Предметът на настоящата поръчка обхваща “Невъоражена охрана на сградата на ИЕМПАМ-БАН, находяща се в гр. София,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН (ИЕМПАМ-БАН), ул. Акад. Георги Бончев, Блок 25, За: Светлозара Петкова, Република България 1113, София, Тел.: 02 9792331, E-mail: iempam@bas.bg, Факс: 02 8710107Място/места за контакт: ул. Акад. Георги Бончев, Блок 25Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iempam.bas.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.iempam.bas.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща “Невъоражена охрана на сградата на ИЕМПАМ-БАН, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” блок 25”

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Изисквания към предоставяните охранителни услуги:
– брой охранителни постове: 1 бр.
– охранта следва да бъде осъществавана:
– в работни дни – в периода от 17:00 до 08:00 ч. на следващия ден;
– в почивните и празничните дни – денонощно без прекъсване.
В работните дни за периода от 08:00 до 17:00 ч. охраната ще бъде осъществяване от служител на ИЕМПАМ-БАН.

Срок за изпълнение на поръчката – 1 година, считано от датата на сключване на договора

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е 25 200 лв. /двадесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС С за 12 месеца.
Финансирането е от бюджета на ИЕМПАМ-БАН.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. Акад. Георги Бончев, Блок 25

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците:
1.1. Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна и/или на територията на Столична община, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД – заверено копие.

Минимално изискване: Участникът следва да има валиден Лиценз за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, за територията на цялата страна и/или на територията на Столична община.

1.2. Декларация – списък /свободен текст/ на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката.
Минимално изискване: Да разполага с обучен и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.

2 Представената оферта трябва да съдържа:

2.1 Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението – посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
2.2. Техническа оферта – Образец № 2;
2.3. Ценова оферта – Образци № 3;
2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5;
2.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности:
a. Валиден лиценз за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, за територията на цялата страна и/или на територията на Столична община – заверено копие;
б. Декларация – списък /свободен текст/, на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката.
2.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Продължение в раздел допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.
1. Всички документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат.
2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител.
3. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта без варианти.
4. Оферираната цена следва да бъде в български лева.
5. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация.
6. Възложителят запазва правото си при възникване на необходимост, да променя часовете, в които се извършва охрана, като и да преминава от денонощна към друг вид охрана или обратно.
7. При изпълнението на предмета на поръчката избраният за изпълнител участник следва да спазва всички нормативно предвидени изисквания, касаещи предоставяните охранителни услуги, вкл. изискванията за мин. раб. заплата, междудневни и междуседмични почивки и др. В случай Възложителят констатира нарушение на действащото законодателство ще прекрати незабавно договора за изпълнение.
8. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Офертите се подават лично от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, Р България, гр. София , ул. “Акад. Георги Бончев”, Бл. 25 или по пощата с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща.

Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 12.03.2015 г. в Заседателната зала, ет. 2 /сградата на ИЕМПАМ-БАН – ул. “Акад. Георги Бончев”, Бл. 25/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Образец 1 – Представяне на участника;
Образец 2 – Техническа оферта;
Образец 3 – Ценова оферта;
Образец 4 – Проект на Договор;
Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор;
Образец 6 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
Образец 7 – Декларация за извършен оглед на обекта;
Приложение 1 – Техническо задание;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015