Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Свети[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Свети Мина ЕООД – Пловдив, ул. Иван Вазов №59, За: Зорница Велкова, Мария Горева,, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654800, E-mail: mbal_st_mina@abv.bg, Факс: 032 631320Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Иван Вазов №59Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal1.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.mbal1.eu/public-procurement/130-medicine022015.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Свети Мина” ЕООД – Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000Описание:
Фармацевтични продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Свети Мина” ЕООД – Пловдив по заявка на Възложителя съгласно техническа спецификация на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Болнична аптека на МБАЛ “Свети Мина” ЕООД – гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” №59

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:
1)Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2) Административни сведения за участника;
3) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;
4) Декларация по чл.55, ал.7 отн ЗОП;
5) Декларация по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП;
6) Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
7) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;
8) Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение;
9) Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка,
изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура
10) Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти от ИАЛ, издадено по реда на чл. 202, във връзка с чл. 195 от ЗЛПХМ;
11) Заверено от участника копие на лицензия за търговия с наркотични вещества за болнична употреба, съгласно чл.32 от ЗКНВП – в приложимите случаи;
12) Списък на лицата , отговарящи за изпълнението на поръчката;
13) Декларация – срок на годност на предлаганите лекарствени препарати
14) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
15) Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър;
16) Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец – образец Приложение №12,технически спецификации по образец Приложение №1, – на хартиен и оптичен носител (CD);
17) Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти;
18)Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
19) Декларация, че предлаганата от участника цена не надвишава пределно допустимата, съгласно изискванията на Наредба за пределни цени на разрешените за употреба лекарствени продукти, както и че предлаганата цена не надвишава цени, посочени в позитивния лекарствен списък на Министерство на здравеопазването и/или референтните стойности;
20) Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са разрешени за употреба, респ. регистрирани за продажба в Република България, и че до изтичане на срока да договора ще бъдат осигурени доставките на лекарствени продукти за болницата при спазване на изискването на чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ.
21) Проектът на договора подписан и подпечатан от участника на всяка страница
22) Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец Приложение №13 и ценови оферти по образец Приложение №13 А на хартиен и оптичен носител (CD), попълнено само за номенклатурните единици, за които участникът участва, изготвени по приложения в настоящата документация образци, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника
Специфични изисквания и указания към изготвянето на офертата за участие в откритата процедура: Офертата и техническото предложение (Предложението за изпълнение на поръчката), както и ценовото предложение се изготвят по приложените в документацията образци. За доказване на съответствието на предлагания лекарствен продукт (ЛП) с описания такъв в Техническата спецификация на Възложителя участникът представя в табличен вид (на хартиен и на оптичен носител) Спецификация на предлаганите лекарствени продукти (таблица с попълнени данни за оферираните лекарствени продукти), а именно: пореден номер; генерично наименование; търговско наименование; производител; притежател на Разрешението за употреба; лекарствена форма; количество лекарствено вещество; ориентировъчно количество за единица мярка.Предлаганата цена за една опаковка от лекарствен продукт следва да бъде не по-голяма от стойността за опаковка,лекарствен продукт съгласно чл. 258, ал.1 от ЗЛПХМ, посочена в актуалния към крайния срок за подаване на офертите ПЛС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015