Доставка на хранителни ппродукти за нуждите на ЦДГ №104[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна детска градина № 104, ул.Чумерна № 15, За: Румяна Илиева – Директор, Р България 1000, София, Тел.: 02 9833275, E-mail: cdg104@abv.bg, Факс: 02 9833275Място/места за контакт: Целодневна детска градина № 104 Моят святИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cdg104.info.Адрес на профила на купувача: www.cdg104.info.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни ппродукти за нуждите на ЦДГ №104 “Моят свят”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000Описание:
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно предварителна заявка на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, ул.Чумерна №15

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хранителните ппродукти да се доставят периодично на партиди франко складовете на ЦДГ №104 “Моят свят” гр.София, съобразно предварително заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни ппродукти трябва да бъде придружена със съответните сертификати за качество и произход на продуктите, съгласно изискванията на Закона за храните, както и стокова разписка. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения/обн.ДВ бр.65 от 23.08.2011 г./и Наредба №9 от 20.10.2011 г. обн.ДВ бр.73 от 20.09.2011 г. и в съответствие с това доставените хранителни ппродукти следва да отговарят на минималните изисквания за качество по тази Наредба. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент /ЕО/ №852/2004 г. /ОВ L 139.30.4.2004 г./ относно хигиената на храните и действащото българско законодателство.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да получите на тел. 983 32 75; 983 37 84; 0884 006 118.
Интернет адрес: www.cdg104.info

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015