“Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД в МЕР Горна[…]

BG-Горна Оряховица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

”ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – МЕР Горна Оряховица, ул. “Съединение” № 151, гр. Горна Оряховица, пощенски код: 5120, За: Георги Господинов – по технически въпроси – 0618 61327; Иван Стоянов – по процедурни въпроси – 0618 61357., Република България 5120, Горна Оряховица, Тел.: 0618 61367; 0889 601047, E-mail: r.yordanov@go.eso.bg, Факс: 0618 64232Място/места за контакт: ”ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – МЕР Горна ОряховицаИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TkpDR1B3REs3Q0dDU0prcVdZR0pZTUpIU25Damlqcko2WUtBOUJqMlFvND0=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД в МЕР Горна Оряховица”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД в МЕР Горна Оряховица”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №151

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договор. 2. Гаранция за изпълнение на договора: 5 % (пет процента) от прогнозната стойност без ДДС. 3. Цена: Да се посочи цена за изпълнение на поръчката, в която следва да се включат всички преки и непреки разходи, които Участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Цените трябва да бъдат посочени в лева, без начислен ДДС. 4. Начин на плащане: възложителят заплаща ежемесечно цената след извършване на услугата по банков път в лева, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, въз основа на издадени от изпълнителя фактура и приемо-предавателен протокол за извършената услуга. 5. Срок на валидност на офертата: минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 6. Качеството на изпълнение на поръчката трябва да съответства на изискванията от техническата спецификация. 7. Изискуеми документи и информация: 7.1.оферта (оригинал). 7.2.Списък на документите, съдържащи се в офертата. (оригинал). 7.2.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. 7.2.2. Копие от документ за регистрация по ЗДДС. 7.2.3. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в ОП е обединение. 7.2.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 101е, ал. 2, т.1 ЗОП (оригинал). 7.2.5. Декларация по чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 101е, ал. 2, т.2 ЗОП (оригинал). 7.2.6. Декларация от участника по чл. 56, ал.1, т.11 ЗОП, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (оригинал). 7.2.7. Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал). 7.2.8. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 7.2.9. Декларация, съдържаща списък нa автомивките, с които участникът разполага за измиване на леки автомобили в гр. Горна Оряховица. 7.2.10. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в ОП (оригинал или заверено от участника копие). 7.3.Техническо предложение (оригинал). 7.4.Ценово предложение (оригинал). 7.5.Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника. 7.6.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 7.2.1., 7.2.2. и 7.2.3. от настоящите указания се представят за всеки от тях. 7.7.Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице: 7.7.1.документите по т.т. 7.2.1., 7.2.2. и 7.2.3. от настоящите указания се представят за всяко ФЛ и ЮЛ, включено в обединението. 7.8. Когато участник в ОП е българско ФЛ или ЮЛ или техните обединения и в офертата си представя документи, които са на чужд език, същите се представят и в превод. 7.9. Когато участник в ОП е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 7.2.1. се представя в официален превод*, а документите по т. 7.2.7., 7.2.8. и 7.2.9. от настоящите правила, които са на чужд език се представят и в превод. 7.10. Декларация, съдържаща списък нa автомивките, с които участникът разполага за измиване на леки автомобили в гр. Горна Оряховица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TkpDR1B3REs3Q0dDU0prcVdZR0pZTUpIU25Damlqcko2WUtBOUJqMlFvND0=
2. Дата, час и място на отваряне на офертите: Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 13.03.2015 г., в 10:00 часа, в сградата на възложителя на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение” № 151, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015