Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ЦДГ[…]

BG-Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: Милена Георгиева Параеева – гл. специалист ЕиТ; Теодора Симеонова Главчева – мл. експерт Евроинтеграция, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 07184 2119; 0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.comМясто/места за контакт: община КопривщицаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.Адрес на профила на купувача: www.koprivshtitsa-bg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – Копривщица, Общинско звено „Домашен социален патронаж” – Копривщица, „Обществена трапезария”- Копривщица и ученически стол към СОУ „Любен Каравелов” – Копривщица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15800000Описание:
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – Копривщица, Общинско звено „Домашен социален патронаж” – Копривщица, „Обществена трапезария”- Копривщица и ученически стол към СОУ „Любен Каравелов” – Копривщица.
Доставката включва следните групи хранителни продукти:
-Хляб и хлебни изделия;
-Месо, месни продукти и риба;
-Мляко и млечни продукти;
-Основни хранителни продукти;
-Плодове, зеленчуци и консерви.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Копривщица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на Закон за храните; Закон за ветеринарномедицинската дейност; Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните; Наредба № 7 от 08.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни; Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения; Наредба № 108/12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; Наредба за изискванията към бързо замразените храни; Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека; Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти; Наредба за изискванията към напитките от плодове; Наредба за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека; Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека; Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели; Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца; Наредба за изискванията към храните със специално предназначение; Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо; Наредба № 16 за хигихигиенните иветеринарно-санитарните
Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка:
Хранителните продукти да отговарят на изискванията на нормативната уредба и посочените утвърдени стандарти; Пресните плодове и зеленчуци не трябва да съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности; Консервираните продукти, плодови и билкови чайове не трябва да съдържат консерванти, оцветители и овкусители; Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 196, ал. 2 и чл. 4а, ал. 4 от Закона за храните; Всеки доставен продукт да има остатъчен срок на годност не по-малко от 80 % (осемдесет процента) към датата на доставка; Пакетираните хранителни продукти, да бъдат с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката, съставките на храната и тяхното съдържание, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи стоката, указания за употреба /ако е необходимо/; Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването им или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на потребителя вещества. Опаковките на предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват промяна на храната; Храните при доставката трябва да се придружават от документи, доказващи техния произход и безопасност; Документът за произход, придружаващ храните при всяка доставка трябва да съдържа информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната (партиден номер), обект/фирмата производител на храната. При храни с произход предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. При храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик. Документът за произход може да бъде: търговски документ или декларация за съответствие, или сертификат за произход; При доставките могат да се прилагат и други документи на български език, доказващи качеството и безопасността на съответните партиди храни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани са поръчката са публикувани в Профила на купувача на сайта на Възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.
Офертите се подават в определения с настоящата публична покана срок, в деловодството на община Копривщица, ул. “Любен Каравелов” № 16.
Офертата на участника следва да съдържа:
1. Списък на документите и информацията, която се съдържа в офертата, подписан от участника – по образец;
2. Представяне на участника което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец;
3. Оригинал или нотариално заверено копие от Споразумение за създаване на обединение, в което задължително се посочва представляващия (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);
4. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);
5. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);
6. Декларация за техническо оборудване – по образец;
7. Копие на актуално/и удостоверение/я за регистрация на обекта/ите по чл. 12 от Закона за храните, издадено/и от компетентните органи, съгласно нормативните изисквания към момента на издаването им (РВМС, РИОКОЗ, ОДБХ, РЗИ) за търговия с храни, обхващащи всички групи, които ще се доставят.
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП – по образец;
9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – по образец;
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;
11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката- по образец и КСС- Приложение № 1 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015