Доставка на лицензи за антивирусен софтуер AVG Internet Security Business Edition 2013 със срок 3 години, включително обновяване,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Гоце Делчев №105, За: Мирослав Марков, тел: 02/ 9696 775 ; Татяна Немчева по процедурни въпроси, тел: 02/ 9696 843, България 1404, София, Тел.: 02 9696843, E-mail: t.nemcheva@eso.bg, Факс: 02 9626189Място/места за контакт: бул. Гоце Делчев №105Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WXRJV1VZSEtqM1cxY3NibjZJaXdyQT09.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лицензи за антивирусен софтуер AVG Internet Security Business Edition 2013 със срок 3 години, включително обновяване, осъвременяване, техническа поддръжка на софтуера за периода на лицензите и техническо обучение на персонала на възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48730000Описание:
Софтуерни пакети за защита

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Брой лицензии – 1200 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр. София – 1404, бул.”Гоце Делчев” № 105

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката: до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.
2. Гаранция за изпълнение на договора: 3% от стойността на договора.
3. Цена: Да се посочи обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, в която следва да се включат всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката.
4. Начин на плащане: до 30 календарни дни с банков превод по сметката на изпълнителя, след представяне на следните документи:
а) оригинален приемо-предавателен протокол;
б) оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни след датата на приемно-предавателния протокол;
Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от възложителя на данъчната фактура.
5. Изискуеми документи и информация:
5.1. Оферта (оригинал по образец).
5.2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
5.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
5.4. Декларация от подизпълнителите за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката.
5.5. В случай че участникът не е фирмата производител на предлагания софтуер или нейно подразделение, той следва да представи документ в подходяща форма (пълномощно, договор, писмо и др.), който да удостоверява правото на участника за разпространение на софтуерните лицензи, предмет на поръчката, на територията на Република България.
Минимално изискване: Участникът трябва да има право за разпространение на софтуерните лицензи и услуги, предмет на поръчката, на територията на Република България.
5.6. Списък на специалистите, които ще реализират представянето и обучението на персонала на възложителя, притежаващи поименен сертификат за работа с продукта, предмет на поръчката, издаден от производителя на софтуера (оригинал по образец).
Минимално изискване: Участникът да разполага най-малко с един специалист, притежаващ поименен сертификат за работа с продукта, предмет на поръчката, издаден от производителя на софтуера.
5.7. Валиден сертификат, издаден на участника от акредитирани институции или агенции за сертификация за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват продажба /дистрибуция на софтуерни продукти (заверено от участника копие).
Минимално изискване: Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
5.8. Техническо предложение.
5.9. Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Място за получаване на офертите -Офертите се подават на адреса на Възложителя – бул. “Гоце Делчев”, № 105, град София, 1404
2. Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WXRJV1VZSEtqM1cxY3NibjZJaXdyQT09
3. Дата, час и място на отваряне на офертите: Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 23.03.2015 г., в 14:00 часа, в сградата на възложителя на адрес: гр. София – 1404, бул.”Гоце Делчев” № 105.
Комисията прилага чл.17, ал. 7-12 вкл. от Вътрешните правила на Възложителя за провеждане на обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015