„Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на три многофамилни[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, За: Мария Боянова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132Място/места за контакт: Община Стара Загора, стая 303Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.starazagora.bg/bg/publichni-pokani/izgotvyane-na-technicheski-obsledvaniya-technicheski-pasporti-i-obsledvaniya-za-energiyna-efektivnost-v-v-vr-zka-s-izp-lnenie-na-natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilischni-sgradi.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на три многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ с административни адреси гр. Стара Загора, ул. “Ген. Гурко“ №100, ул.“Доктор Тодор Стоянович“ №32 и кв. „Три чучура – юг“, бл. №104, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”
Поръчката обхваща две основни дейности:
Дейност 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71251000, 71621000, 71630000, 71314300, 71631300, 71314310Описание:
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща две основни дейности:
Дейност 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ.
Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ
Република България, област Стара Загора, община Стара Загора.
Административен адрес: гр. Стара Загора, ул.“Ген. Гурко“, №100
по устройствен и кадастрален план:УПИ I жил.стр. подз.гаражи и общ.обсл. , кв.13
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:
-Многофамилната жилищна сграда е строена по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство).
-Застроена площ – 1 298,35 м2
-Брой етажи – 8 ет.
-Брой входове – 6 входа
-Брой самостоятелни обекти – 115 бр.
– Година на построяване – 1982г

Република България, област Стара Загора, община Стара Загора Административен: гр. Стара Загора, ул.“Доктор Тодор Стоянович“, №32
по устройствен и кадастрален план: УПИ III 3319, кв.292
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:
-Многофамилната жилищна сграда е строена по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство).
-Застроена площ – 817,78 м2
-Брой входове – 4 входа
-Брой етажи
-Една блок-секция с 7 ет.
-Три блок-секции с по 8 ет.
-Брой самостоятелни обекти – 80 бр.
– Година на построяване – 1987г

Република България, област Стара Загора, община Стара Загора.
Административен: гр. Стара Загора, кв. Три чучура – юг, бл. №104
по устройствен и кадастрален план: УПИ II комплексно жил. стр., кв.520 в
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:
-Многофамилната жилищна сграда е строена по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство).
-Застроена площ – 869,10 м2
-Брой входове – 4 входа
-Брой етажи
-Една блок-секция с 6 ет.
-Една блок-секция с 7 ет.
-Две блок-секции с по 8 ет.
-Брой самостоятелни обекти – 70 бр.
– Година на построяване – 1985г

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ и ЮЛ или техните обединения, за което не са налице обстоятелствата, визирани в чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
Всяка оферта трябва да съдържа:1. Административни сведения – Образец; 2. Заверено копие на у-е за актуално състояние, или посочен ЕИК, в случай на регистрация или пререгистрация съгласно ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; за ФЛ – заверено копие от документ за самоличност. 3. Документ – договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение /консорциум/, което не е ЮЛ, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или заверено копие и от него следва да бъде видно/видни/ лицето/ лицата/, които го представляват. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
-Всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
-Е определен представляващият обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
-Представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
-Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
-Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.
-Е направено разпределение на дейностите, които ще извършва всеки от членовете на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
4. Д-я за съгласие на подизпълнител (в приложимите случаи);5. Д-я – списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изп. през последните 3 (три) години по образец. 6. Заверени от участника копия на документи, доказващи извършените услуги на поне едно обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 ЗУТ и Изготвяне на технически паспорт и едно обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с изискванията за енергийна ефективност от посочените в Декларацията-списък услуги – удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 7. Декларация – списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката по образец в който се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в екипа от експерти на участника и валидно удостоверение, удостоверяващо правото на участника да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал.1-3 от ЗУТ, ако е приложимо;8.Декларация, че участникът разполага със собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника, както и с необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране по Образец; 9. Декларация по чл.23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност по Образец и заверено копие на удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 23а, ал.1 от ЗЕЕ. 10. Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на поръчката. Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 ЗОП и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;12. Ценово предложение по образец със срок на валидност на офертата, не по-малко 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;
ПРОДЪЛЖАВА В ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Продължение от раздел Допълнителна информация.
• Ръководител на проект – висше образование магистърска степен по архитектура; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; минимум 5 години професионален опит по специалността;
• Строителен инженер – висше образование магистърска степен по строително инженерство (ПГС/ССС или еквивалентно); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; минимум 5 години професионален опит по специалността;
• Строителен инженер – технически контрол по част „Конструктивна“ – висше образование магистърска степен по строително инженерство (ПГС/ССС или еквивалентно); включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в Държавен вестник; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; минимум 5 години професионален опит по специалността;
• Електроинженер – висше образование магистърска степен, електроинженер (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; минимум 5 години професионален опит по специалността;
• Инженер по отопление, вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради – висше образование магистърска степен, инженер по отопление, вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; минимум 5 години професионален опит по специалността;
• Инженер ВиК – висше образование магистърска степен, инженер ВиК (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; минимум 5 години професионален опит по специалността;
Когато обследването ще се извършва от консултант се прилага и удостоверението, удостоверяващо правото му да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал.1-3 от ЗУТ.
Забележка: Когато участникът е обединение или консорциум, изискванията за технически възможности и/или квалификация се отнасят общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификацията с възможностите на едно или повече трети лица (свързани предприятия или други лица, независимо от правната връзка на участника с тях, включително посочените подизпълнители). В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.
Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 календарни дни.
Срок за изпълнение: 30 дни, считано от дататана получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите.
Офертите се подават в стая 306, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора.
Посочената прогнозна стойност е без ДДС.
Образци на декларации, ценово и техническо предложение, проект на договор и техническа спецификация са достъпни на горепосоченият интернет адрес на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се проведе в зала 2 на Община Стара Загора на 23.03.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел Изисквания за изпълнение на поръчката.
Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.
1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 г., считано от датата на подаване на оферта, най-малко едно обследване за установяване на техн. характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 ЗУТ и изготвяне на техн. паспорт и едно обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с изискванията за енергийна ефективност или сходни с предмета на настоящата поръчка дейности. Под сходен предмет следва да се разбира: извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с изискванията за енергийна ефективност и обследвания на сгради за установяване на техн. х-ки, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на техн. паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ. 2. Участника трябва да декларира, че разполага със собствени или наети калибрирани уреди/инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника – уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електроизмервания и др., както и с необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране или да декларират възможност за използване на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
3. Участниците следва да представят заверено копие от удостоверение за вписане в публичния регистър по чл. 23a, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност ЗЕЕ или еквивалентен регистър и да декларират, че отговарят на изискванията на чл. 23, ал.4 от ЗЕЕ;
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат: ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за внедрена система за управление на качеството с обхват по предмета на поръчката.
5. Когато обследването на сградите се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.
Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ.
Независимо дали обследването ще се извършва от консултант или от проектанти с ППП участника представя списък на проектантите, които ще извършват обследването по образец. В състава им следва да се включат минимум следните експерти:
Продължава в раздел “Показатели за оценка на офертите”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015