Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, Резиденция № 14[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов № 2, За: Екатерина Петрова, България 1113, София, Тел.: 02 9482953, E-mail: Ekaterina.D.Petrova@mfa.bg, Факс: 02 9482045Място/места за контакт: ул. Александър Жендов № 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mfa.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/events/219/39/3639/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69 и дом № 8 в Резиденция „Бояна” и доставка на букети и венци от цветя за протоколни мероприятия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77300000, 03121210Описание:
Услуги по озеленяване
Букети, венци или друга украса от цветя

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ на ул. “Александър Жендов” № 2, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69 и дом № 8 в Резиденция „Бояна” и доставка на букети и венци от цветя за протоколни мероприятия, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, публикувана в Профила на купувача на адрес: https://www.mfa.bg/bg/events/219/39/3639/index.html.
Прогнозната стойност на поръчката представлява сбор от бюджета определен за Таблици № 1, № 2 и № 3 от Ценовото предложение, под формата на количествено-стойноста сметка (Образец № 1) в размер на 46 000,00 лева без ДДС и бюджета определен за Таблица № 4 от Ценовото предложение, под формата на количествено-стойностна сметка (Образец № 1) в размер на 10 000,00 лева без ДДС.
Офертите на участниците не следва да надвишават прогнозната стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, МВнР-ЦУ, гр. София, ул. “Ал. Жендов” № 2

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.За изпълнение на поръчката участниците следва да предложат минимум 4 лица които ще отговарят за извършването на услугата с образование и квалификация по предмета на поръчката;
2. Участниците следва да са изпълнили най-малко две услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка;
Под сходни с предмета на обществената поръчка се разбира “поддръжка на парково пространство”.
3. За изпълнение на поръчката участниците следва да разполагат с техническото оборудване, с което да изпълняват предмета на поръчката, като минималното изискване за техника и инструменти е:
-Инструмент за изнасяне на дървесни отпадъци;
-Храсторез и електрическа ножица за оформяне на храсти;
-Градински маркучи – минимум три комплекта х 50 метра с приспособления за разпръскване на водата и поливане;
-Градински инструменти за поддържане на декоративни кътове /в т.ч. тример, сенокосачка, лопати и мотики/.
4. Офертите на участниците, които не отговарят на Забележки от 1 до 3 (вкл.) от Ценовото предложение, под формата на количествено-стойностна сметка (Образец № 1) няма да бъдат допуснати до оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
Комплексната оценка се формира въз основа на следните показатели, техните относителни тежести и формули за изчисление:
Класирането на офертите се извършва на база резултатите от комплексната оценка. На първо място се класира участник с най-висока КО, а на последно място се класира участник с най-ниска КО. Последната се определя по формулата за оценяван участник:
KO /компл. оценка/ = К 1 х Q1 + К 2 х Q2 + К 3 х Q3
Показатели за оценка на предложенията:
K 1 – цена в български лева без ДДС за таблица № 1 и таблица № 2 от Техническата спецификация;
K 2 – цена в български лева без ДДС за таблица № 3 от Техническата спецификация;
K 3 – цена в български лева без ДДС за таблица № 4 от Техническата спецификация;
Коефициенти за тежест на показатели за оценка:
Q 1 – коефициент на тежест = 80 % , който се умножава с получената стойност за K 1;
Q 2 – коефициент на тежест = 5 % , който се умножава с получената стойност за K 2;
Q 3 – коефициент на тежест = 15 %, който се умножава с получената стойност за K 3;
Формули за изчисляване на стойностите на показателите К1, К2 и К3:
К 1,i = С 1min/С 1i x 10 , където
i – пореден номер на оценявания участник
K 1i – стойност на показател К1 на оценявания участник.
С 1min – минимална предложена обща цена от участник за таблици № 1 и № 2.
С 1i – предложена обща цена от оценявания участник за таблици № 1 и № 2.
К 2,i = С 2min/С 2i x 10 , където
i – пореден номер на оценявания участник
K 2i – стойност на показател К2 на оценявания участник.
С 2min – минимална предложена обща цена от участник за таблица № 3.
С 2i – предложена обща цена от оценявания участник за таблица № 3.
К 3,i = С 3min/С 3i x 10 , където
i – пореден номер на оценявания участник
K3i – стойност на показател К3 на оценявания участник.
С 3min – минимална предложена обща цена от участник за таблица № 4.
С 3i – предложена обща цена от оценявания участник за таблица № 4.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Всеки лист от офертата следва да бъде номериран и подреден, съгласно списъка;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или копие от документ за самоличност, когато участникът е ФЛ;
3. Ценово предложение, под формата на количествено-стойностна сметка (Образец № 1), в лева без ДДС, с подпис и печат на участника;
4. Техническо предложение (Образец № 2), с подпис и печат на участника, към което следва да се приложи и Техническата спецификация – Приложение № 1, която е нерезделна част от Техническото предложение;
5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;
6. Декларация /свободен текст/ за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката;
7. Списък на лицата от екипа на участника /минимум 4/, които ще отговарят за извършването на услугата по предмета на поръчката /свободен текст/, вкл. посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит;
8. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор /свободен текст/.
ІІ. Други
1. Оферти се подават в запечатан непрозрачен плик в стая № М-9 в сградата на МВнР-ЦУ, гр. София, ул. ”Александър Жендов” № 2, в срок до 17:30 часа на 10.03.2015 г./вкл./.
2. Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично заседание на комисията, което ще се проведе на 11 март 2015 г., в 13:00 ч., в стая № 107 в сградата на МВнР-ЦУ, гр. София, ул. ”Александър Жендов” № 2. На заседанието могат да присъстват лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
3. Техническата спецификация – Приложение № 1, Образец №1 – Ценово предложение, под формата на количествено-стойностна сметка, Проект на договор – Приложение № 2, и Образец № 2 -Техническо предложение се намират в приложението към поканата, публикувано в Профила на купувача на адрес https://www.mfa.bg/bg/events/219/39/3639/index.html и представляват неразделна част от нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015