„Доставка на лабораторни табуретки и столове за нуждите[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, За: Проф. д-р Стефан Костянев дмн – Ректор на МУ-Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП, България 1000, Пловдив, Тел.: 032 602887 ; 0882 891880, E-mail: jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg, Факс: 032 602534Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://meduniversity-plovdiv.bg.Адрес на профила на купувача: http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на лабораторни табуретки и столове за нуждите на МУ-Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39112000, 39113500Описание:
Столове
Табуретки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация – приложение № 1, качена на профила на купувача, едновременно с публикуване на настоящата покана в Портала на обществените поръчки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15 а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, получените оферти трябва да имат минималното съдържание по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и за срока им на валидност да отговарят на следните изисквания: 1. Общи изисквания към участниците: 1.1. Представяне на участника (Приложение №2).;1.2. Копие на споразумение или учредителен договор, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В него изрично следва да е вписано, че обединението ще участва или е създадено за настоящата обществена поръчка и до действието на срока й и евентуално подписания по нея договор, и че за този период съставът на обединението няма да се променя. В документът следва задължително да е определено лицето, което представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представляващ обединението.;1.3. Списък, съдържащ не по-малко от 3 договора за доставка на оборудване, сходно с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан на всяка страница от участника. За отговарящите на по-горните условия договори, посочените в списъка, се представят Удостоверения за добро изпълнение, подписани от законен представител на съответния възложител в оригинал или нотариално заверени копия или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.;1.4. Заверени с оригинала копия на валидни най-малко към датата, определена като краен срок за подаване на офертите сертификати за: а) Внедрена система за управление на качеството при участника по стандарт ISO 9001, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;б) Внедрена система за управление на качеството при участника по стандарт OHSAS 18001, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;в) Внедрена система за управление на качеството при участника по стандарт ISO 14001, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.;1.5. Списък на моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката (свободен текст) – подписан и подпечатан на всяка страница от участника, придружен от заверени копия на доказателства за това, че участникът разполага с посочените в декларацията превозни средства, които могат да са собствени, наети или на разположение.1.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо:2.1 Гаранционен срок на доставеното – не по-малко от 12 месеца след датата на протокола за приемане на съответната доставка.; 2.2 Предложение за срок на доставка– не повече от 5 календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя.; 2.3 Предложение за размер на неустойката при неизпълнение след рекламация в проценти за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от стойността на конкретната заявка;…. Поради ограничения брой символи продължава в “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка.
К1 – Предложена цена за изпълнение на поръчката – 70 % (max. брой 70 точки);
К2 – Срок на доставка – 10 % (max. брой 10 точки);
К3 – Гаранционен срок – 10 % (max. брой 10 точки).
К4 – Размер на неустойката при неизпълнение след рекламация – 10 % (max. брой 10 точки).
2. Методика за комплексна оценка на офертите.
2.1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):
Минимална предложена цена
К1 = ————————————— х 70 т.
Предложена цена

2.2. Срок на доставка (К2): Най-ниското предложение на участник за срок на доставка получава 10 точки. Следващите по сила предложения получават съответно 5 и 2 точки. Всички останали предложения получават по една точка. При констатиране на едни и същи предложeния в определен оценяем диапазон, участниците получават еднакъв брой точки.
2.3. Гаранционен срок (К3): Точките за предложенията по показателя К3 се определят по следния начин. За предложения от двадесет и четири или повече месеца гаранционен срок участниците получават 10 точки, а за предложения от дванадесет до двадесет и четири месеца гаранционен срок участниците получават по 1 точка.
2.4 Размер на неустойката при неизпълнение след рекламация (К4) Величината по показателя се изразява с число до 10, като за всеки 1 (един) %, с който се увеличава размерът на неустойката при рекламация, считано от минималния такъв 0 (нула), оценката се увеличава с 0,2 точки до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.
Комплексна оценка (КО) = К 1 + К 2 + К 3 + К 4
Максимален общ сбор от точки – 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от “Изисквания за изпълнение на поръчката“….2.4 Подробна техническа спецификация /описание/ на предлаганите стоки, съответстващи на описанието в техническата спецификация, зададена от Възложителя, с посочване на производител, марка и модел, придружена от брошури и/или каталози, и/или други документи, доказващи съответствието на всеки един артикул с техническата спецификация на възложителя. Техническата спецификация следва да е придружена със схеми на габаритите на предложените стоки ведно със сертификати за преминати тестове за безопасност и сертификати за качество и износоустойчивост на основните елементи. Представените сертификати и други документи от сертифицирани лаборатории и компетентни институции следва да дават ясна и безпротиворечива връзка с марките и моделите на оферираните артикули. Всички сертификати се представят под формата на копия, заверени от участника, като тези, които не са на български език, следва да са придружени от превод на български език; 2.5 Мостри на минимум три вида цветове на дамаска за НР № 3 и НР № 5 от техническата спецификация на възложителя.;3. Ценово предложение, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо: Предлаганата цена, която се посочва за всички номенклатурни редове от техническата спецификация на възложителя – Приложение № 1 към публичната покана и се попълва в остойностена техническа спецификация на възложителя. Ценовото предложение следва да съдържа: единична цена с и без включен ДДС. Цената, която ще се заплаща от възложителя за всяка отделна доставка, е крайна доставна цена с вкл. ДДС и всички разходи по доставката и изпълнението на поръчката до краен получател – Медицински университет Пловдив. ІI. Други условия на възложителя:
1. Срокът на договора е до 1 година, но действието му може да изтече по-рано – при достигане на обща стойност на отправените до изпълнителя заявки от 66 000 лв. без ДДС;2. Начин на плащане: Заплащането на стойността на действително доставени и приети стоки се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от деня, следващ деня на представяне на издадена надлежно оформена оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на доставката, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя;3. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Възложителя с изпращане на писмена заявка/и в рамките на срока на договора;4.Всеки участник може да представи само една оферта, варианти на офертата не се приемат;5. Срок за приключване работата на Комисията – 15.04.2015 г.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; офертата не отговаря на предварително обявените с публичната покана условия от възложителя; предложенията по показателите за оценка са извън предварително обявените от възложителя граници.
Офертите за участие следва да бъдат представени на адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15А, Ректорат на МУ-Пловдив- деловодство, всеки работен ден до изтичане срока на валидност на публичната покана от 08:00 часа до 16:00 часа. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 20.03.2015 г. от 09:00 ч. в сградата на Ректорат на МУ-Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015