„Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. Московска №33, За: Диана Цекова, България 1000, София, Тел.: 02 9377345, E-mail: dtzekova@sofia.bg, Факс: 02 9377504Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и концесииИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=22905&companyId=20779.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50870000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на оборудване на терени за игра

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки, находящи се в паркове, градини и зелени площи на територията на Столична община.
Детските площадки са описани в приложен списък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация към участника:
1.1. Участниците да притежават опит за изпълнението на дейността като за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата , да са изпълнявали най-малко 5 (пет) услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура (изграждане, монтаж, ремонт и/или възстановяване на детски площадки и съоръжения).
1.2. Доказването на гореописаното изискване се извършва с представяне на списък-декларация на извършените услуги с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги. Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.
1.3. Участниците трябва да имат на разположение минимум един инженер-конструктор за изпълнение на поръчката:
1.4. Доказването на гореописаното изискване се извършва с представяне декларация (в свободен текст) в която да бъде посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на минимум един инженер-конструктор.
2. Материалите, влагани при изпълнението на поръчката, да отговарят на изискванията за качество, приети и одобрени от ЕС и да имат сертификати за качество. Възложителят може да изисква преди доставката и монтажа материалите да се представят за одобрение.
3. Начинът на полагане на ударопоглъщаща настилка да се изпълнява в съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката.
4. В конкретните анализни цени трябва да се включват всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа. Непосочването на отделни операции не освобождава изпълнителя от задължението да ги извърши, като същите няма да бъдат заплащани от Възложителя.
5. Елементите на ценообразуване трябва да бъдат съобразени с работна заплата и минималната часова ставка за страната, с квалификацията на работниците и да гарантират осигуровките на персонала.
6. Участниците следва да извършат оглед на място на съществуващите детски площадки, за да получат собствена информация за състоянието им и техните компонененти (състояние на съществуващите настилки, детски съоръжения и др. съществуващи елементи), както и за всички условия за изпълнение на поръчката, които биха повлияли на офертата и изпълнението на възложените работи.
7. Цените на материалите,които ще се използват в хода на изпълнение на поръчката, не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори, което ще се доказва с фактури.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се формира от следните елементи с тежест, както следва:

Единични цени – оценяват се общо с 50 точки
Ценообразуващи елементи – оценяват се общо 50 точки;

Максимален брой точки – 100
А. Единични цени – максимален брой точки – 50
1.)Оценява се всяка единична цена поотделно. Участникът, чиято цена е най-ниска, се оценява с максимални точки – 50/13. Останалите участници за същата група се класират в низходящ ред по формулата:
Единична цена от Ценоразписа – А1,2,…13 (брой на манипулациите).

А1,2,3,4….13 = най-ниската цена/съответната цена Х 50/13 ;
2.) Крайната оценка А е сбор от точките за всяка цена:А= А1+ А2+ …….А13
А= А1+ А2+ А3+ А4 +………………….А13

Б. Ценообразуващи елементи (Б) – максимален брой точки – 50;
1.)Оценява се всеки един елемент поотделно. Участникът, чиято стойност е най-ниска, се оценява с максимални точки – 10. Останалите участници за същата група се класират в низходящ ред по формулата:
1. Средна часова ставка …….лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд …….%
3. Допълнителни разходи върху механизация …….%
4. Доставно-складови разходи …….%
5. Печалба …….%

Участникът, чиято стойност на ценообразуващия елемент е най-ниска се оценява с максимален брой точки. Останалите участници се класират в низходящ ред по формулата:
Б 1,2,3,4,5= най-ниската стойност/съответната стойност Х 10 т.
2.) Крайната оценка Б е сбор от точките за всяка цена:Б= Б1+ Б2+ …….Б5
Обща оценка = А+Б
Максималният брой точки, които може да получи един участник е 100 (сто) точки.
Участникът, чиято оферта е получила най – висока оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа:
1.1. Оферта за участие (Образец № 1);
1.2. Списък на документите съдържащи се в офертата (Образец № 1а);
1.3. Административни сведения (Образец № 2);
1.4.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 3);
1.5.Документи доказващи минималните изисквания за технически възможности и квалификация на участника:
– списък-декларация на извършените услуги с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги. Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга;
– декларация (в свободен текст) в която да бъде посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на минимум един инженер-конструктор.
1.6. Техническо предложение – Образец №4;
1.7. Ценово предложение – Образец № 5.
2. Образци № 1, № 2, № 3, 4 и 5 и проектът на договор са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секция Електронна община, раздел “Профил на купувача/Обществени поръчки”).
3. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
4. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага в оригинал пълномощното от управляващия участника.
5. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. “Московска” № 33, фронт-офис, в срока, указан в настоящата покана.
6. Офертата на участник, която не отговаря на посочените в настоящата покана изисквания, няма да бъде разглеждана.
7. При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП и документ за внесена гарания за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС на следната банкова сметка на Столична община BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01; BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6 на името на Столична община, дирекция „Финанси” или Банкова гаранция за срока на договора.
8. Посочената прогнозна стойност на поръчката е без ДДС.
9.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата. Офертите ще бъдат отворени на 13.03.2015г. от 10:00 часа в сградата на Столична община, ул. “Париж” №3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015