“Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за учениците от първи до четвърти клас на НУ “Отец Паисий”,[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Начално училище Отец Паисий , гр. Плевен, гр. Плевен, 5800, ул. Отец Паисий № 10, За: Иван Стефанов Вълков, България 5800, Плевен, Тел.: 064 823880, E-mail: otec_paisiy@abv.bg, Факс: 064 823880Място/места за контакт: Начално училище Отец Паисий – Плевен, ул. Отец Паисий 10Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.paisiy.dir.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.paisiy.dir.bg/_wm/files/login.php?df=772954&dflid=3&ERROR=CURVE_HANDS.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставки на пакетирани закуска, зеленчуци и/или плодове за учениците от първи до четвърти клас на
НУ “Отец Паисий”, гр.Плевен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000Описание:
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Храна за 348 ученика за 110 учебни дни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20880 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Плевен, ул. “Отец Паисий” № 10

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1 В училището на ден средно закусват 348 ученици. Хранодните за периода на поръчката прогнозно са 110. Максималната единична цена за закуска е 0,55 лв без ДДС. Закуските ще се доставят по зададени от Възложителя менюта-спецификации. Менютата-спецификации са за 4 седмици с по 5 дни за доставка и Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да повтаря менюто. В седмичното меню трябва да влизат задължително минимум два плода и три закуски.
5.2. Пакетираните закуски, зеленчуци и/или плодове ще се доставят един или два пъти дневно всеки учебен ден, сутрин до 8,30 ч. и/или следобяд до 14.00 ч., като заявката за всеки ден се прави до 16 ч. на предходния ден.
5.3. Доставката се извършва със собствен транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на изискванията за транспортиране на храни, съгласно раздел IV към Наредба№ 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от Министерството на здравеопазването.
5.4. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена със съответните сертификати за качество и произход и включените в нея артикули да са в срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ.бр.90 от15 октомври 1999г.) и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. Няма да се допускат доставки на закуски, зеленчуци и/или плодове, съдържащи генетично модифицирани продукти. Няма да се допуска предлагане на млечни продукти, в чийто състав фигурират растителни мазнини. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя съгласно изискванията на Закона за храните, Наредба №37 от 21 юли 2009г.( обн. ДВ бр. 63/2009г.) за здравословното хранене учениците, издадена от Министерството на здравеопазването, и Наредба № 9 от 16.11.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните (Обн. ДВ.бр.73/2011г. ), във връзка с което видът и качеството на доставяните закуски, зеленчуци и/или плодове трябва да отговарят на изискванията, поставени в тях. Закуски, зеленчуци и/или плодове, които са пакетирани от техния производител, следва да се доставят от Изпълнителя в оригинална неразкъсана опаковка, с етикет на български език, от който да е видно кой е производителят, дата на производство, срок на годност и всички други реквизити на етикирането, съобразно Закона за храните и Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните (обн. ДВ бр.62 от 28 юли 2000г)
5.5. Практически указания:
А. В състава на закуските да се включат хранителни продукти от различни групи, а брашното от което се изработват да е пълнозърнесто.
Б. При липса на един вид продукт същият може да се замени с равностоен от същата група.
В. Костилковите плодове и зеленчуци ( череши, вишни, сливи, маслини и др.) да се предлагат без костилки.
Г. Ядките – фъстъци, орехи и бадеми да се предлагат счукани или смлени.
Д. Да се спазва стриктно грамажа на солта в ястията.
Е. Да не се използва свинска мас и маргарин.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани критерия „икономически най-изгодна оферта” по следните показатели:

І. Разнообразие на предлаганата храна – Р
(Р) – оценката по показателя ще се изчислява на база предложено най-голямо разнообразие на предлаганите храни.
Числов израз на оценката по този показател (Р) са точките, които се изчисляват по следната формула – Рт = Рo/Рmах Х Т1, където:
– Рmах – най-голямо разнообразие предлагана храна;
– Ро – предложено разнообразие в оценяваната оферта;
– Т1 = 25 – теглови коефициент на показателя.

ІІ. Срок за отстраняване на установени несъответствия в количеството или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването и, в часове – С
(С) – оценката по показателя ще се изчислява на база предложено време за реакция в часове, в което изпълнителят следва да подмени върнатите закуски и да достави нови на адреса на Възложителя.
Числов израз на оценката по този показател (С) са точките, които се изчисляват по следната формула – Ст = Cmin/Co Х Т2, където:
– Сmin – минимален срок за отстраняване на несъответствия;
– Со – предложен срок за отстраняване в оценяваната оферта;
– Т2 = 25 – теглови коефициент на показателя.

ІІІ. Ценово предложение:
(Ц) – оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена, за четири последователни седмици (20 учебни дни).
Числов израз на оценката по този показател (Ц) са точките, които се изчисляват по следната формула – Цт = Цmin/Цo Х Т3, където:
– Цmin – минимална предложена цена;
– Цо – предложена цена в оценяваната оферта;
– Т3 = 50 – теглови коефициент на показателя.

УЧАСТНИК ПРЕДЛОЖИЛ НЕРЕАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО!

Комплексна оценка на предложенията (КО) – изчислява се като сбор от получените стойности по следната формула:

КО = Р + С + Ц

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.03.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на НУ “Отец Паисий” – Плевен, ул. “Отец Паисий” № 10

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015