Предмет на поръчката е “Изработка и доставка на 6 (шест) броя груби решетки за ПВБр. На БПС-2,3 в цех БПС”, което включва[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Траян Йорданов, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 74185, E-mail: TIYordanov@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2275.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е “Изработка и доставка на 6 (шест) броя груби решетки за ПВБр. На БПС-2,3 в цех БПС”, което включва изработка, пясъкоструене, грундиране, нанасяне на междинно покритие, боядисване и транспортиране на 6 (шест) броя груби решетки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44316300Описание:
Решетки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка и доставка на 6 (шест) броя груби решетки за ПВБр. На БПС-2,3 в цех БПС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 14.БПС.ТЗ.05.
2.Изисквания към Участниците:
2.1. Участниците трябва да имат опит при изпълнение на поръчки с подобен предмет (Изработка и доставка на заварени метални конструкции), през последните три години.
2.2. Участниците трябва да притежават квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката:
2.2.1. Заварчиците, които ще изпълняват изработката трябва да притежават документ за придобита правоспособност по ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод.
3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.03.2015 г. от 11:00 часа в Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015