І. Общи изисквания към участниците:1. Представяне на участника (Приложение №1);
2. Удостоверение, валидно най-малко към датата, определена като краен срок за подаване на офертите, издадено от компетентни органи, съгласно националното законодателство на страната, в която е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговските регистри на страната с предмет строителство. За българските участници – Удостоверение и Талон за вписване в Централния професионален регистър за извършване на строежи – фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;3. Копие на споразумение или учредителен договор, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В него изрично следва да е вписано, че обединението ще участва или е създадено за настоящата обществена поръчка и до действието на срока й и евентуално подписания по нея договор, и че за този период съставът на обединението няма да се променя. В документът следва задължително да е определено лицето, което представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представляващ обединението;4. Списък на договори за изпълнение на СМР/СРР на не по-малко от 5 договора за обекти, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан на всяка страница от участника. За отговарящите на по-горните условия договори, посочените в списъка, трябва да са представят Удостоверения за добро изпълнение, подписани от законен представител на съответния възложител в оригинал или нотариално заверени копия. В удостоверенията трябва да е цитиран предметът на съответния договор, качеството на изпълнителя (самостоятелно участие, участник в обединение или участие като подизпълнител), датата на приключване на договора, мястото, вида и обема на извършеното строителство, както и дали възложеното СМР е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания и условията на конкретния възложител.
В списъка на договорите се посочват само договори за обекти, сходни с предмета на поръчката. Под строителство, сходно с предмета на настоящото възлагане да се разбират дейности като: извършване на строително-монтажни работи на административни или обществени сгради и/или др. подобни обекти с обществено предназначение;5. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на СМР, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – подписан и подпечатан на всяка страница от участника. Списъкът трябва да дава информация за лицата, които ще извършват строително-монтажните работи и за инженерно-техническият екип. За лицата, които ще извършват строително-монтажните работи следва да се посочат имената и професионалната им квалификация във връзка с конкретно изпълняваните от тях дейности, а за инженерно-техническия (ръководен) екип се посочва и информация за правната връзка с участника, данни за професионалния опит и завършеното образование и квалификационна степен, а за отговорник/координатор ЗБУТ и идентификационни данни (сериен номер и обучаващ орган) на сертификат/и за правоспособност. За изпълнение на поръчката, участниците следва да имат на разположение списъчен брой от лица, които ще извършват СМР, отговарящ на посоченото в линейния график за изпълнение на поръчката и инженерно-техническият екип, който следва да включва най-малко лицата по-долу, отговарящи на следните условия:
…Поради ограничения брой символи продължава в “Допълнителна информация”…

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодната оферта“.
Икономически най-изгодната оферта е офертата, която е получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка (КО) се получава като сбор от оценките по техническите и финансовите показатели, както следва:
КО = ФО + ТО, където:
ФО е финансова оценка с максимален брой точки 50 (50%);
ТО е техническа оценка с максимален брой точки 50 (50%);

Техническата оценка (ТО) – се образува като сбор от оценките по следните показатели с относителна тежест, представляващи сбора от оценките както следва: ТО = Т1 + Т2 + Т3, където се оценяват:
Т1 – Срок на изпълнение на строително – монтажните работи в календарни дни – 20 т. Относителна тежест в ТО – 20 %.
Величината на показателя се изразява с число до 20, като за всеки календарен ден, с който се намалява срокът за изпълнение на предвидените СМР, считано от максималния такъв (60 календарни дни), оценката се увеличава с 2 точка до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.
Т2 – Срок за реакция при рекламация в календарни дни – 20 точки. Относителна тежест в ТО – 20 %.
Най-ниското предложение на участник за срок за рекламация получава 20 точки. Следващите по сила предложения получават съответно 10, 5, 4, 3 и 2 точки. Всички останали предложения получават по една точка. При констатиране на едни и същи предложeния в определен оценяем диапазон, участниците получават еднакъв брой точки.
Т3 – Гаранционен срок на извършените СМР, изразен с цели числа в месеци – от 0 до 10 точки. Относителна тежест в ТО – 10 %
Величината на показателя се изразява с число до 10, като за всеки месец, с който се увеличава предложения от конкретен участник гаранционен срок на изпълнените СМР, считано от минималния такъв (60 месеца), оценката се увеличава с 1 точка до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.

Финансова оценка (ФО) – Предложената обща цена за изпълнение на поръчката. Относителна тежест в КО – 50 %. Величината на показателя се изразява с число до 50, което се изчислява по следната формула:
Най-ниска предложена цена
ФО = —————————————– х 50 т.
Предложена цена

Крайната комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула:
КО = ТО + ФО, като максималният общ брой точки е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от “Изисквания за изпълнение на поръчката”:- минимум едно технически правоспособно лице, което да осъществява техническото ръководство на строителния обект с не по-малко от три години професионален опит по специалността.Технически правоспособни са лицата получили дипломи от акредитирани висши училища с квалификация „строителен инженер“, „инженер“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ – чл.163 а (2) от ЗУТ. – минимум едно правоспособно по смисъла на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. техническо лице, което да осъществява функциите на координатор ЗБУТ, с не по-малко от една година професионален опит;6. Участниците представят заверени с оригинала копия на валидни най-малко към датата, определена като краен срок за подаване на офертите сертификати за: а) Внедрена система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 9001, еквивалентен сертификат или доказателства за еквивалентни мерки;б) Внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт OHSAS 18001, еквивалентен сертификат или доказателства за еквивалентни мерки; в) Внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 14001, еквивалентен сертификат или доказателства за еквивалентни мерки;7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст);ІІ. Техническо предложение на участника, в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо:1. Обяснителна записка по всички части за изпълнение на обекта, която да съдържа:- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на СМР в календарни дни (по пера, съгласно количествената сметка Приложение №2), придружен с диаграма на работната ръка, съответстваща на броя на лицата, които ще извършват строително-монтажните работи и са посочени в списъка по т. 4 от раздел І. „Общи изисквания към участниците“ и диаграма на необходимата механизация, който да обосновава и доказва предложения в офертата срок за изпълнение.- Методология и организация на изпълнението – в съответствие със спецификата на дейностите и взаимовръзките в строителството и посоченото в графичното изображение на линейния график;- Схема на местата за складиране на строителни продукти, временни работилници и контейнери за отпадъци;….Поради ограничения брой символи подробните изискванията за технически възможности и квалификация на участниците и приложенията към публичната покана са качени на профила на купувача, едновременно с публикуване на настоящата покана в Портала на обществените поръчки.Офертите за участие в процедурата се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. “Христо Чернопеев” № 14,сградата на РЗОК-Пловдив, партер, деловодство, всеки работен ден до изтичане срока на валидностност на публичната покана от 09:00 часа до 17:00 часа. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс. Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; офертата не отговаря на предварително обявените с публичната покана условия от възложителя;предложенията по показателите за оценка са извън предварително обявените от възложителя граници.Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 11.03.2015 г. от 9,00 ч. в сградата на РЗОК-Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 20.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015